Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka uzņēmumu digitalizācijas un inovāciju jomas un digitālo prasmju jomas ietvaros tiks īstenoti stratēģiski svarīgi projekti, lūdzam noteikumu projektā noteikt, vai investīcijas ietvaros plānoti šādi projekti. Vēršam uzmanību, ka stratēģiski svarīgiem projektiem nepieciešami pastiprināti komunikācijas pasākumi, attiecīgi lūdzam noteikumu projektā noteikt šiem projektiem paredzētos specifiskos komunikācijas pasākumus. Tāpat lūdzam noteikt par kādiem komunikācijas pasākumiem finansējuma saņēmējam ir jāinformē nozares ministrija, lai nodrošinātu turpmāku komunikāciju ar Eiropas Komisiju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā ietvert otrās kārtas, kas tiks īstenota atklāta iesniegumu konkursa kārtībā, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, izstrādājot kvalitatīvos un nozarei specifiskos atbilstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (ja attiecināms) un atbilstoši papildināt anotāciju ar to vērtēšanas metodoloģiju.
Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka atlases kritērijiem jānodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valstu tiesību aktus vides jomā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta ietvaros termini “viens vienots uzņēmums”, “sākotnējais digitālā brieduma tests”, “otrreizējais digitālā brieduma tests” un “digitālās attīstības ceļa karte” tiek izmantoti tikai noteikumu projekta 2.punktā pie terminu skaidrojumiem, bet pašos noteikumos tie vairs netiek izmantoti. Attiecīgi lūdzam precizēt normatīvo regulējumu vai svītrot šajā noteikumu projektā neizmantotos terminus.
Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, vai komersantam ir jāsaņem pozitīvs otrreizējais digitālā brieduma tests, lai tiktu attiecināti izdevumi investīcijas ietvaros vai arī izdevumu attiecināmībai tikai jānodrošina sekmīga digitālo prasmju apgūšana. Gadījumā, ja investīcijas mērķa apstiprināšanai ir nepieciešams pozitīvs EDIC atzinums, lūdzam sniegt skaidrojumu vai līdz investīcijas beigu termiņam (2026.gada 30.jūnijs) finansējuma saņēmēji par visiem gala labuma guvējiem spēs saņemt EDIC atzinumus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
5. Pirmās kārtas ietvaros tiek īstenoti atvērtie tiešsaistes apmācību kursi un informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT) specializēto jomu apmācības, kā arī nodrošināta to ieviešana investīcijas ietvaros.
Iebildums
Noteikumu projekta 6.punktā ir norādīts, ka atbalsts būs pieejams gala labuma guvējiem, bet 5.punktā šāda atsauce nav sniegta. Lūdzam sniegt skaidrojumu vai arī investīcijas pirmās kārtas ietvaros paredzēts sniegt atbalstu gala labuma guvējiem.
Gadījumā, ja pirmās kārtas ietvaros nav paredzēts sniegt atbalstu gala labuma guvējiem, lūdzam sniegt skaidrojumu kādu pienesumu rādītāju sasniegšanai radīs pirmās kārtas atbalsta saņēmēji.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
6. Otrās kārtas ietvaros tiek īstenotas digitālo prasmju apmācības gala labuma guvējiem specifiskās tēmās.
Iebildums
Lūdzu precizēt, kas ir “specifiskās tēmas”, jo saskaņā ar 26.punktu – apmācību jomas nav nekas specifisks, plus tās ir iespējams apgūt jau šobrīd SAMP 1.2.2.1. un 1.2.2.3. ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
9. Sasniedzamie rādītāji:
Iebildums
Lūdzam precizēt, ka 9.1. un 9.2.apakšpunktā ir norādīti mērķa rādītāji. Tāpat lūdzam papildināt noteikumu projektu ar uzraudzības rādītājiem “Neunikālo komersantu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve” līdz 2023.gada 31.decembrim – 450 komersanti un līdz 2025.gada 30.jūnijam – 1886 komersanti. Tāpat aicinām norādīt, ka 9.1.1., 9.1.2., 9.2.1. un 9.2.2.apakšpunktā ir norādītas indikatīvas rādītāju vērtības. Tāpat norādām, ka 9.2.apakšpunktā noteiktā rādītāja vērtībā saskaņā ar CID tiek uzskaitīti tikai unikālie komersanti (vismaz investīcijas ietvaros).
Papildus saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra deleģētās regulas Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumu „Kopējo rādītāju saraksts” lūdzam noteikumu projektā norādīt, ka tiks uzkrāti kopējā rādītāja “Izglītības vai apmācības dalībnieku skait” dati pa vecuma grupām 0-17 (ja attiecināms), 18-29, 30-54, 55 un vecāki vīrieši, sievietes un nebinārās personas. Ņemot vērā minēto, lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka projekta iesniedzēji jāuzkrāj dalībnieku dati.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
9. Sasniedzamie rādītāji:
Iebildums
Lūdzam precizēt rādītāju klasifikāciju (atskaites punkti, mērķi, uzraudzības rādītāji, kopējie rādītāji), kā arī rādītāju nosaukumus atbilstoši Padomes īstenošanas lēmumam par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu. Papildus aicinām 9.2. apakšpunktā aizstāt vārdu "neunikālie" ar "unikālie investīcijas ietvaros".
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
10. Pirmās kārtas īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.
Iebildums
Lūdzu precizēt redakciju. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda ietvaros netiek lietots termins “ierobežota projektu iesniegumu atlase”. Lūdzam attiecīgos vārdus aizstāt, piemēram, “ierobežots pretendentu loks” vai citu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
11. Otrās kārtas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.
Iebildums
Aicinām atkārtoti izvērtēt, vai ir pamatoti un efektīvi organizēt atklātu projektu iesniegumu atlasi šīs investīcijas īstenošanai un mērķa sasniegšanai. Proti, aicinām izvērtēt, vai otrās kārtas ietvaros ir iespējama reāla projektu iesniedzēju konkurence. Ņemot vērā, ka projekta iesniedzējam jābūt reģistrētam UR biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, turklāt tam nepieciešama vismaz trīs gadu iepriekšēja pieredze prasmju pilnveides projektu īstenošanā, tad potenciālo finansējuma saņēmēju loks ir pirmšķietami identificējams.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
11. Otrās kārtas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.
Iebildums
Lūdzu precizēt redakciju. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda ietvaros netiek lietots termins “atklāta projektu iesniegumu atlase”. Lūdzam attiecīgos vārdus aizstāt, piemēram, “atklāts iesniegumu konkurss” vai citu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
12.2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA), nodrošinot investīcijas ieviešanas uzraudzību.
Iebildums
Lūdzam izteikt atsevišķā punktā šādi: "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) slēdz līgumus par projektu īstenošanu un nodrošina investīcijas ieviešanas uzraudzību.", nevis kā 12.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
14. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs ir Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par EDIC izveidi saskaņā ar Regulu Nr. 2021/694, vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu:
 
Iebildums
Lūgums izvērtēt vai šis teksts nebūtu aizstājams ar “EDIC, kurš atbilst šādiem nosacījumiem”, jo
1) lietojums atbilstoši noteikumu projekta 2.5.apakšpunkta saīsinājumam;
2) šobrīd norma nolasās, ka 14.1.-14.6. kritēriji ir Regulas Nr.2021/694 16.panta prasības
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
14.3. tam Latvijas Republikā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka norma par nodokļa parāda esamību, kas kopsummā nepārsniedz 1000 euro, tika izveidota, lai sniegtu atbalstu plašākajam Covid-19 pandēmijā cietušo uzņēmumu lokam. Ņemot vērā, ka pirmās kārtas projekta iesniedzēju nav uzskatāms par minētā atvieglojuma subjektu, aicinām noteikumu projektā ietvert līdzšinēji izmantoto horizontālo normu par nodokļu parādu neesamību.
Atbilstoši lūdzam precizēt arī noteikumu projekta 18.2.apakšpunktu un 56.punktu.
Piedāvātā redakcija
tam nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz 150 euro;
14.
Noteikumu projekts
14.5. projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanās fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 16. punktā noteikto finansējuma apmēru;
Iebildums
Lūdzam apvienot vienā punktā noteikumu projekta 14.5.apakšpunktu un 16.punktu, jo pēc būtības šīs normas ir savstarpēji saistītas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
17. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Iebildums
Ņemot vērā, ka iepriekš noteikumos nav definēts finansējuma saņēmējs, lūdzam skaidrības nolūkos paredzēt un noteikt finansējuma saņēmēja definīciju jau noteikumu projekta sākumā.

 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
18. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
Iebildums
Lūdzam skaidrot vismaz anotācijā, kāpēc otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzēju loks ir ierobežots ar juridiskās personas statusu biedrība vai nodibinājums.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
18.1. tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA;
Iebildums
Lūgums izvērtēt, vai šādam minimālā termiņa noteikumam ir pamatojums noteikumu projekta izstrādātāja pusē (potenciāli diskriminējoša prasība/liegts atbalsts jaunizveidotiem subjektiem). Ja nav pamatojums, rosinājums šo svītrot, jo kapacitātes pārbaude ir jau caur citiem kritērijiem.  
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
18.4. projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanās fonda  finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 20. punktā noteikto finansējuma apmēru;
Iebildums
Lūdzam apvienot vienā punktā noteikumu projekta 18.4.apakšpunktu un 20.punktu, jo pēc būtības šīs normas ir savstarpēji saistītas.
Tāpat ņemot vērā 18.punkta ievadteikumu (projekta iesniedzējs … atbilst šādiem nosacījumiem), lūdzam pārskatīt 18.5.apakšpunktu, jo projekta iesniegums neattiecas uz projekta iesniedzējam izvirzāmiem nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
22. Pirmās un otrās kārtas ietvaros ministrijai ir šādi pienākumi:
Iebildums
Lūgums sadalīt atsevišķos punktos, ņemot vērā atšķirīgus procesus – IPIA un APIA.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
22.1. publicēt informāciju par projektu iesniegumu atlasi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
Iebildums
Ņemot vērā noteikuma projekta 17. punktu, nav nepieciešama publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesī. Lūdzam precizēt šo apakšpunktu un papildināt MK noteikumus ar informāciju kādā termiņā EM uzaicina FS iesniegt projektu un kādā termiņā FS projekts ir jāiesniedz VIS.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
23. Pirmās un otrās kārtas ietvaros CFLA ir šādi pienākumi:
Iebildums
Gadījumā, ja investīcijas otrā kārta tomēr tiek plānota kā atklāta projektu iesniegumu atlase, lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar uz projektu iesniegumu atlasi attiecināmu sadaļu, kas tostarp ietver skaidrus vērtēšanas kritērijus (arī izslēgšanas kritērijus), atlases termiņu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
23.1. veikt investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi;
Iebildums
Ņemot vērā, ka otrajā kārtā tiek paredzēts atklāts iesniegumu konkurss un CFLA paredzēta kā atlases veicēja, lūgums noteikumu projektā iestrādāt normu par CFLA pieņemto lēmumu apstrīdēšanas tiesību (šos lēmumus kā administratīvos aktus mēneša laikā var apstrīdēt Finanšu ministrijā kā AF koordinējošā iestādē. Savukārt Finanšu ministrijas izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā).
Skatīt šo komentāru kopsakarā ar noteikumu projekta 68.punkta komentāru (iespējams apvienot vienā 69.punktā).
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
23.5.3. komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu;
Iebildums
Ņemot vērā MK noteikumos Nr.621 noteiktās CFLA kompetences, CFLA uzrauga komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu tikai gadījumā, ja CFLA ir valsts atbalsta piešķīrēja. Līdz ar to nav korekti noteikumu projektā paredzēt, ka izlases veidā CFLA ir pienākums veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu. Lūdzu precizēt. 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
24.3.2. iepirkumu plānu;
Iebildums
Lūdzam precizēt 24.3.2.apakšpunktu, nosakot, ka iepirkumu plāns ir iesniedzams KPVIS ne tikai pēc līguma noslēgšanas ar CFLA, bet arī tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
24.3.3. izdevumu un sasniegto rādītājus pamatojošos dokumentus.
Iebildums
Lūdzam 24.3.3.apakšpunktu pārcelt uz 40.punktu, ņemot vērā, ka sasniegto rādītājus pamatojošie dokumenti regulāri (vismaz divreiz gadā) jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
24.4. reizi ceturksnī nodrošināt datu ievadi Vadības informācijas sistēmā par atbalstu saņēmušajiem gala labuma guvējiem;
Iebildums
Lūdzam precizēt uz “ne biežāk kā divas reizes gadā” atbilstoši 24.3.1. apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
24.5. izlases veidā veikt pārbaudes gala labuma guvēja līmenī par
Iebildums
Finansējuma saņēmējam ir jāgūst 100% pārliecība par savu projektu nevis izlases veidā. Lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
24.5. izlases veidā veikt pārbaudes gala labuma guvēja līmenī par
Iebildums
Lūdzu papildināt noteikumu projektu, lai būtu skaidrs, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt un veikt pārbaudes gala labuma guvēja līmenī par komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu. 
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
24.7. nodrošināt komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem;
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt atbalsta sniedzēju (kas piešķirs un sniegs atbalstu – veiks maksājumus finansējuma saņēmējam).
Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 24.7.apakšpunkts ir pretrunā ar 68.punktā noteikto, jo 24.7.apakšpunktā ir noteikts, ka komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem nodrošina finansējuma saņēmējs, bet 68.punktā noteikts, ka lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu pieņem CFLA.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
24.8. pēdējo lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izpildīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. janvārim;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Eiropas komisijas 2020.gada 2.jūlija Regulai Nr. 2020/972, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem atbalstu saskaņā Regulu Nr.1407/2013 šobrīd var sniegt līdz 2024.gada 30.jūnijam, lūdzam attiecīgi šo skaidri noteikt noteikumos.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd atbalstu Komisijas regulas Nr.651/2014 ietvaros var piešķirt līdz 2023.gada beigām ar sešu mēnešu pārejas periodu. Līdz ar to, tikai pie nosacījuma, ja tiks pagarināts Komisijas regulas Nr.651/2014 termiņš, tikai tad šādu atbalstu būs iespējams sniegt atbilstoši Jūsu izteiktajam termiņam, iespējams, ka papildus būs jāmaina arī programmas nosacījumi atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 grozījumiem.

Attiecīgi noteikumu projektā būtu skaidri jānosaka termiņš, līdz kuram var pieņemt lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu.

 
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
25. Pirmās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu ar ko atšķiras noteikumu projekta 25.2. un 26.12. (e-komercija/pārdošana tiešsaistē), 25.5 un 26.9. (programmēšana), 25.9. un 26.5.apakšpunktā (uzņēmuma/uzņēmējdarbības procesi un to digitalizācija) noteiktās apmācību jomas un kā tiks nodrošināta demarkācija starp tām.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
25. Pirmās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
Iebildums
ANM plāna 722.§ ir noteikts, ka EDIC ietvaros tiks nodrošinātas apmācības: Kiberdrošība, Mākslīgais intelekts vai Augsta veiktspējas datošana. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc pirmās kārtas ietvaros ir ievērojami paplašinātas apmācību jomas.
Tāpat ANM plāna 722.§ ir noteikts, ka mācības tiks īstenotas EDIC sadarbībā ar nozaru asociācijām un izglītības iestādēm piecos Latvijas plānošanas reģionos, iesaistoties esošajiem Reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem, turpinot 2014.-2020. gada plānošanas periodā izveidoto modeli, nodrošinot iegūto prasmju un zināšanu atbilstību darba tirgus vajadzībām. Lūdzam atbilstoši minētajam precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
25.7. digitālā transformācija;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 2.2.1.1.i investīcijas ietvaros ir paredzētas vispārīgās digitālās transformācijas veicināšanas apmācības (2.2.1.1.i MK noteikumu 25.7. apakšpunkts). Lūdzam skaidrot, kā tiks nodrošināta atbalstāmo darbību nepārklāšanās starp investīcijām.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
27. Otrās kārtas ietvaros apmācības komersantam var sniegt tā saistītās personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai, ja saistītā persona ir izvēlēta atbilstoši šo noteikumu 42. punkta prasībām.
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par noteikumu projekta 27.punkta ietverto normu. Vēršam uzmanību, ka esošā normas redakcija nav skaidra un ir interpretējama. Gadījumā, ja šīs normas mērķis ir novērst interešu konflikta esamību starp apmācību sniedzēju, kas vienlaikus ir saistītā persona apmācību saņēmējam, tad lūdzam to skaidri noteikt noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
34. Apmācībās iesaistītais gala labuma guvēja nodarbinātais visu kārtu ietvaros nedrīkst apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt iespēju un paplašināt 34.punktā noteikto normu, nosakot, ka gala labuma guvēja nodarbinātais nedrīkst ne tikai apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi, bet arī vienu un to pašu kursu nedrīkst apgūt, ja tas ir saņēmis apmācību atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākumu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
35.2.1.4. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu izmaksas;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka tikai konsultācijas, kuru laikā konsultants atrodas pie komersanta un nodrošina apmācības vai citu zināšanu pārnesi komersanta nodarbinātajiem projekta atbalstāmajās apmācību jomās var būt attiecināmas ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta mērķi. Lūdzam atbilstoši precizēt noteikumus un sniegt skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
35.3. pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām:
Iebildums
Noteikumu projekta 35.3.apakšpunkts paredz, ka projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām paredzēts finansējums 25% no kopējām projekta izmaksām. FM ieskatā 25% ir ļoti liels finansējuma apmērs, kas var apdraudēt mērķa sasniegšanu. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka ANM finansējumu dalībvalsts var brīvi izmantot, bet nav pieļaujamas atkāpes no investīcijas atskaites punktu un mērķu sasniegšanas. Ņemot vērā minēto, mēs konsultēsimies ar Eiropas Komisiju par personāla izmaksu apmēru investīcijas ietvaros.
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 1.3.sadaļā ir sniegts skaidrojums, ka projekta vadība un ar to saistītas izmaksas gadā nepārsniegs 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas. Lūdzam izvērtēt iespēju un noteikumu projektā noteikt projekta vadības izmaksas kā vienkāršotās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
35.3. pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām:
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka visām izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu OPERATIONAL ARRANGEMENTS noteiktos atskaites punktus un mērķus, jābūt iekļautām AF plāna izmaksās/aprēķinos, kas tika apstiprināti no EK puses. Atbilstoši EK sniegtajai informācijai, iestāžu esošo darbinieku tekošās atalgojuma izmaksas nav finansējamas no AF plāna finansējuma, jo AF plāna finansējums nav paredzēts iestādes ikdienas funkciju izmaksu segšanai. Ja AF plāna ietvaros tiek īstenots projekts/reforma, kura īstenošana nav tieši saistīta ar iestādes ikdienas procesiem un funkcijām, šīs funkcijas ir nodalāmas, kā arī darbiniekam AF plāna finansēta projekta/reformas ietvaros nāksies veikt pienākumus, kas nav viņa ikdienas pienākumu ietvaros, iestāde var vērtēt projekta/reformas vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksas segt no AF plāna līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot paredzēto mērķu un atskaites punktu atbilstošu sasniegšanu noteiktajā apmērā. Nodarbinātības formu un veidu iestāde organizē atbilstoši iestādes ierastajai kārtībai un Darba likumam. Kā arī atgādinām, ka specifiski attiecināmības jautājumi individuāli ir jāskaņo ar EK. Ņemot vērā sniegto skaidrojumu, kā arī dažādos reformu/investīciju ieviešanas modeļus un to dažādo specifiku, lūdzam ministrijai izvērtēt sniegto skaidrojumu un piemērot atbilstošāko no risinājumiem.
Papildus lūdzam minēto izvērtēt pie MK noteikumu 38.1. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
35.3. pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām:
Iebildums
Lūdzam projekta vadības izmaksas paredzēt kā vienas vienības vai vienkāršotās izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
37.2. nodokļi, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, izņemot šo noteikumu 35.2.1.1.  un 35.3. apakšpunktā minētos gadījumus;
Iebildums
Lūdzu papildināt norādot no kādiem līdzekļiem tiks segtas neattiecināmās izmaksas, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
37.3. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, kā arī izmaksas, kas radušās un samaksātas pirms iesnieguma par projekta īstenošanu iesniegšanas Vadības informācijas sistēmā. Ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pirms līguma noslēgšanas ar CFLA, projekta iesniedzējs uzņemas visus riskus par saistībām, ko tas ir uzņēmies, un izdevumu neattiecināmību.
