Atzinums

Projekta ID
21-TA-858
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
02.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 2.2.4. apakšadaļas 14. lpp esošo rindkopu: “Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu nepieciešams pilnveidot esošo teritoriju plānošanas normatīvo regulējumu un noteikt detalizēta transporta attīstības plāna izstrādi par obligātu pilnīgi visai pašvaldība teritorijai kopā ar funkcionālo aglomerācijas teritoriju, kā arī noteikt, ka šajā detalizētajā transporta attīstības plānā ir obligāti jāizstrādā atdalīta mikromobilitātes infrastruktūras sadaļa, kurā jānorāda esošā infrastruktūra un attīstības plāni, ne tikai shematiskas velotransporta un gājēju un velotransporta kustības organizācijas shēmas.”

Pašreizējā redakcijā minētās rindkopas teksts nav īstenojams, jo Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 240) jau sākotnējā ideja bija noteikt, ka detalizēts transporta infrastruktūras plāns izstrādājams visai pašvaldības teritorijai, taču tā netika atbalstīta, īpaši no pašvaldību puses. Neredzam par iespējamu uzlikt pašvaldībām par pienākumu noteikt detalizēta transporta attīstības plāna izstrādi par obligātu, neparedzot tam papildus finansējumu, kura nav mūsu ministrijas rīcībā un kuru pēc Satiksmes ministrijas iepriekšējā sarakstē paustā nav paredzējusi arī Satiksmes ministrija.

Līdz ar to mūsu piedāvātā redakcija rindkopas precizēšanai ir šāda:
“Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu nepieciešams izvērtēt iespējas pilnveidot esošo teritorijas attīstības plānošanas normatīvo regulējumu, lai veicinātu mikromobilitātes infrastruktūras plānošanu.”
 
Piedāvātā redakcija
Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu nepieciešams izvērtēt iespējas pilnveidot esošo teritorijas attīstības plānošanas normatīvo regulējumu, lai veicinātu mikromobilitātes infrastruktūras plānošanu.
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Aicinām informatīvajā ziņojumā iekļaut aptuvenās izmaksas noteikto rīcību īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Sadaļā “V Turpmākā rīcība” aicinām noteikt atbildīgos par 1.rīcības virziena īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-