Atzinums

Projekta ID
21-TA-835
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Par Saeimas lēmumprojekta “Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu” saskaņošanu.

Ārlietu ministrija ir izskatījusi Finanšu ministrijas sagatavoto Saeimas lēmumprojektu “Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu” (turpmāk – lēmumprojekts), ar to saistītos pavadošos dokumentus – lēmumprojekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumu (turpmāk - anotācija) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. Ārlietu ministrija atbalsta lēmumprojekta tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādu priekšlikumu:

Ierosinām anotācijas 1.3. punkta 5. paragrāfu papildināt ar informāciju, ka šā gada 16.jūnijā Saeima ir ratificējusi ar lēmumprojektu saistītu Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu, un 22.jūlijā ratifikācijas raksts ir deponēts depozitārijam.
Piedāvātā redakcija
Ārlietu ministrija ierosina tiesību akta projekta "Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācija) 1.3. punkta 5. paragrāfu papildināt ar treknrakstā iekrāsoto redakcijas priekšlikumu: 

Šā gada 8.februārī Līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu, tika parakstīts starp līgumslēdzējpusēm. Šā gada 16.jūnijā Saeima ratificēja Līgumu, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu, un 22.jūlijā ratifikācijas raksts deponēts depozitārijam.