Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Montesori asociācija
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Montesori asociācija un skolas – gan privātās, gan pašvaldību, kuras ikdienas mācību darbā izmanto Montesori pedagoģisko metodi un veido jaukta vecuma klases, iebilst ziņojuma “Kompleksi risinājumi augstvērtīga izglītības pakalpojuma nodrošināšanai” 2.2. p., ka “1.-6.klasē kvantitatīvie kritēriji ir rekomendējoši, tomēr šajā izglītības pakāpē nav atļauts organizēt apvienotās klases”.
            Vēršam uzmanību, ka tas ir pretrunā ar Montesori skolu iepriekšējo prasījumu un ar LR Tiesībsarga 3.04.2022. vēstulē Nr.6-9/283 pausto, kur norādīts, ka IZM jāveicina tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, lai skolas izglītības procesā varētu pilnvērtīgi izmantot Montesori pedagoģisko metodi.            IZM rīcība nesekoja un nav zināms vai IZM 1.02.2023. vēstulē Nr.4-9.2.e/23/297 minētā un š.g. maijā plānotā diskusija notika un kādi ir diskusijas rezultātā pieņemtie lēmumi par tiesiskā regulējuma pilnveidi.
            Uzskatām, ka informatīvajā ziņojumā paredzētās izmaiņas ir pretrunā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 21.p.2.apakšp., kurā teikts, ka “Nosakot bērna labākās intereses, nepieciešams tiekties uz bērna situācijas ilgtspējīgu risinājumu, atbilstoši situācijai ņemot vērā, cik lielā mērā veicamie pasākumi nodrošina bērna vajadzībām un spējām atbilstošu izglītību”, kā arī pretrunā ar tā paša likuma 11.pantā noteikto, ka “Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām. Valsts un pašvaldība nodrošina visiem bērniem speciālo vajadzību izvērtējumu, uzsākot obligāto izglītību, un nodrošina bērna vajadzībām atbilstošus individuālus pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta pasākumus valsts, pašvaldības un privātajās mācību iestādēs.”
            Līdz ar jauno paredzēto regulējumu tiks izveidoti vienādi kvantitatīvie kritēriji skolēnu skaitam un klašu veidam, bet ne saglabātas vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra bērna vajadzībām un spējām, jo kvantitatīvie rādītāji un vienveidīgas izglītības darba organizācijas formas neveicina iekļaujošas izglītības īstenošanu skolās.                           
Latvijas Montesori asociācija norāda, ka ir iespējams izsekot līdzšinējiem privāto un pašvaldību Montesori skolu kvalitatīvajiem rādītājiem un akreditāciju rezultātiem, kuri atspoguļo darba kvalitāti apvienotajās klasēs un to kā šīs skolas piedāvā bērna spējām atbilstošu izglītību.      
            Plānotais regulējums ne tikai ierobežo augstvērtīga izglītības pakalpojuma sniegšanu, jo izglītības standarts nav nodrošināms tikai ar kvantitatīviem un vienveidīgi noteiktiem mācību darba organizācijas formu kritērijiem, bet arī liedz iespēju vecākiem izvēlēties skolu, kas nodrošina bērna vajadzībām un spējām atbilstošu izglītību.

Priekšlikums: normatīvajos aktos noteikt kārtību un iespējas gan pašvaldību, gan privātās skolās pilnvērtīgi izmantot alternatīvu izglītību.


 
Piedāvātā redakcija
-