Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nenoliedzami, ka tūrisma nozarē, proti, tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres jomā, ir īstenojami pasākumi, kas sekmē šīs jomas sakārtošanu un legālu uzņēmējdarbību. Tomēr, no informatīvā ziņojuma satura nav saprotama Finanšu ministrijas iesaiste minētā jautājuma risināšanā, jo ziņojumā izmantota tikai atsauce uz Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021./2022. gadam un tajā iekļauto pasākumu, kas ir Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē.
Informatīvā ziņojuma 3. sadaļas “Piedāvātais risinājums tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumam” priekšlikumos un 4.sadaļas “Turpmākā rīcība” protokollēmuma punktos norādīts, ka Ekonomikas ministrija  sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un biedrību “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” sagatavos deleģējošās normas, lai nodrošinātu pašvaldību rīcības brīvību nodevu (piemēram, tūrisma nodeva) vai ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanai (piemēram, reģistrs vai licencēšana u.c.). Augstāk minētā sakarā vēršam uzmanību, ka problēmas risināšanas virziens tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres jomā ir definēts vispārīgi un nav skaidri saprotama Finanšu ministrijas iesaiste tajā. Vienlaikus jāatzīmē, ka ierosinot grozījumus normatīvajos aktos, ir jāveic ar attiecīgo nozari (šajā gadījumā tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres jomā) saistīto normatīvo aktu rūpīgu novērtējumu, lai virzot normatīvo aktu izmaiņas, būtu pamatots  un pilnīgs priekštats gan no juridiskas, gan no ekonomiskas perspektīvas, tostarp ēnu ekonomikas ierobežošanas kontekstā.
Tāpat Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā nav konkrēti minēts, kādos normatīvajos aktos ir nepieciešams veikt grozījumus.  Vienlaikus aicinām veikt tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres jomā spēka esošā tiesiskā regulējuma novērtējumu, norādot uz tiesiskā regulējuma nepilnībām, skaidri definējot iespējamos problēmas risināšanas virzienus un nosaucot konkrētus normatīvos aktus, kuros ir nepieciešams veikt grozījumus.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabinets ar 2022.gada 10.maija sēdes protokola Nr.26, 44. § 5.punktu deva uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumu Nr.588 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 1.punktu Ekonomikas ministrija ir noteikta kā vadošā valsts pārvaldes iestāde tūrisma politikas jomā, kā arī, ievērojot to, ka informatīvā ziņojuma nav ietverts skaidrojums par to, kāda veida iesaiste no Finanšu ministrijas puses tiek sagaidīta minētā jautājuma sakārtošanā, no informatīvā ziņojuma (t.i. no 3. un 4.sadaļas) ir svītrojama Finanšu ministrijas līdziestaiste tūrisma nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 3.punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu.
Savukārt, kā noteikts Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 8.punktā,  pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu. Personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz tai informāciju par izmitināto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.
Ņemot vērā, ka jau šobrīd normatīvais regulējums paredz pašvaldības rīcības brīvību pašvaldību nodevu piemērošanā, no informatīvā ziņojuma “Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu” ir svītrojams piedāvātais risinājums, saskaņā ar kuru tiek paredzēts uzdevums sagatavot deleģējošās normas, lai nodrošinātu pašvaldību rīcības brīvību nodevu (piemēram, tūrisma nodeva) ieviešanai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 3. nodaļas “Piedāvātais risinājums tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumam” 1. punktā norādītais:  "Sadarbībā ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pilnveidot tūrisma nozares tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu īstermiņa mītnes (vai īstermiņa īres darījuma) skaidru un nepārprotamu tiesisku nošķiršanu no dzīvojamās telpas īres līguma priekšmeta (vai dzīvojamās telpas īres) un tūristu mītnes." 
Definīcijas ieviešana likumā nerisinās ziņojumā identificēto problēmu, tāpēc nepieciēsams paredzēt arī mehānismu kādā veidā izveidotā definīcija veicinās mērķa sasniegšanu.
Vadoties pēc Eiropas lielāko pilsētu prakses, par lietderīgu risinājumu var uzskatīt:
-           īstermiņa mītņu izīrētāju licencēšanu,
-           mājokļu reģistrēšanu,
-           tūrisma nodevas ieviešana valsts vai lielāko valsts pilsētu/populārāko tūrisma vietās,
nodokļu administrācijas sadarbības izveidošana ar platformām saistībā ar informācijas publicēšanu, piemēram, liegt izvietot īres sludinājumu, ja nav saņemta informācija par likumā noteikto prasību izpildi.  
Aicinām arī informatīvajā ziņojumā ietvert risinājumu kādā veidā, tiks veicināta personu identificēšana, kuras veic īstermiņa īres pakalpojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ministru kabinets ar 2022.gada 10.maija sēdes protokola Nr.26, 44. § 5.punktu deleģēja Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā (https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/19826f2f-f408-4cfd-9fd6-57d1073167d8) un tā kā atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumu Nr.588 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 1.punktam Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā, līdz ar ko no Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. un 3. punkta ir svītrojama Finanšu ministrija kā līdzatbildīgā ministrija par tūrisma nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 3.punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu.
Savukārt, kā noteikts Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 8.punktā,  pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu. Personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz tai informāciju par izmitināto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.
Ņemot vērā, ka jau šobrīd normatīvais regulējums paredz pašvaldības rīcības brīvību pašvaldību nodevu piemērošanā, no Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punkta ir svītrojams piedāvātais risinājums, saskaņā ar kuru tiek paredzēts uzdevums sagatavot deleģējošās normas, lai nodrošinātu pašvaldību rīcības brīvību nodevu (piemēram, tūrisma nodeva) ieviešanai.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tūrisma likuma 1.panta 17.punktā ir ietverts termins – tūristu mītne – to skaidrojot, kā ēkas daļu, ēku, ēkas grupu vai labiekārtotu vietu (teritoriju), kurā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.
Savukārt Informatīvajā ziņojumā tiek lietots gan minētais termins, gan termins – īstermiņa mītnes, to definējot kā tūristu izmitināšanu mītnēs, kas īstermiņā tiek izīrētas tūristiem.
Tā kā īstermiņa mītnes kā termins nav skaidrots Tūrisma likumā, lūdzam Informatīvajā ziņojumā skaidrot, vai termins – īstermiņa mītne – ietilpst  termina – tūristu mītne – tvērumā jeb Informatīvajā ziņojumā ar šiem terminiem tiek domāti divi dažādi un atšķirīgi tūristu izmitināšanas mītnes veidi.
Tā, piemēram, ievērojot Informatīvā ziņojuma nosaukumu, var secināt, ka tūristu mītnes un īstermiņa mītnes iespējams ir domāti kā divi atšķirīgi mītnes veidi. Līdz ar to, lai vieglāk un skaidrāk būtu izprotams, kas Informatīvajā ziņojuma tvērumā tiek uzskatīts par tūristu mītni un īstermiņu mītni (it sevišķi, ka šāds termins netiek lietots Tūrisma likumā), lūdzam to skaidrot Informatīvajā ziņojuma esošās situācijas izklāstā.
Pretējā gadījumā, neizprotot to, kas Informatīvajā ziņojuma ietvaros tiek izprasts ar katru no šīm mītnēm, var maldīgi tikt uztverta tajā ietvertā Centrālās statistikas pārvaldes statistika par 2021.gadā īstermiņa tūristu mītnēm, kas tika rezervētas tiešsaistes platformās.
Proti, Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/turisms/preses-relizes/14220-booking-airbnb-expedia-un-tripadvisor-rezervetas tiek paskaidrots, ka Centrālās statistikas pārvaldes un Eiropas statistikas biroja Eurostat sadarbības projektā iegūtie dati sniedz informāciju par četrās digitālajās platformās – Booking, Airbnb, Expedia un Tripadvisor – rezervētajām viesnaktīm tādās īstermiņa apmešanās vietās kā viesu dzīvokļi, apartamenti, brīvdienu mājas, atpūtas namiņi, kotedžas un tamlīdzīgās mītnes, neiekļaujot viesnīcas un tām pielīdzinātas mītnes, kā arī kempingus. Līdz ar to arī informatīvajā ziņojumā būtu arī līdzīgi paskaidrojams, ka termins – īstermiņa vietnes – tiek attiecināts uz tādu tūrisma mītni kā viesu dzīvokļiem, apartamentiem, brīvdienu mājām, atpūtas namiņiem, kotedžām un tamlīdzīgām mītnēm, bet netiek attiecināts uz viesnīcām un tai pielīdzinātām mītnēm, kā arī kempingiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Kā izriet no informatīvā ziņojuma "Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem" (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2022.gada 10.maija sēdē (sk. protokolu Nr.26, 44. §)), priekšlikums Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus tika sniegts, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā ietverto secinājumu – Tūrisma likuma tūristu mītnes jēdziena skaidrojums neļauj, balstoties uz skaidriem un objektīviem kritērijiem (piemēram, sludinājumi tūrisma portālos, telpas iznomāšana “pa dienām”), nošķirt tūrisma mītni no mājokļa un attiecīgi nošķirt dzīvokļa iznomāšanu (tūristu vajadzībām) no dzīvokļa izīrēšanas (mājokļa vajadzībām), kas, savukārt, apgrūtina kontrolējošo iestāžu pienākumu efektīvu izpildi un rada riskus nelegālai uzņēmējdarbībai tūrisma jomā.
Tādējādi, sākotnēji identificētā pamatproblēma ir tūrismu jomas normatīvo aktu nesakārtotība, kas attiecīgi ir arī cēlonis tam, ka Valsts ieņēmumu dienestam šobrīd ir apgrūtinātas iespējas efektīvi īstenot savas funkcijas nodokļu iekasēšanas jomā.

Ievērojot minēto, aicinām Informatīvo ziņojumu papildināt arī ar informatīvajā ziņojumā "Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem" ietverto secinājumu, jo pretējā gadījumā, citējot tikai Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2011-2022.gadam ietvertos uz Valsts ieņēmumu dienestu attiecinātos pasākumus, var maldīgi secināt, ka tikai Valsts ieņēmumu dienestam, veicot nodokļu administrēšanas darbības, ir iespēja ierobežot nelegālo uzņēmējdarbību tūrisma jomā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes eksperimentālās statistikas datiem, tūristu izmitināšanā mītnēs, kas īstermiņā tiek izīrētas tūristiem, ir salīdzinoši augsts nelegālās uzņēmējdarbības – ēnu ekonomikas īpatsvars, kas būtiski sekmē negodīgu komercpraksi un kropļo tirgu (cenu dempings).
Lūdzam Informatīvajā ziņojumā ietvert arī linku uz Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnes sadaļu, kurā ir pieejama šie konkrētās eksperimentālās statistikas dati.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lai būtu vieglāk uztvert Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojumu, ierosinām tā ievaddaļu papildināt ar informāciju, ka Ministru kabineta 2022.gada 10.maija sēdes protokola Nr.26, 44§ 5.punkts paredz uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2022.gada 1.oktobrim sadarbībā ar Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi pilnveidot normatīvo regulējumu tūrisma jomā, lai mazinātu nelegālo tūrisma pakalpojumu sniegšanas riskus.
Piedāvātā redakcija
-