Atzinums

Projekta ID
22-TA-454
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 3.punkta pirmo teikumu, ņemot vērā, ka šis noteikumu projekts jau nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikumu (noteikumu projekta 1.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot noteikumu projekta 8.punktā noteikto prasību, ka fiziskai personai jābūt reģistrētai Fizisko personu reģistrā, un nepieciešamības gadījumā to svītrot. 

Tieslietu ministrija pieļauj, ka minētais nosacījums veidots pēc līdzības ar juridiskajām personām mērķētu atbalsta mehānismu tiesisko regulējumu (t.i., "Komercreģistrā reģistrēts komersants" vai tamlīdzīgi). Tomēr norādām, ka juridisko personu gadījumā atsauce uz reģistrāciju Komercreģistrā ir nepieciešama un lietderīga, jo tikai pēc reģistrācijas persona iegūst komersanta statusu, t.i., iegūst zināmu tiesībspēju un rīcībspēju. Savukārt Fizisko personu reģistram ir pavisam cits mērķis, proti, saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma 1.pantu - nodrošināt fizisko personu identifikāciju un datu apstrādi, ko veic valsts institūcijas un amatpersonas.  Līdz ar to ir apsverama šāda nosacījuma nepieciešamība un lietderība noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam projekta anotācijā skaidrot nosacījumu "vienpersoniskas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju", kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 8.punktu. Norādām, ka noteikumu projekta anotācijā nav pamatots, kāpēc pieteikties atbalstam nevar personas, kurām dzīvojamā māja pieder kopīpašumā (piemēram, laulātie). Tāpat norādām, ka saskaņā ar noteikumu projekta 9.punktu uz atbalstu var pretendēt arī divu dzīvokļu mājas, dvīņu mājas, u.c., kur vairumā gadījumu īpašumtiesības būs vairākām personām. 
Norādām arī, ka atšķirīgs nosacījums par īpašumtiesībām iekļauts arī noteikumu projekta 11.punktā, līdz ar to no noteikumu projekta 8., 9. un 11.punkta kopumā projekta iesniedzējam izvirzītās prasības ir pretrunīgas un neskaidras.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 11.2.apakšpunktu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.2.apakšpunktam, jo šāds nosacījums jau ietverts noteikumu projekta 10.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noteikts noteikumu projekta 24.punktā, lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 23.punktā ietvertā nosacījuma, ka sludinājumā nosaka "projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku)", nepieciešamību.

Atbilstoši minētajam lūdzam precizēt arī noteikumu projekta 28.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām noteikumu projektā apvienot 19. un 20. punktu, jo tie abi noteic izmaksu attiecināmības nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-