Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk - ELGF) finansējuma palielinājumu, var secināt, ka finansējums ELGF un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) kopā 2021-2027 periodam ir lielāks attiecībā pret 2014-2020 periodu, bet ir mainījušās prioritātes attiecībā uz atbalstāmajām jomām (palielinājums ir tiešajiem maksājumiem), attiecīgi lūdzam papildināt ziņojumu ar šādu analīzi, norādot, ka kopsummā kopējais finansējums Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanai attiecībā pret 2014-2020 periodu ir palielinājies.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju un atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas periodu” sniegtajai informācijai, plānošanas perioda 2014-2020 ietvaros ELFLA pasākumiem (t.sk. pasākumam “Tehniskā palīdzība” (bez PVN)) valsts budžeta līdzfinansējums ir 455 991 427 euro, savukārt Pārejas periodam 2021-2022 jau ir piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums 122 934 498 euro (t.sk. pasākumam “Tehniskā palīdzība” (bez PVN)). Attiecīgi, ja periodam 2023-2027 paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums 103 672 211 euro un Zemkopības ministrijas ieskatā tas būtu vēl jāpalielina par 248 500 000 euro, tad valsts budžeta līdzfinansējums ELFLA pasākumiem periodā 2021-2027 pārsniegs valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru periodā 2014-2020 par 19 115 282 euro. Attiecīgi lūdzam pārskatīt un precizēt sniegto informāciju, kā arī ņemt vērā sniegto iebildumu pie Ministru kabineta protokollēmuma projekta 3.punkta, ka jautājums par valsts budžeta līdzfinansējuma palielinājumu ir skatāms gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā norādītie finansējuma apmēri un izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (ziņojuma 33.-43.punkts) nav skaidri izsekojami, attiecīgi lūdzam tos sagatavot un ziņojumā iekļaut pārskatāmas tabulas veidā (finansējumu norādot veselos euro nevis milj. euro), proti, attiecībā uz ELGF norādīt finansējumu sadalījumā pa periodiem, kā arī izmaiņas starp šiem periodiem, un attiecībā uz ELFLA norādīt:
- perioda 2014-2020 finansējumu sadalījumā pa avotiem, kā arī izdalīt tā ietvaros pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu;
- perioda 2021-2027 finansējumu sadalījumā pa avotiem, kā arī izdalīt tā ietvaros pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu (t.sk. pārejas periodam 2021-2022 piešķirto finansējumu sadalījumā pa avotiem, kā arī izdalīt tā ietvaros pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu, periodam 2023-2027 plānoto finansējumu sadalījumā pa avotiem, kā arī izdalīt tā ietvaros pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu, pārdali no KPL I pīlāra sadalījumā pa avotiem, kā arī izdalīt tā ietvaros pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu,  Atveseļošanās instrumenta (ESAI) finansējumu, kas piešķirts Pārejas perioda ietvaros sadalījumā pa finansējuma avotiem, kā arī atsevišķi izdalīt pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu (šobrīd ESAI finansējums ziņojumā vispār nav minēts));
- izmaiņas starp 2014-2020 un 2021-2027 periodiem sadalījumā pa avotiem, t.sk. attiecībā uz pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Papildus norādām uz šādām neprecizitātēm ziņojumā sniegtajā informācijā par finansējumu, kuras lūdzam novērst un/vai sniegt skaidrojumu:
- 33.punktā ELGF pēdējā teikumā norādītais finansējuma sadalījums starp 2021-2022 un 2023-2027 periodiem kopsummā neatbilst šajā punktā norādītajam kopējam ELGF finansējumam 2021-2027 periodam.
- Nav skaidrs, kā aprēķināta ziņojuma 35.punktā norādītā ELFLA finansējum starpība 120,2 milj. euro starp periodiem. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas periodu” sniegtajai informācijai plānošanas perioda 2014-2020 ietvaros ELFLA finansējums ir 1 075 603 782 euro, un ja ņem vērā iepriekš minētajā ziņojumā norādīto informāciju par pieejamo ESAI finansējumu un pārdali no KPL I pīlāra, kā arī šajā ziņojumā norādīto kopējo ELFLA finansējumu periodam 2021-2027, tad starpība ir  mazāka nekā ziņojuma 35.punktā norādītā. Attiecīgi arī jāpārskata 37.punktā sniegtā informācija par finansējuma samazinājumu starp plānošanas periodiem.
- No 35.punktā sniegtās informācijas saprotams, ka pārejas periodam 2021-2022 ELFLA finansējums ir 261,2 milj. euro, un 36.punktā, kā arī pielikuma 2.tabulā norādīts, ka periodam 2023-2027 ELFLA finansējums paredzēts 587,5 milj. euro, attiecīgi kopējais ELFLA finansējums periodam 2021-2027 ir 848,7 milj. euro nevis 848 milj. euro, kā norādīts 35.punktā.
- 38.punktā sniegta informācija, ka pārdale no KLP I pīlāra (ELGF) ir 74,3 milj. euro, tomēr atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas periodu” pārdale no KLP I pīlāra (ELGF) bija paredzēta 50 000 000 euro apmērā, savukārt pielikuma 2.tabulā norādīta vēl cita summa.
- 39.punktā norādīts, ka pasākuma “Tehniska palīdzība” finansējums būs 6% no maksimālās programmas finansējuma, bet ziņojuma 40.punktā norādītais pasākuma “Tehniska palīdzība” ELFLA finansējums neveido 6% no ziņojumā norādītā ELFLA finansējuma apmēra. Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pārejas periodu” sniegtajai informācijai pasākumam “Tehniskā palīdzība” pārejas periodam 2021-2022 jau ir atbalstīts finansējums 34 898 468 euro apmērā, t.sk. ELFLA finansējums 23 730 958 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 11 167 510 euro, un atbalstīts finansējums ESAI ietvaros 4 204 420 euro apmērā, kā arī finansējums PVN segšanai indikatīvi 4 301 318 euro apmērā. Attiecīgi tas jāņem vērā pie pasākumam “Tehniska palīdzība” nepieciešamā finansējuma aprēķiniem, kas norādīti ziņojuma 40, 41. un 43.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 40.punkta pēdējā teikumā norādīts, ka pasākuma “Tehniskā palīdzība” valsts budžeta līdzfinansējuma palielinājums nepieciešams arī saistībā ar to, ka no nākamā gada plānots ieviest atlīdzības sistēmas reformu, bet norādām, ka atlīdzības sistēmas reforma jāveic ministriju esošo budžeta līdzekļu ietvaros, nevis pieprasot palielināt valsts budžeta līdzfinansējumu administrēšanas izmaksām Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu ietvaros. Attiecīgi lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Finanšu ministrija neatbalsta 2.3.apakšpunktā norādīto un uzskata, ka lēmums par virssaistībām ir virzāms izskatīšanai Ministru kabinetā pēc nepieciešamības, vērtējot pasākumu ieviešanas gaitu. Turklāt arī informatīvajā ziņojumā nav sniegta pamatojoša informācija šāda punkta nepieciešamībai. Attiecīgi lūdzam svītrot protokollēmuma projekta 2.3.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Finanšu ministrija norāda, ka jautājums par līdzfinansējuma palielinājumu skatāms gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā, kas šajā gadā ir noslēdzies. Attiecīgi lūdzam svītrot protokollēmuma 3.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-