Atzinums

Projekta ID
24-TA-321
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Norādām, ka šobrīd finansējums pieprasāms tikai tiem pasākumiem, kuru īstenošanu nodrošinās pati Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, savukārt pasākumiem, kuriem paredzētais finansējums tiks novirzīts atbalstam uzņēmumiem, tikai pēc tam, kad tiks sagatavoti un pieņemti normatīvie akti par attiecīgā finansējuma sadales kārtību. Ņemot vērā minēto, ir pārskatāms  pārdalāmā finansējuma apmērs. Turklāt vēršam uzmanību, ka Ministru kabinetā Eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes plāns 2024.-2026. gadam nav apstiprināts, līdz ar to lūdzam precizēt finansējuma pārdales mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.1.sadaļā svītrot atsauci uz Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.284 “Valsts pamatbudžeta programmas “Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļu pie risinājuma apraksta papildināt ar informāciju par paredzēto pasākumu aprakstiem un to sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļā ietekme uz valsts budžetu atspoguļota 2024., 2025. un 2026.gadā, savukārt rīkojuma projekts paredz finansējuma pārdali tikai 2024.gadā, attiecīgi lūdzam novērst minēto neatbilstību, precizējot anotācijas 3.sadaļu vai rīkojuma projektu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
No anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā sniegtās informācijas secinām, ka ievērojams prioritārā pasākuma “Inovāciju un eksporta atbalstam” īstenošanai paredzētais finansējuma apmērs tiek novirzīts atalgojuma izmaksu segšanai Ekonomikas ministrijas 3 darbiniekiem un LIAA 14 darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta lēmumam (sēdes protokols Nr.40 43. §) 2024. gadā un turpmāk ik gadu Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir paredzēts finansējums 1 474 880 euro apmērā tiešo investīciju pieauguma veicināšanai, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai (ES) 2019/452 un 983 221 euro apmērā Ekonomikas ministrijas kapacitātes saglabāšanai, kā arī budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" ir paredzēts finansējums 823 602 euro apmērā Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu, izstrādājot Latvijas valsts tēla komunikācijas stratēģiju un nodrošinot valsts tēla kampaņu realizēšanu mērķa valstīs, veicinot tūrisma nozares konkurētspēju, ārvalstu investīciju piesaisti viedās specializācijas jomās un kāpinot Latvijas uzņēmēju eksportspēju. Ņemot vērā minēto, lūdzam sniegt pamatojumu finansējuma 2024.gadā 704 208 euro, 2025.gadā 746 636 euro un 2026.gadā 779 329 euro apmērā novirzīšanai papildu 17 darbinieku atalgojama nodrošināšanai, skaidrojot amata vietu izveides nepieciešamību, kā arī 7.punktā sniedzot informāciju vai minētās amata vietas ir terminētas un tiks nodrošinātas nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Ekonomikas ministrijas resora ietvaros. Turklāt, ievērojot informāciju par jaunām amata vietām, projekts ir saskaņojams ar Valsts kanceleju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunkts jāpapildina ar norādītajiem pasākumiem nepieciešamā finansējuma detalizētiem aprēķiniem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija” ar tekstu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Finansējums inovāciju un eksporta atbalstam tiks pārdalīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 23.00.00 "Valsts atbalsta programmas" uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas".