Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
VARAM (DAP)
Atzinums iesniegts
05.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sasaistē ar noteikumu projektu 24-TA-42 "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"" veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai nevienā no atbalsta intervencēm nebūtu pieļaujams Eiropas Savienības nozīmes bioloģiski vērtīgos zālājus (turpmāk - BVZ) smalcināt, kas ne tikai samazina to vērtību, bet ilgtermiņā pat iznīcina.
Pēc saziņas ar Lauku atbalsta dienestu Dabas aizsardzības pārvalde noskaidrojusi, ka 2023. gadā ~ 250 ha BVZ ir pieteikti cita veida atbalstam (neskaitot Zālāju biotopu apsaimniekošanu un Bioloģisko lauksaimniecību), kas nozīmē, ka šajās platībās zālājus var gan pārveidot, gan smalcināt, kas sekmē to, ka dabisko zālāju platības turpina samazināties, nevis tiek saglabātas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 89. punktā precizēt ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju definīciju, kas ļautu veiksmīgāk sasniegt Kopējās lauksaimniecības politikā (turpmāk – KLP) noteiktos zālāju aizsardzības mērķus, kā arī citus definētos mērķus apputeksnētāju veicināšanā, plūdu risku mazināšanā, ainavas daudzveidības uzturēšanā. Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) informāciju par šādiem zālājiem nodrošina dabas datu pārvaldības sistēmā '"Ozols" ģeotelpisko datu veidā, katru gadu datus aktualizējot. DAP ieskatā veidojas kritiska situācija ar zālāju aizsardzību, un KLP un tam pakārtotajos normatīvajos aktos nepieciešams stiprināt zālāju aizsardzību, lai zālāju platības netiktu pārveidotas.

Piedāvātā redakcija

89. Ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji ir zālāji, kas atzīti par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai Eiropas Savienības nozīmes putnu dzīvotni, vai Eiropas Savienības potenciālo biotopu, un kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā arī citi ekoloģiski nozīmīgi zālāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas ģeotelpiski identificēti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā vai noteikti Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķu sasniegšanai, un kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 
 
Piedāvātā redakcija
-