Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta sadaļas “Pamatnostādņu kopsavilkums” 11.punktu (11.lpp.), norādot prognozētajam radītājam, t.i. 6% no IKP, atsauci uz informācijas avotu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta sadaļu “Pamatnostādņu kopsavilkums”, norādot pamatnostādņu projektā paredzēto pasākumu īstenošanai papildu nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa gadiem un institūcijām (t.sk. pamatfunkcijām un ES fondu blokam) atbilstoši 5.pielikumā norādītajam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
 Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta sadaļas “Pamatnostādņu kopsavilkums” 12.punktu, svītrojot tajā norādīto informāciju (11.lpp.).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta 4.punktu, aiz vārda “izskatīt” lietojot vārdus “Ministru kabinetā”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Iebildums
 Lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta 2.punktu, svītrojot Finanšu ministriju kā līdzatbildīgo institūciju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta rīkojuma projektā norādīto periodu, ņemot vērā, ka 2021.gads jau ir beidzies. Savukārt, gadījumā, ja pamatnostādņu projektā ir nepieciešams norādīt informāciju arī par 2021.gadu, tad, to norādot, jābūt atsaucei, ka informācija par 2021.gadu tiek sniegta informatīvi.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 6.pielikuma “Sabiedrības veselības pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumi” pasākumiem 3.1.8.3. -3.1.8.7. ailē “Norāde par uzdevuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā avotu” norādīto informāciju, salāgojot to ar plāna projekta 5.pielikumu, jo atbilstoši 5.pielikumā norādītajam Veselības ministrijai 2022.gadam nav paredzēts papildu valsts budžeta finansējums pamatfunkciju īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 6.pielikumā “Sabiedrības veselības pamatnostādņu rīcības virzienu uzdevumi” pasākumam 2.1.5.“Nodrošināt iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 atbilstoši PVO un ECDC rekomendācijām” un pasākumam 5.12.10. “Uzlabot veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldību, izveidojot nozares kompetences centru” atsaucē norādīts, ka finansējums nav iekļauts 5.pielikumā, tas tiks sagatavots uz prioritāro pasākumu pieteikumiem  (23.lpp.). Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot minēto atsauci un precizēt plāna projekta 5.pielikumu, norādot minētajiem pasākumiem nepieciešamā finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 5.pielikuma “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem” 3.2.6.pasākumam “Veicināt transplantējamo orgānu un audu pieejamību” norādīto finansējumu salāgot ar apakšpasākumam norādīto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem” 3.1.9.pasākumam “Attīstīt atkarību ārstēšanu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un zāļu terapijas iespējas agrīnai diagnostikai un labākiem  ārstēšanas rezultātiem” norādīto finansējumu, jo, saskaitot pa gadiem, veidojas finansējums 39 906 080 euro, nevis 40 128 990 euro.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 660., 667.punktu, jo pēc patreizējās redakcijas nav saprotams 2022.gadam norādītais iezīmētais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 648.punktu (114.lpp.), ņemot vērā, ka atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai Ministru kabinets atbalstīja 2020.gadam  finansējumu 84,6 milj. euro un 2021.gadam  536,4 milj. euro, attiecīgi precizējot informāciju 1.tabulā “LNG piešķīrums un apropriācijas palielināšana Veselības ministrijai 2020.gadā Covid-19 pasākumiem”, 2.tabulā “LNG piešķīrums un apropriācijas palielināšana Veselības ministrijai 2021.gadā”, 661., 664., 665.punktā u.c.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības izvērtējums” VII sadaļas “Veselības nozares finansējums, ārstniecības iestāžu infrastruktūra, gatavība ārkārtas un katastrofu situācijām” 630.punktu (112.lpp.), norādot visus prioritāros pasākumus, kuru īstenošanai ir plānots finansējums Veselības ministrijas budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai pamatnostādņu projekta 2.4.5.pasākums “Paplašināt tehnisko palīglīdzekļu klāstu un saīsināt gaidīšanas laiku to saņemšanai, vienlaicīgi pārskatot kompetenču un atbildības sadalījumu starp LM un VM atsevišķiem tehnisko palīglīdzekļu un medicīnisko ierīču veidiem, lai pacientiem pēc stacionāra etapa tas būtu pieejams uzreiz” nedublē Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam  2.4.6.pasākuma “Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem” 2.4.6.apakspasākumu “Uzlabot iedzīvotājiem nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu klāstu un pilnveidot to piešķiršanas kārtību”. Gadījumā, ja pamatnostādņu projekta 2.4.5.pasākums iekļauts jau Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027.gadam, tad pamatnostādņu projektā tas būtu svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 4.pielikuma 11.punktu, norādot, ka Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojumu Nr.616.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām pārskatīt un precizēt 6.pielikuma 1.1.5.uzdevuma izpildes termiņu, ņemot vērā, ka finansējums šī uzdevuma izpildei norādīts arī pēc 2023.gada.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam atrunāt pamatnostādņu projekta sadaļas "Pamatnostādņu kopsavilkums" 12. punktā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2021.–2027. gada plānošanas perioda saīsinājumu.
Kā arī, šajā pamatnostādņu projekta punktā, lūdzam norādīt konkrēti, ka 632 331 549 euro ir ietverti ES politikas instrumenti (ES fondi un ANM) un cita ārvalstu finanšu palīdzība.
 
Piedāvātā redakcija
-