Iebildums
Nepieciešams skaidrāk definēt, no kura brīža ir attiecināmas izmaksas, ja komercdarbības atbalsts ir piešķirts saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 31.pantu un ja komercdarbības atbalsts ir piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu - gan gala labuma guvēja izmaksu līmenī, gan finansējuma saņēmēja projekta līmenī. 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
40. Finansējuma saņēmējs uzkrāj Vadības informācijas sistēmā vismaz šādus datus, kurus atjauno ne retāk kā reizi ceturksnī:
Iebildums
Lūdzam precizēt atbilstoši maksājumu pieprasījumu iesniegšanas biežumam.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
42. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
Iebildums
Lūdzam precizēt 42.punktu, nosakot, ka jāīsteno sociāli atbildīgais publiskais iepirkums. Aicinām ievērot Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums). Vienlaikus aicinām izmantot Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai (pieejamas: https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download). un ārvalstu prakses apkopojumu (pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/media/877/download).
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
50. CFLA finansējuma saņēmējam izmaksājamo avansa summu apstiprina vai noraida, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un attiecināmās izmaksas pamatojošiem dokumentiem, maksājuma lietderību un finanšu drošību, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.
Iebildums
Lūdzam precizēt 50.punktu, nosakot, ka avansi ir jāpamato ar projekta sasniedzamajiem mērķiem un atskaites punktiem, nevis ar projekta izmaksām.
Tāpat lūdzam izskatīt iespēju un noteikt, ka finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansus, paredzot nosacījumu, ka nākamo avansu var saņemt pēc tam, kad iepriekšējais ir izmantots, piemēram, pilnā apmērā. Avansu plānošanā aicinām neparedzēt avansa un starpposma maksājumu kopsummu lielāku par 90% no kopējā investīcijas finansējuma.
Lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmu, investīcijas ieviešanas nosacījumos var norādīt konkrētu termiņu, kādā jāsasniedz attiecīgais atskaites punkts, izmantojot saņemto avansu, un kārtība, kādā tas atmaksājams, ja attiecīgais atskaites punkts konkrētajā termiņā netiek sasniegts.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
VII. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
Iebildums
Nav skaidrs saskaņā, ar kuru Komisijas regulas Nr.651/2014 pantu tiek plānots sniegt atbalstu šo noteikumu ietvaros. Lūdzam atbilstoši papildināt noteikumus.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
51.2. lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 51.2 un 51.3.punktos, kā arī visā noteikumu projektā, izmantot vienotu terminoloģiju attiecībā uz to,kāds dokuments/brīdis būs uzskatāms par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi. Atbilstoši lūdzam arī precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
52. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm atbalstu sniedz atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 3. pantā vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 3. pantā minētajiem kritērijiem, nepārsniedzot šo noteikumu 57. punktā minēto ierobežojumu.
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumi paredz atbalstu lauksaimniecības nozarei un zvejniecības un akvakultūras nozarei, lūdzam noteikumu projektu saskaņot arī ar Zemkopības ministriju.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
52. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm atbalstu sniedz atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 3. pantā vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 3. pantā minētajiem kritērijiem, nepārsniedzot šo noteikumu 57. punktā minēto ierobežojumu.
Iebildums
52.punktā ir noteikts, ka atbalsts tiks paredzēts arī lauksaimniecības nozarei un zvejniecības un akvakultūras nozarei. Vēršam uzmanību, ka ANM plāna 729.§ ir noteikts, ka investīcijas atbalsts tiks paredzēts arī mežsaimniecības nozarei. Lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot atbalstu arī mežsaimniecības nozarei.
Vienlaikus lūdzam precizēt arī pārējos noteikumu projekta punktus, lai ir skaidrs, ka atbalsts paredzēts arī lauksaimniecības nozarei, zvejniecības un akvakultūras nozarei un mežsaimniecības nozarei.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
52. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm atbalstu sniedz atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 3. pantā vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 3. pantā minētajiem kritērijiem, nepārsniedzot šo noteikumu 57. punktā minēto ierobežojumu.
Iebildums
Lūdzam dzēst atsauces uz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē un Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, ņemot vērā, ka šo noteikumu ietvaros de minimis atbalstu piešķir apmācībām, ievērojot Komisijas regulu Nr.1407/2013. Ja plānots sniegt atbalstu primārai lauksaimniecībai/zivsaimniecībai, lūdzam iekļaut noteikumu projektā attiecīgās normas, kā arī sniegt nepieciešamos skaidrojumus anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
52. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm atbalstu sniedz atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 3. pantā vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 3. pantā minētajiem kritērijiem, nepārsniedzot šo noteikumu 57. punktā minēto ierobežojumu.
Iebildums
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktajiem nozaru ierobežojumiem ir noteikts izņēmums attiecībā uz atbalstu mācībām. Līdz ar to nav pamatoti noteikuma projekta 52.punktā minēt, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbalstu sniedz atbilstoši Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē. 
Tāpat noteikumu projektā nav iekļauti visi nosacījumi un kritēriji, kuri izriet no Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē un Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē. Šobrīd noteikumu projekta 51.punktā paredzēta tikai kārtība attiecībā uz atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem saskaņā ar regulu Nr.1407 vai regulu Nr.651/2014. 
Lūdzu precizēt un attiecīgi papildināt noteikumu projektu. 

 
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
53. Finansējumu šo noteikumu 35.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam.
Iebildums
Lūdzam šī punkta redakciju precizēt tā, lai ir skaidrs, ka šajā gadījumā finansējuma saņēmēju atbilstību de minimis nosacījumiem vērtē CFLA , kā arī to, kurš būs uzskatāmas par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi finansējuma saņēmējam, un kā uz šo brīdi tiks veikts valsts atbalsta nosacījumu izvērtējums.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
56. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta un Komisijas regulā Nr. 651/2014 paredzētā atbalsta piešķiršanas pārbauda vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, par kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
Iebildums
Lūdzam precizēt šo punktu un pārējos atbilstošos noteikumu projekta punktus tā, lai ir skaidrs ka gan Komisijas regulas Nr.1407/2013, gan Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumus vērtē uz atbalsta piešķiršanas brīdi. (tādējādi nodrošināt to, ka noteikumu projektā ietvertie Komisijas regulas Nr.1407/2013 un Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumi tiek vērtēti uz atbalsta piešķiršanas brīdi).
