Atzinums

Projekta ID
21-TA-914
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Attiecībā par noteikumu projekta 2.punktā (izsaka MK 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 251.punktu jaunā redakcijā) paredzēto, ka Dienests par periodu no 2021.gada 18.oktobra ārstniecības iestādēm, kas sniedz stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs veikt maksājumu gatavības režīma nodrošināšanai ar nosacījumu, ja dienesta veiktā samaksa par Covid-19 pacientu vai terapijas profila pacientu ārstēšanu nesedz ārstniecības personu atalgojuma un telpu uzturēšanas izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu programmās, kurās ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana, uzskatām, ka Veselības ministrija ir atbildīga, ka maksājuma gatavības režīma nodrošināšanai ietvaros netiek maksāts atalgojums ārstniecības personām, kas nav iesaistītas Covid-19 pacientu ārstēšanā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atbilstoši anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (8.lpp.) norādītajam apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” prognozēts, ka veidosies līdzekļu ekonomija  2 578 026 euro, savukārt anotācijas 9.lpp. norādīts, ka plānotais ietaupījums minētajā apakšprogrammā ir 6 330 555 euro. Līdz ar to lūdzam precizēt anotāciju, salāgojot norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (8.lpp.) norādīts, ka gultu noslodzei š.g. decembrī būs nepieciešami 4 723 684 euro un atbilstoši MK 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.659 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība”” (prot. Nr. 64 45. §)  anotācijai Covid-19 pacientu ārstēšanai  finansējumu 2 362 080 euro apmērā paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022.gadā. Līdz ar to nav saprotams norādītais (4 517 782 euro) deficīta aprēķins (9.lpp.), tādejādi nepieciešams precizēt minēto aprēķinu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto informāciju, aizstājot skaitli “73 833 462” ar skaitli “ - 73 833 462” un skaitli “27 602 991” ar skaitli “ - 27 602 991”.
Piedāvātā redakcija
-