Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Valsts kontrole 26.04.2022. informēja Ministru kabinetu par revīzijas Nr.2.4.1-40/2020 rezultātiem un aicināja veikt darbības, lai nodrošinātu, ka tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai (1) uzliktu par pienākumu kapitālsabiedrībai vai 1.līmeņa kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājam pārvērtēt iegūto līdzdalību citās kapitālsabiedrībās (2. un 3.līmeņa kapitālsabiedrībās neatkarīgi no tā, vai 1.līmeņa kapitālsabiedrības akcijas vai daļas ir atsavināmas vai nav) un to vispārējo stratēģisko mērķi, kā arī uzliktu par pienākumu 3.līmeņa kapitālsabiedrībām izstrādāt un saskaņot (gan ar nozares ministriju, gan ar koordinācijas institūciju) vidēja termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem; (2) izvērtētu, vai nepieciešami grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, jo šī likuma nosacījumi nav attiecināmi uz publiskas personas 3.līmeņa kapitālsabiedrībām.

Ņemot vērā, ka konceptuālajā ziņojumā ir atsauce uz iepriekš minēto revīzijas ziņojumu un plānots sagatavot izmaiņas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, bet nav iekļauti Valsts kontroles priekšlikumi, aicinām izvērtēt sniegtos priekšlikumus un papildināt konceptuālo ziņojumu, lai vienlaicīgi veiktu nepieciešamos precizējumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.
Piedāvātā redakcija
-