Atzinums

Projekta ID
24-TA-680
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā Civillikuma 2174. panta interpretāciju, jo anotācijā daļēji ir norādītas tiesiskās sekas, kādas iestājas atsavinot nekustamo īpašumu uz likuma pamata, proti, nekustamais īpašums pāries valsts īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam uzliktas saistību rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas.

Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ja īpašums tiek atsavināts, noslēdzot ar nekustamā īpašuma īpašnieku līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, tad piemērojami Civillikuma 2174. panta noteikumi, par to, ka ieguvējam (valstij) ir tiesības uzteikt tādu nomas līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā. Nomas līguma uzteikšanas gadījumā, iznomātājam jāatlīdzina nomniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu. Savukārt valstij jādod nomniekam piemērots laiks nomas priekšmeta atdošanai. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotāciju, norādot to, ka Satiksmes ministrija piedāvāja vairākus īpašumus kā kompensācijas veidu.  Līdz ar to ir nepieciešams arī precizēt, vai un kā tie tika piedāvāti atsavināmā nekustamā īpašuma īpašniekam. Lūdzam iekļaut anotācijā informāciju par sniegto atbildi no Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” par tās rīcībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

No tiesību akta lietai pievienotajiem pielikumiem redzams, ka īpašnieks ir izteicis vēlmi kompensācijā saņemt līdzvērtīgu nekustamo īpašumu. Redzams arī tas, ka Satiksmes ministrija ir norādījusi, ka tās valdījumā ir nekustamie īpašumi, kas nav nepieciešami ministrijas funkciju realizēšanai, un varētu tikt potenciāli izmantoti kā atlīdzības kompensācijas veids. Kā arī Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” tika lūgts sniegt informāciju par tās rīcībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas varētu tikt izmantoti kā atlīdzības kompensācijas veids.
 
Piedāvātā redakcija
-