Atzinums

Projekta ID
21-TA-1788
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
1. Informatīvajā ziņojumā 3.sadaļā “Latvijas prezidentūras sagatavošanās process 2022. un 2023. gadā” minēts, ka darbs pie Latvijas prezidentūras prioritāšu noteikšanas un pasākumu plānošanas sniegs iespēju nozaru ministrijām un citām prezidentūras plānošanā iesaistītajām institūcijām apzināt un pieprasīt nepieciešamo papildus finansējumu no valsts budžeta. Norādām, ka visi jautājumi par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu ir skatāmi Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā, tādējādi, ja ministrijām vai citām centrālajām valsts iestādēm pasākumu īstenošanai 2023.gadam būs nepieciešams papildu finansējums, tad attiecīgi Ārlietu ministrijas sagatavojamajam pasākumu sarakstam Ministru kabinetā būtu jābūt izskatītam līdz 2022.gada 1.augustam, lai attiecīgi prioritāro pasākumu pieteikumi par papildu finansējumu varētu tikt skatīti Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā. Ņemot vērā minēto, jāprecizē Ārlietu ministrijas sagatavojamā un Ministru kabinetā iesniedzamā pasākumu plāna iesniegšanas termiņš, kā arī jāpapildina ar informāciju, ka jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadā skatāms Ministru kabinetā  likumprojekta „Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
2. Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā “Latvijas prezidentūras sagatavošanās process 2022. un 2023. gadā” norādīts, ka, lai īstenotu Latvijas prezidentūras sagatavošanas darbu, 2022. gadā Ārlietu ministrijai ir piešķirts valsts budžets 29 700 euro apmērā. Lūdzam skaidrot norādītā finansējuma apmēru, ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” Ārlietu ministrijas budžetā ir paredzēts finansējums prioritārajam pasākumam “Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023.gadā" 2022.gadam 33 517 euro apmērā un 2023.gadam 226 894 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
3. Lūdzam protokollēmuma projektu papildināt ar 4. punktu.
Piedāvātā redakcija
“4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadā skatīt likumprojekta „Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.”
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
4. Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 3. punktā norādīto plāna iesniegšanas termiņu, ņemot vērā izteikto iebildumu par informatīvo ziņojumu.  
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 3.sadaļas otrajā rindkopā tiek norādīts, ka tiks izveidota darba grupa Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā tematisko prioritāšu un pasākumu plāna izstrādei, savukārt atbilstoši protokollēmuma projekta 3. punktam ĀM sagatavos Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā prioritāšu un plānoto pasākumu sarakstu. Lūdzam novērst minēto nesakritību.
 
Piedāvātā redakcija
-