Atzinums

Projekta ID
23-TA-2277
Atzinuma sniedzējs
SIA "Finanza"
Atzinums iesniegts
03.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
SIA Finanza, reģistrācijas numurs 40103413280, (turpmāk – Sabiedrība) ir Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta (13) daļas un Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumu Nr. 245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” kārtībā saņēmusi speciālo atļauju (licenci) Nr.NK-2016-049 (sk. https://registri.ptac.gov.lv/lv/table/kapitalsabiedribas-kuras-sanemu-licenci-pateretaju-krediteanas-pakalpojumu-sniegsanai) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā.

Sabiedrība aktīvi seko līdzi dažādām uz to attiecināmam izmaiņām normatīvajos aktos un ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) precizēto likumprojektu “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (23-TA-2277) (turpmāk – Likumprojekts). Sabiedrība uztur visus tās iepriekš paustos iebildumus par Likumprojektu (iesniegti un reģistrēti Finanšu ministrijā 27.09.2023 ar numuru FM AE6600), kā arī informē FM, ka Sabiedrība iebildumi tiks papildināti ar jauniem iebildumiem FM noteiktajā saskaņošanas termiņā, t.i. līdz 09.10.2023.

Sabiedrības cita starpā iebilst, ka tās iepriekš sniegtie iebildumi nav izvērtēti pēc būtības, jo Likumprojekta izziņā norādītais Ministru kabineta 2023.gada 26.septembra protokollēmuma Nr.47 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes virzību”” 4.punktu nevar būt par pamatu, lai pēc būtības neizvērtētu visus sniegtos iebildumus, kā arī nenovērstu Likumprojektā konstatētos būtiskos trūkumus.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrība aicina FM atkārtoti labot Likumprojektu un paredzētās izmaiņas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā neattiecināt uz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Piedāvātā redakcija
-