Atzinums

Projekta ID
22-TA-2291
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)" 2.2. apakšpunktu, atļaut veikt atbrīvotā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" ERAF finansējuma 1 481 153 euro apmērā pārdali uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk ­1.1.1.5. pasākums) otro atlases kārtu.
3. 1.1.1.5. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu) 261 380 euro apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 1.1.1.5. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums par 1 742 533 euro (t. sk. ERAF finansējums 1 481 153 euro un valsts budžeta finansējums 261 380 euro) tiek palielināts tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi".
5. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
Iebildums
Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē. Vienlaikus Finanšu ministrija uztur iepriekš pausto iebildumu un nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali, tā kā joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, kā tiks nodrošināts, ka Hārvarda Universitātei netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība (skat. FM iebildumu, kas iekļauts izziņas 13.punktā). 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšsadaļu ar skaidrojumu, kādā veidā grozījumi ietekmēs noslēgtos līgumus, uzsāktos projektus, tostarp finansējuma saņēmēju un projekta izpildi, ņemot vērā, ka mainīsies finansējuma apmērs un ir plānots ieviest jaunu atbalstāmo darbību. Cita starpā, lūdzam anotācijā norādīt, kāda ir grozījumu ietekme uz projekta mērķu sasniegšanu un vai ierosinātie grozījumi ir būtiski Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17.decembra regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē.

Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Apstiprinām Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta tālāku virzību ar piezīmi, ka Finanšu ministrija un CFLA viennozīmīgi nav pārliecināta, ka Hārvarda Universitātes kursa CS50 iegādē iespējams piemērot Publisko iepirkumu likuma 10.panta trešajā daļā noteikto izņēmumu, jo šobrīd līdz galam nav skaidrs faktiskais iegādes priekšmets (t.i., mācību pakalpojums vai autortiesību licence, lai Rīgas Tehniskā universitāte to izmantotu un pielāgotu kursu Latvijas vajadzībām vai cits). Tomēr akceptējam, ka Rīgas Tehniskā universitāte kā finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par korektas procedūras piemērošanu un nepieciešamības gadījumā konsultējas ar Iepirkumu uzraudzības biroju.
Citiem vārdiem - apstiprinot Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta tālāku virzību, FM un CFLA neakceptē izziņas 4.punktā sniegto skaidrojumu par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu kā viennozīmīgi normatīvajiem aktiem atbilstošu risinājumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām precizēt, kādas tieši pakalpojumu izmaksas plānots attiecināt.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam MK noteikumu projekta redakcijā precizēt vai skaidrot terminu "e-risinājumi".
Piedāvātā redakcija
-