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
57. Pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām izmaksām nevar pārsniegt
Iebildums
Ievērojot anotācijā sniegto skaidrojumu, ka maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, saņemot atbalstu gan Komisijas regulas Nr. 651/2014, gan Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ietvaros ir vienāda, lūdzam redakcionāli precizēt šo punktu, lai ir viennozīmīgi skaidrs, ka tās attiecas uz gala labuma guvējiem, kam atbalstu sniedz ar abām Eiropas Komisijas regulām: Komisijas regulu Nr.651/2014 un Komisijas regulu Nr.1407/2013.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
57.4. finansējuma saņēmējam visu kārtu ietvaros vadības izmaksu segšanai 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 35.3. apakšpunktā un 54. punktā minēto ierobežojumu;
Iebildums
Nav skaidrs, kāds ierobežojums izriet no 54.punkta. Lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt atsauci uz korektu noteikumu projekta punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
57.4. finansējuma saņēmējam visu kārtu ietvaros vadības izmaksu segšanai 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 35.3. apakšpunktā un 54. punktā minēto ierobežojumu;
Iebildums
Lūdzam precizēt, lai ir skaidrs, ka finansējuma saņēmējam 35.3. apakšpunktā un 54. punktā minētie ierobežojumi jāievēro viena vienota uzņēmuma līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
58. Atbalstu gala labuma guvējam nepiešķir:
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, uz kuru mirkli vērtē šos nosacījumus. Vēršam uzmanību, ka atbalsta nosacījumus jāpārbauda uz atbalsta piešķiršanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
58.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem, ja tie atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;
Iebildums
Ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā netiek minēti uzņēmumi, lūdzam dzēst vārdus: "Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem".
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
58.4. ja gala labuma guvējs nav iesniedzis apliecinājumu finansējuma saņēmējam, ka atbilstoši Komisijas Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietvertajam nosacījumam, tam netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, vai tas neatbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru ievērošana;
Iebildums
Ņemot vērā, ka tikai Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietverto piebildi “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru” pārbaudi nav iespējams veikt, pamatojoties uz publiskajos reģistros pieejamo informāciju, lūdzam no apliecinājuma dzēst vārdus "tam netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra".
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
60. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem.
Iebildums
Lūdzam precizēt tā, lai ir skaidrs, ka šis nosacījums ir attiecināms gadījumos, kad finansējuma saņēmējs pats ir de minimis atbalsta saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
62. Ja tiek konstatēts, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. un V. nodaļas nosacījumiem. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.
Iebildums
Lūdzu precizēt noteikumu projekta 62.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Ja tiek konstatēts, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.
61.
Noteikumu projekts
65. Gala labuma guvējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. pantu, atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas un kuram ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķirts atbrīvojums, var kumulēt ar citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, gadījumā, ja šādas kumulēšanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šo regulu piemērojamā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no piedāvātās redakcijas nav skaidrs, kuru intensitāti vai atbalsta summu nevar pārsniegt. Lūdzam precizēt šī punkta redakciju, ņemot vērā, ka intensitāte ir jāievēro saskaņā ar šajā atbalsta programmā (MK noteikumos) noteikto slieksni, nevis regulā noteiktais.
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
67. CFLA publicē savā tīmekļvietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.
Iebildums
CFLA tīmekļa vietnē netiek publicēta informācija atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam. Vēršam uzmanību, ka pienākums publicēt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē informāciju par piešķirto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta 1.punkta “c” apakšpunktam un 4.punktam būtu piekritīgs komercdarbības atbalsta piešķīrējam, tātad finansējuma saņēmējam. Savukārt pārējās informācijas publicēšanu (kopsavilkuma informāciju un atbalsta pasākuma pilnu tekstu) attiecīgajās tīmekļvietnēs būtu jānodrošina atbalsta programmas autoram – EM. Lūdzu atbilstoši precizēt. 
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
68. CFLA izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Izvērtējuma dokumentus finansējuma saņēmējs iesniedz CFLA. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir CFLA lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām.
Iebildums
Ievērojot to, ka citos (piemēram AF 2.2.1.1.i) investīcijas noteikumos ietverta apstrīdēšanas tiesība uz CFLA pieņemto lēmumu par atbilstību komercdarbības normām, rosināms papildināt šos noteikumus ar jaunu 69.punktu šādā redakcijā:  

"69. Finansējuma saņēmēji Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemto lēmumu par projekta iesniedzēja atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Finanšu ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Finanšu ministrijas izdoto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā".
Piedāvātā redakcija
69. Finansējuma saņēmēji Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemto lēmumu par projekta iesniedzēja atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Finanšu ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Finanšu ministrijas izdoto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.
64.
Noteikumu projekts
68. CFLA izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Izvērtējuma dokumentus finansējuma saņēmējs iesniedz CFLA. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir CFLA lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām.
Iebildums
Noteikumu projekta 68.punkts ir pretrunā ar noteikumu projekta 51.2.apakšpunktu, kurā noteikts, ka lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Lūdzu veikt labojumus noteikumu projekta 68.punkta pēdējā teikumā, lai būtu skaidrs, ka lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Gadījumā, ja ar noteikumu projektu bija paredzēts noteikt, kurš ir atbalsta sniedzējs finansējuma saņēmējam (CFLA vai EM), tad lūdzu atbilstoši precizēt. 
Tāpat lūdzu dzēst teikumu "Izvērtējuma dokumentus finansējuma saņēmējs iesniedz CFLA.", jo tas nav aktuāls 2.3.1.2.i investīcijas īstenošanā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
70. Lēmumus par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam.
Iebildums
Lūdzam skatīt, kā šī norma iet kopā ar noteikumu 51.3. punktu, kur noteikts, ka diena, kad pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu, lūdzam izmantot vienotu terminoloģiju visā noteikumu projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
71. Lēmumus par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 var pieņemt līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Iebildums
Noteikumu projekts neparedz, kādos gadījumos un pie kādiem kritērijiem gala labuma guvējam būtu piešķirams atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, kādi nosacījumi ir jāievēro un kādi pienākumi izriet no minētās regulas. Lūdzu izvērtēt noteikumu projekta 71.punkta nepieciešamību un attiecīgi dzēst vai veikt papildinājumus visā noteikumu projekta tekstā, kur nepieciešams. 
Piedāvātā redakcija
-
67.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par demarkāciju ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākumiem, kas nodrošina apmācības komersantiem, ka finansējuma saņēmēji nodrošinās, ka viens un tas pats darbinieks nesaņems apmācības vienā un tajā pašā apmācību jomā.
Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu par demarkāciju ar citām AF investīcijām un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumiem, kur 1) finansējuma saņēmējs ir EDIC 2) atbalstu plānots sniegt nodarbināto apmācībām.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. sadaļā ir sniegta informācija, ka finansējums saņēmējam ir pienākums piesaistīt neatkarīgu revidentu vai iekšējo auditoru (ja nepieciešams), lai apliecinātu starpposma vai gala ziņojumā minēto  mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību. Lūdzam šo pienākumu noteikt arī noteikumu projektā.
Tāpat lūdzam noteikumu projektā noteikt termiņu, līdz kuram līgumslēdzējiestādei (EM un CFLA) jāveic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaude un noslēguma maksājuma veikšana.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
ANM plāna 719.§ ir noteiks: … parasti IKT mācības ir vērstas uz tehnisku prasmju attīstību, nevis uz inovatīvu domāšanu, kā šīs prasmes pielietot uzņēmējdarbībā.
