Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projekta 34.2.apakšpunktu (iepriekšējā redakcijā - 31.2.apakšpunkts), ņemot vērā, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.punktu Eiropas Savienības direktīvas nav tieši piemērojamas - tās ir nepieciešams pēc to mērķa un būtības pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos. Līdz ar to, ja noteikumu projektā nepieciešams noteikt konkrētas ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritēriji biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un biomasas kurināmajiem/degvielā, kas izriet no Direktīvas 2018/2001 29.panta, tos nepieciešams vai nu pārņemt noteikumu projektā pēc būtības, vai arī ietvert precīzu atsauci uz nacionālajām tiesību normām, kurās attiecīgās direktīvas prasības ir pārņemtas.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka, ņemot vērā Direktīvas 2018/2001 29.panta plašo tvērumu (tai skaitā tajā noteikti dalībvalstu pienākumi sniegt ziņas Eiropas Komisijai u.tml.) un salīdzinoši sarežģīto struktūru, pienākuma uzlikšana privātpersonām kopumā nodrošināt atbilstību minētajam direktīvas pantam radīs nesamērīgu administraīvo slogu privātpersonām.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam noteikumu projekta 43.2.7. un 43.2.8.apakšpunktu redakcijas saskaņot ar noteikumu projekta 40.2.apakšpunktu, kurā noteikts pienākums dzīvokļa īpašniekiem "no līdzekļiem, kas nav saistīti ar Atveseļošanās fonda finansējumu, segt projekta sadārdzinājumu un izmaksas, kas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanās fonda".
Respektīvi, noteikumu projekta 43.2.7. un 43.2.8.apakšpunktā attiecīgi jānosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par  projekta sadārdzinājumu segšanu un izmaksu, kas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanās fonda, segšanu, ja tādas radīsies projekta īstenošanas laikā (vai, alternatīvi, jāprecizēt 40.2.apakšpunkta redakcija).
 
Piedāvātā redakcija
-