Atzinums

Projekta ID
21-TA-74
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atsaucoties uz Rikojuma projekta izziņas 1. punktā izteikto Finanšu ministrijas iebildumu, lūdzam veikt precizējumu Rīkojuma projekta anotācijas 1.3. sadaļas tekstā "Izmantojot dzīvokļa īpašumu noteiktajai funkcijai, pašvaldībai jāievēro likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktais.", ņemot vērā to, ka tas neatrisina iebildumā izteikto risku no komercdarbības atbalsta kontroles viedokļa, proti, no rīkojuma projekta anotācijas ir skaidri jāizriet, ka Limbažu novada pašvaldība neplāno Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantot saimnieciskās darbības veikšanai, lai secinātu, ka ar Rīkojuma projektā minētā nekustamā īpašuma nodošanu pasākums nekvalificēsies kā komercdarbības atbalsts. Attiecīgi anotācijā būtu skaidri jānosaka, ka Limbažu novada pašvaldība Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantos pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar vienu no šādiem likumiem:
- "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";
- "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";
- "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”.
Piedāvātā redakcija
Limbažu novada pašvaldība Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantos pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar vienu no šādiem likumiem:
- "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";
- "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";
- "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”.
Tādējādi Rīkojuma projekts neparedz komercdarbības atbalsta sniegšanu Limbažu novada pašvaldībai.