Lūdzam anotācijā sniegt skaidrojumu kā jaunā pieeja IKT apmācībām tiks ieviesta investīcijas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
ANM reformas Nr.2.3.1.r. ietvaros (703.§) ir noteikts:
Saskaņā ar Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.–2020. gadam[1] ir izveidots pieaugušo izglītības pārvaldības modelis, lai novērstu pieaugušo izglītības sadrumstalotību, atsevišķu institūciju rīcības nesaskaņotību un informācijas nepietiekamību pieaugušo izglītības plānošanai un ietekmes novērtēšanai.
Lūdzu skaidrot anotācijā kā tiks ievērots augstāk minētais, proti, vai tiks izmantots minētais modelis apmācību pretendentu uzrunāšanai.
Vienlaikus lūdzam skaidrot vai apmācības tiks saskaņotas ar pieaugušo izglītības koordinatoru tīklu.
Piedāvātā redakcija
-
71.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Aicinām pārskatīt anotācijas 1.3.sadaļāietverto informāciju. Vēršam uzmanību, ka anotācijai ir jāpaskaidro noteikumu projekts, nevis jāpārraksta noteikumu projektā ietvertās normas.
Piedāvātā redakcija
-
72.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc AF investīcija ir ieviešama divās kārtās un kāpēc visu ieviešanu nevar nodrošināt biedrības un nodibinājumi, kas tiks atlasīti otrās kārtas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
73.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā ir noteikts, ka 2.3.1.2.investīcijai nav ietekmes uz vidi vai ietekme nav būtiska.
Piedāvātā redakcija
-
74.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz 1.3.sadaļā minēto: "Grūtībās nonākušu uzņēmumu statusu finansējuma saņēmējs vērtē uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi;", lūdzam salāgot ar noteikumos lietoto terminoloģiju – ko uzskata par atbalsta piešķiršanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
75.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz 1.3.sadaļā minēto: "Digitālā brieduma testa izmaksas tiek segtas EDIC pieejamā Atveseļošanās fonda finansējuma ietvaros", lūdzam precizēt, norādot, kuras programmas/investīcijas ietvaros konkrētās izmaksas tiks segtas.
Piedāvātā redakcija
-
76.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz anotācijā norādīto demarkāciju ar šī perioda 1.2.2.1. un 1.2.2.3. pasākumiem, mūsuprāt, argumentācija ir nepietiekoša, jo 1.2.2.1. pasākuma atbalstītās mācību jomas: Programmēšana; datoru lietošana; datorsistēmas, datubāzes, datortīkli; elektroniskā komercija; biznesa vadība; finanšu vadība, savukārt, 1.2.2.3. pasākuma atbalstītās mācību jomas: komersantu apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas apmācības veidā); komersantu netehnoloģiskās apmācības.
Lūdzam precizēt norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
77.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā norādīts, ka CFLA ir pienākums izlases veidā veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes. Lūdzu precizēt, ka CFLA pienākums veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes var tikt attiecināts tikai finansējuma saņēmēja līmenī. Skat.papildus arī komentāru pie noteikumu projekta. Tāpat lūdzu papildināt anotācijas tekstu, norādot, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanas pārbaudes gala labuma guvēju līmenī. 
Piedāvātā redakcija
-
78.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā aprakstīts, ka "atbalsts komersantiem, kas pārstāv Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā minētās nozares, tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013)". Minētais teksts ir pretrunā ar noteikumu projekta 52.punktu, lūdzu salāgot tekstu anotācijā un noteikumu projektā. 
Papildus skat.komentārus noteikumu projektā par nozaru ierobežojumiem attiecībā uz atbalstu mācībām. Kā arī ņemt vērā, ka Regulas 1407/2013 1.panta 1.punktā arī ir definētās izslēgtās nozares, kurām atbalstu piešķirt nebūs iespējams. 
Piedāvātā redakcija
-
79.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Ņemot vērā to, ka noteikumu projekts tiks ieviests, ievērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014 nosacījumus, lūdzam papildināt anotācijas V sadaļu ar nosacījumu, ka Ekonomikas ministrija 20 darba dienu laikā pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās nosūtīs Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par noteikumu projektu, izmantojot SANI2 sistēmu.
Piedāvātā redakcija
-
80.
Anotācija (ex-ante)
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Iebildums
Lūdzam pārskatīt uzskaitītās regulas, kas nav aktuālas šo noteikumu ietvaros. (Skat. izteiktos iebildumus pie noteikumiem)
Piedāvātā redakcija
-
81.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vēra izteiktos komentārus pie noteikumu projekta, lūdzam pārskatīt arī noteikumu projekta punktu izvērtējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
82.
Noteikumu projekts
Izdoti saskaņā ar
likuma Par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt skaitli “19.3” ar skaitli “19.3” (trīs prim)
Piedāvātā redakcija
Izdoti saskaņā ar likuma Par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo un otro daļu
83.
Noteikumu projekts
1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tostarp nosaka:
Priekšlikums
Lūdzam svītrot vārdu "nosaka", kas ietverts dubultā
Piedāvātā redakcija
1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tostarp:
84.
Noteikumu projekts
2.6. sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko komersants veic pastāvīgi vai sadarbībā ar EDIC, lai noteiktu komersanta digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;
Priekšlikums
Ņemot vērā tiesību normas kontekstu, lūdzu izvērtēt, vai vārdu “pastāvīgi”” nebūtu nepieciešams aizvietot ar vārdu “patstāvīgi” (skat. salīdzinājumam noteikumu projekta 2.7.apakšpunktu).  
Piedāvātā redakcija
-
85.
Noteikumu projekts
7. Kopējais pieejamais Atveseļošanas fonda publiskais finansējums ir ne vairāk kā 20 000 000 euro:
Priekšlikums
Lūdzam dzēst vārdu "publiskais".
Piedāvātā redakcija

7. Kopējais pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir ne vairāk kā 20 000 000 euro:
86.
Noteikumu projekts
14.5. projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanās fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 16. punktā noteikto finansējuma apmēru;
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu “Atveseļošanās” ar vārdu “Atveseļošanas”. Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt visā dokumentā, piemēram, MK noteikumu projekta 18.4. un 22.6. apakšpunktā un 49.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
87.
Noteikumu projekts
15. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.
Priekšlikums
Lūdzam vienādot atbilstoši citur noteikumu projektā lietotajam “projekta iesniegumu”. Tāpat lūgums šī sakarā precizēt MK noteikumu projekta 19.punktā lietoto “projekta pieteikums”.
Piedāvātā redakcija
-
88.
Noteikumu projekts
17. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus “finansējuma saņēmējs” ar vārdiem “projekta iesniedzējs”, ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs ir tāds, kuram jau ir piešķirts AF finansējums, respektīvi pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Piedāvātā redakcija

17. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, projekta iesniedzējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
89.
Noteikumu projekts
21. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus “finansējuma saņēmējs” ar vārdiem “projekta iesniedzējs”, ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs ir tāds, kuram jau ir piešķirts AF finansējums, respektīvi pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Piedāvātā redakcija
21. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, projekta iesniedzējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
90.
