Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Kopsavilkuma par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu 5.6.punktā norādīts, ka pasākums tiek finansēts no budžeta programmas - 04.01.00 Ieslodzījuma vietas, lūdzu ņemt vērā, ka 5.6.punktā norādītais pasākums tiek finansēts no Valsts probācijas dienesta piešķirtā budžeta programmas - 04.03.00 Probācijas īstenošana.
Piedāvātā redakcija
04.03.00 Probācijas īstenošana
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Valsts probācijas dienests ierosina:
1. Plāna projekta 3.3.1.  apakšnodaļas, 33. lapā, 3. rindkopā aizstāt teikumu "Līdzīga situācija ieslodzīto un probācijas dienesta klientu vidū ir arī ar alkoholisko dzērienu lietošanu un alkohola atkarības izplatību" ar teikumu "Arī alkohola atkarība ir izplatīta ieslodzīto un probācijas dienesta klientu vidū". Pamatojums: šis ir ticams, praksē balstīts pieņēmums, kas tomēr nav pamatots pētījumos vai statistikā. Tāpēc grūti to salīdzināt ar iepriekšējā rindkopā norādītajām atziņām. 
2. Plāna projekta 3.3.5. apakšnodaļas, 60.lapā, 2. un 3.  rindkopā "Saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju 2021.gadā 1504 notiesātajiem  ir  konstatēti atkarību izraisošo vielu lietošanas riski. Kopējais notiesāto skaits uz atskaites periodu bija 2362. Tādejādi 64% no notiesāto kopskaita uz atskaites periodu ir konstatēts atkarību izraisošo vielu lietošanas risks.
No 1504 notiesātajiem, kuriem ir konstatēti atkarību izraisošo vielu lietošanas riski, 208 ir  jaunieši (personas vecumā no 18 gadiem līdz 25 gadiem (ieskaitot)) un 1296 – pieaugušie (personas vecumā no 26 gadi). Tādejādi 16% no notiesātajiem, kuriem ir konstatēts atkarību izraisošo vielu lietošanas risks, ir jaunieši", lūdzam aizstāt vārdu "notiesātais" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu notiesātais vai ieslodzītais", jo, cik noprotams - pēc šeit sniegtās statistikas, aprakstītas personas, kas izcieš sodu ieslodzījuma vietās.
3. Lūdzam pārskatīt Plāna projekta numerāciju (lietojot arābu ciparus), ņemot vērā, ka tajā lietoti gan romiešu, gan arābu cipari.
Piedāvātā redakcija
-