Atzinums

Projekta ID
21-TA-1527
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (turpmāk - likums) 23.panta 1.daļu autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par veiktajām iemaksām pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām). Ievērojot minēto deleģējumu, lūdzam projekta anotācijā skaidrot Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 1.5.apakšpunkta svītrošanu un ar to saistīto grozījumu nepieciešamību. Vienlaikus lūdzam attiecīgi precizēt norādi uz noteikumu izdošanas pamatu, nepieciešamības gadījumā svītrojot atsauci uz likuma 23.panta 1.5 daļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (turpmāk - likuma) tiek ir lietoti termini "autoratlīdzība" un "patentmaksa" un nav lietots termins "ienākumi no intelektuālā īpašuma". Tādējādi lūdzam normu precizēt atbilstoši likuma terminoloģijai vai arī noteikumu projekta anotācijā skaidrot terminoloģijas atšķirības pamatojumu un tās atbilstību likumā lietotajiem terminiem, lai būtu skaidra noteikumu projekta atbilstība likumam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu projekts paredz veikt ne tikai grozījumus 46.punktā uzskaitītajās normās: dažas no normām tiek svītrotas, kā arī dažas ir jaunas normas, ar ko tiek papildināti noteikumi. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 46.punkta redakciju vai arī to veidot kā atsevišķu noteikumu projekta normu par tā punktu spēkā stāšanās laiku ( skatīt: https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/117).
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 23.panta 2.daļa no likuma ir izslēgta. Lūdzam attiecīgi precizēt norādi uz noteikumu izdošanas pamatu.
Piedāvātā redakcija
-