Noteikumu projekts
21. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Priekšlikums
Punkta redakcija nesaskan ar MK noteikumu 11. punktā un 23.1. apakšpunktā norādīto, ka CFLA veic otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi. Lūdzam attiecīgi precizēt MK noteikumus.
Piedāvātā redakcija
-
91.
Noteikumu projekts
22.3. apstiprināt Vadības informācijas sistēmā ievadītos datus un izvērtēt iesniegtos projekta iesniegumus;
Priekšlikums
Lūdzam izteikt šādā redakcijā: "Izvērtēt iesniegtos projekta iesniegumus un apstiprināt Vadības informācijas sistēmā ievadītos datus."
Piedāvātā redakcija
-
92.
Noteikumu projekts
22.4. mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumus/skaidrot, vai ir iespējams precizēt projektu iesniegumu.
Piedāvātā redakcija
-
93.
Noteikumu projekts
22.5. pārliecināties par šo noteikumu 9. punktā minēto sasniedzamo rādītāju pēc pirmās un otrās kārtas projektu īstenotāju iesniegtiem parakstītiem ziņojumiem, kuros iekļauti tie gala labuma guvēji, kuriem ir nodrošināta digitālo prasmju apguve;
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt "projektu īstenotāju" ar "finansējuma saņēmēju".
Piedāvātā redakcija
-
94.
Noteikumu projekts
23.2. slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, līgumā iekļaujot informāciju par CFLA un finansējuma saņēmēja saistībām par darbībām CFLA un finansējuma saņēmēja līmenī, finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu, dubultfinansējuma risku;
Priekšlikums
Lūdzam MK noteikumos norādīt definīciju “interešu konflikts” vai arī norādīt atsauci uz citiem norm.aktiem, kur šis definējums ir sniegts.
Piedāvātā redakcija
-
95.
Noteikumu projekts
23.2. slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, līgumā iekļaujot informāciju par CFLA un finansējuma saņēmēja saistībām par darbībām CFLA un finansējuma saņēmēja līmenī, finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu, dubultfinansējuma risku;
Priekšlikums
Lūdzam precizēt šo apakšpunktu, dzēšot norādīto informāciju par līguma saturu, vienlaicīgi papildinot noteikumu projektu ar atsevišķu punktu par līguma starp CFLA un FS saturu.
Piedāvātā redakcija
-
96.
Noteikumu projekts
24.1. iesniegt projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā, ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā;
 
Priekšlikums
Priekšlikums: Lūdzu aizstāt vārdu “vadības” ar vārdu “Vadības”
Piedāvātā redakcija
24.1. iesniegt projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā, ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta Vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā;
97.
Noteikumu projekts
24.1. iesniegt projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā, ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā;
 
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt šī apakšpunkta nepieciešamību finansējuma saņēmēja pienākumu sarakstā, ņemot vērā, ka projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu pirms kļūst par finansējuma saņēmēju. Gadījumā, ja ar šo punktu paredzēts, ka projekta iesniedzējs, kurš iepriekš iesniedzis projekta iesniegumu e-dokumentu, pēcāk ievada datus VIS, lūdzam precizēt redakciju, nodrošinot tās nepārprotamību.
Piedāvātā redakcija
-
98.
Noteikumu projekts
24.2. īstenot CFLA apstiprināto apmācību projektu;
Priekšlikums
Šāds definējums "apmācību projektu" iepriekš nav minēts. Lūdzam norādīt vienā terminoloģijā vai skaidrot, kas ar šo domāts.
Piedāvātā redakcija
-
99.
Noteikumu projekts
24.3.1. plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, iesniedzot maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā;
Priekšlikums
Pirmkārt, lūdzam informāciju par maksājumu pieprasījumu iesniegšanas biežumu pārcelt uz 24.9. apakšpunktu. Otrkārt, pēc esošās redakcijas noprotams, ka plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiks jāiesniedz ar katru maksājuma pieprasījumu.
Piedāvātā redakcija
Plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, paredzot iesniegt maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā.
100.
Noteikumu projekts
24.8. pēdējo lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izpildīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. janvārim;
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, ko nozīmē “izpildīt” vai atbilstoši precizēt redakciju. 
Piedāvātā redakcija
-
101.
Noteikumu projekts
24.12. nodrošināt vizuālās identitātes prasībās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulai (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveselošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2021/241) 34. panta 2. punktam un vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteiktajam;
Priekšlikums
Lūdzu precizēt redakciju, nosakot, ka “nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām”
Piedāvātā redakcija
-
102.
Noteikumu projekts
24.13. nodrošināt Eiropas Komisijas vadlīnijas “Tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”” piemērošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2021/241 pakalpojumu sniegšanā gala labuma guvējiem. Atbalstam kvalificētā gala labuma guvēja līgumā iekļaut informāciju par būtiska kaitējuma nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu saskaņā ar Atveseļošanas fonda 1. pielikumā noteikto.
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdu “plāna” aiz vārda “fonda”
Piedāvātā redakcija
24.13. nodrošināt Eiropas Komisijas vadlīnijas “Tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”” piemērošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2021/241 pakalpojumu sniegšanā gala labuma guvējiem. Atbalstam kvalificētā gala labuma guvēja līgumā iekļaut informāciju par būtiska kaitējuma nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna 1. pielikumā noteikto.
103.
Noteikumu projekts
IV. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbalsts var tikt sniegts tikai nepabeigtām darbībām. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar attiecīgo informāciju, ka attiecināt izmaksas var par tādām darbībām, kas uz projektu iesniegumu iesniegšanas brīdi nav pabeigtas.
Piedāvātā redakcija
-
104.
Noteikumu projekts
IV. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta IV sadaļā sniegto normu atbilstību šai sadaļai (atbalstāmās un neatbalstāmās darbības), nepieciešamības gadījumā pārceļot noteikumu projekta normas uz citām noteikumu projekta sadaļām.
Piedāvātā redakcija
-
105.
Noteikumu projekts
25. Pirmās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka vairākas apmācību jomas pārklājas starp kārtām, lūdzam anotācijā skaidrot/pamatot nepieciešamību investīcijas ietvaros paredzēt divas kārtas ar dažādiem finansējuma saņēmējiem. 
Piedāvātā redakcija
-
106.
Noteikumu projekts
29. Finansējuma saņēmējs pirmās kārtas īstenošanai izveido atbalstāmo tiešsaistes kursu sarakstu, kas ir pieejams gala labuma guvējiem finansējuma saņēmēja mājaslapā.
Priekšlikums
 Lūdzu aizstāt vārdu “mājaslapā” ar vārdu “tīmekļa vietnē”.
Piedāvātā redakcija

29. Finansējuma saņēmējs pirmās kārtas īstenošanai izveido atbalstāmo tiešsaistes kursu sarakstu, kas ir pieejams gala labuma guvējiem finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē.
107.
Noteikumu projekts
31. Pirmās kārtas ietvaros šo noteikumu 35.1.1.3. apakšpunktā paredzētās izmaksas finansējuma saņēmējam ir attiecināmas pēc gala labuma guvēja pieprasījuma.
