Atzinums

Projekta ID
21-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka atsauces uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem veido atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.7. apakšnodaļā noteiktajam. Vēršam uzmanību, ka no projekta 3. punkta redakcijas nav viennozīmīgi secināms, uz kādiem normatīvajiem aktiem tajā ietvertā atsauce norāda.

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 3. punkta pirmo teikumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Informējam, ka Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 60. punkts noteic, ka dokumenta dublikātu izstrādā, ja dokumenta oriģināls, kas bija sagatavots vienā eksemplārā, ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts. Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" 10. punktam maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas izmaksas, kuras rodas, sniedzot maksas pakalpojumu, kas radušies pakalpojuma sniegšanas ietvaros. Vienlaikus Dokumentu juridiskā spēka likuma 7. panta otrās daļas otrais teikums noteic, ka dokumenta dublikāta izsniegšanai piemēro noteikumus, kas dublikāta izsniegšanas dienā ir spēkā attiecībā uz dokumenta oriģinālam atbilstošiem dokumentiem. Tādējādi nav tiesiska pamata par projekta 8. punktā minētā kvalifikācijas sertifikāta dublikāta izsniegšanu noteikt divreiz lielāku maksu nekā par pirmreizēju kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu.

Ievērojot minēto, lūdzam svītrot projekta 8. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Likuma par ostām 15. panta trešā daļa noteic, ka Latvijas ostās tiek noteikta maksa par navigācijas pakalpojumiem. To iekasē Latvijas Jūras administrācija. Maksas apmēru un iekasēšanas kārtību regulē tie Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka Latvijas Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Tādējādi Likuma par ostām 15. panta trešā daļa nenosaka, ka navigācijas maksu maksātu kuģi.
Papildus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6. panta otrajā daļā ietvertajam pilnvarojumam Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka Latvijas Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras atbrīvojamas no samaksas par Latvijas Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta 19. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-