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju 31.punktā noteikto normu integrēt 35.1.1.3.apakšpunktā, jo abas normas ir savstarpēji saistītas.
Piedāvātā redakcija
-
108.
Noteikumu projekts
35.1.3.1. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas (drukāti vai audiovizuāli materiāli, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā). Ja šo izmaksu summa pārsniedz 50 euro uz vienu nodarbināto, finansējuma saņēmējs tās saskaņo ar CFLA, sniedzot pamatojumu par lietderību;
Priekšlikums
Aicinām otro teikumu dzēst. CFLA var lūgt skaidrojumu par jebkurām izmaksām, ja rodas šaubas par to tirgus cenu.
 
Piedāvātā redakcija
-
109.
Noteikumu projekts
35.1.3.2. apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, kādas izmaksas te ir paredzētas, ja iepriekš ir plānoti tikai tiešsaistes kursi.
Piedāvātā redakcija
-
110.
Noteikumu projekts
35.2.1.2. pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas;
Priekšlikums
Lūdzam rast iespēju šo noteikt kā vienkāršotās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
111.
Noteikumu projekts
35.2.1.4. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu izmaksas;
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punkta redakciju, nodrošinot, ka ir skaidrs šo konsultāciju mērķis un iespējamais saturs, vai ar atbilstošu skaidrojumu papildināt MK noteikumu projekta anotāciju. Šobrīd nav viennozīmīgi secināms, par kādiem un kam sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem paredzētas šīs izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
112.
Noteikumu projekts
35.2.3.1. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas (drukāti vai audiovizuāli materiāli, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā). Ja šo izmaksu summa pārsniedz 50 euro uz vienu nodarbināto, finansējuma saņēmējs tās saskaņo ar CFLA, sniedzot pamatojumu par lietderību;
Priekšlikums
Aicinām otro teikumu dzēst. CFLA var lūgt skaidrojumu par jebkurām izmaksām, ja rodas šaubas par to tirgus cenu.
 
Piedāvātā redakcija
-
113.
Noteikumu projekts
36. Investīcijas ietvaros noslēgto pakalpojumu līgumu, tai skaitā šo noteikumu 35.1.1.3., 35.1.2., 35.2.2. un 35.2.5. apakšpunktā minēto darbību izpildei, sadarbības termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt terminu “sadarbības termiņš”.
Piedāvātā redakcija
-
114.
Noteikumu projekts
36. Investīcijas ietvaros noslēgto pakalpojumu līgumu, tai skaitā šo noteikumu 35.1.1.3., 35.1.2., 35.2.2. un 35.2.5. apakšpunktā minēto darbību izpildei, sadarbības termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam.
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, vai šis punkts nav pretrunā ar 24.8.apakšpunktā minēto termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
115.
Noteikumu projekts
40. Finansējuma saņēmējs uzkrāj Vadības informācijas sistēmā vismaz šādus datus, kurus atjauno ne retāk kā reizi ceturksnī:
Priekšlikums
Ja ar 40. punkta apakšpunktiem netiek paredzēta dalībnieku pārskata iesniegšana, tad vēršam uzmanību, ka KPVIS šādu informāciju varēs augšupielādēt pielikuma veidā, bet nevarēs izgūt no atskaitēm, tāpēc piedāvājam izvērtēt, vai 40.1., 40.2., 40.3. apakšpunktu datus varētu iesniegt aizpildot dalībnieku pārskatu, savukārt attiecībā uz 40.4. un 40.5. apakšpunktiem, FS informāciju būs iespējams pievienot tikai pielikumu veidā.
Piedāvātā redakcija
-
116.
Noteikumu projekts
45. CFLA izlases veidā pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis pakalpojumu cenu atbilstību tirgus cenām un nepastāv interešu konflikts starp finansējuma saņēmēju un apmācību sniedzēju vai gala labuma guvēju. Ja atbalsts tiek sniegts šo noteikumu 27. punktā minētajām apmācībām, CFLA pārliecinās par cenu atbilstību tirgus cenām.
Priekšlikums
Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: "Finansējuma saņēmējam ir pienākums dokumentēt savu izvērtējumu, kas paredzēts 43.punktā vai 44.punktā, saglabājot liecības/ pamatojumu veiktajam izvērtējumam."
Piedāvātā redakcija
-
117.
Noteikumu projekts
47. Finansējuma saņēmējs apmācību sniedzējam un apmācītajam komersantam izsaka rakstveida brīdinājumu un attiecīgo apmācību izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām, ja kāda no institūcijām, kas nodrošina Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību, vai finansējuma saņēmējs konstatē jebkuru no šādiem gadījumiem:
Priekšlikums
Lūdzam salāgot terminoloģiju ar AF neatbilstību vadlīnijās noteikto, proti, nosakot, ka 47.1. un 47.2. apakšpunktos norādītais ir būtiski trūkumi, par ko piemērojama 100% finanšu korekcija.
Piedāvātā redakcija
-
118.
Noteikumu projekts
59. Ja projekta faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas ir mazāks nekā sākotnēji paredzētais, nodrošina, lai faktiski sasniegtie rādītāji (komersantu skaits) nebūtu mazāki par projekta iesniegumā plānotajiem rādītājiem, kas koriģēti atbilstoši faktiskajai apguvei. Šajā gadījumā projektam apstiprināto intensitāti un finansējuma apjomu samazina, pieprasot starpposma vai noslēguma maksājumu atbilstoši faktiskajam apmācīto komersantiem.
Priekšlikums
Lūdzam vārdu “apgūtais” aizstāt ar vārdu “ieguldītais” “apguvei” aizstāt ar vārdiem “ieguldījumu progresam”.
Piedāvātā redakcija
-
119.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā, visā dokumentā kur attiecināms, aizstāt vārdu “Atveseļošanās” ar vārdu “Atveseļošanas”.
Piedāvātā redakcija
-
120.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Attiecībā uz anotācijā norādīto: "[..] informatīvo pasākumu izmaksu segšanai ir 100 % un izmaksas tiek segtas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.", nav noteiks, kam šis atbalsts tiks piešķirts un uzskaitīts. Lūdzam attiecīgi precizēt.
 
Piedāvātā redakcija
-
121.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā aizstāt "administratīvās izmaksas" ar "projekta vadības izmaksām". 
Piedāvātā redakcija
-
122.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā precizēt informāciju par trešās atlases kārtu, jo atbilstoši MK noteikumiem tāda nav paredzēta.
Piedāvātā redakcija
-
123.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas tekstā tehniski precizēt otrās kārtas projekta iesniedzēja tiesisko formu, salāgojot to ar MK noteikumu projekta 18. punktā norādīto – biedrība vai nodibinājums (šobrīd anotācijas tekstā – asociācija).
Piedāvātā redakcija
-
124.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 49.punktā noteikto avansa apmēru, lūdzam pārskatīt anotācijas 3.sadaļā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-