Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumiem projekta dokumentācijas glabāšanai un ilgumam, nodrošinot, ka tiem jābūt pieejamiem piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izņemot noteikumu projekta VII nodaļā “Komercdarbības atbalsta nosacījumi” noteiktos nosacījumus dokumentācijas glabāšanai un pieejamībai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar atskaites punktu šādā redakcijā:
 "Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā”, kā arī anotācijā norādīt atskaites punkta sasniegšanas termiņu 2022.gada I ceturksnis un  skaidrot tā  kavējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdu "rādītāji" ar vārdu "mērķi", lai nodrošinātu atbilstību Komisijas lēmumam, ar kuru apstiprina Darbību kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241.

Vienlaikus lūdzam papildināt noteikumu projekta 7.punktu ar uzraudzības rādītājiem šādā redakcijā:
- Līdz 2023.gada 1.ceturksnim sabiedrība “Altum” ir apstiprinājusi projektus par vismaz 20 048 700 EUR;
- Primārās enerģijas patēriņa samazinājums daudzdzīvokļu mājās ar uzlabotu energoefektivitāti (20% projektu pabeigti līdz 2024. gada 4. ceturksnim).

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 8.punktu, nosakot, ka tas ir nacionālais rādītājs, ņemot vērā, ka rādītājs neizriet no Komisijas lēmuma, ar kuru apstiprina Darbību kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241. 
Vienlaikus lūdzam noteikt, kam būs pienākums uzkrāt noteikumu projekta 8.punkā minētos datus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atkārtoti izvērtēt minētā teksta lietderību, ņemot vērā, ka atbalsta sniegšana ir pienākums, kas Ekonomikas ministrijai un Altum izriet no Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un ārējo normatīvo aktu prasībām un nav vērtējams kā līguma ietvaros skatāms risks, bet saistīts ar normatīvo aktu neizpildi Ministru kabineta noteiktā uzdevuma izpildes ietvaros, par ko paredzama jau daudz nopietnāka atbildība, ne tikai atkāpšanās no iestāžu savstarpējā datu apmaiņas līguma. Lūdzam izvērtēt un minētā teksta vietā integrēt noteikumu projekta 13.punktā ietverto. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas š.g. 15.februāra iebildumu izziņas 35.punktā un atkārotit lūdzam pievienot programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā anotācijā minēto, ka arī nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu ir jānodrošina pārskatāma un caurspīdīga procedūra, aicinām izvērtēt, vai noteikumu projektā vai anotācijā nav papildus jāskaidro, kā minētais tiks nodrošināts. Tāpat lūdzam skaidrot, kā minētais punkts atšķiras no noteikumu projekta 58.punkta regulējuma.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 35.punktā vārdus "neattiecināmās izmaksas" un precizēt, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda. Vēršam uzmanību, ka nozares ministrijas Atveseļošanas fonda plānā ietverto reformu un investīciju īstenošanai neplāno neattiecināmās izmaksas. Vienlaikus pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir iekļaujamas investīcijas īstenošanas nosacījumos un projekta ietvaros. Vienlaikus lūdzam papildināt, no kāda finansējuma avota pievienotās vērtības  nodokļa izmaksas tiks segtas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 65.punktā minēto termiņu, ņemot vērā, ka kopumā, ja vien speciālā likumā nav noteikts izņēmums, tad lēmumu pieņemšana arī deleģēto funkciju ietvaros saskaņā ar administratīvā procesa likumu ir mēneša laikā, ko pamatotos gadījumos iespējams pagarināt. Līdzšinējā prakse ar citām ministrijām un arī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir likt mēnesi un jau anotācijas ietvaros papildināt ar papildus skaidrojumu, ka, ņemot vērā apjomu un projektu sarežģītību, visdrīzāk lēmumu pieņemšana būs ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā, ieskaitot pagarinājumu, un tādējādi informēt visus jau laicīgi par faktisko situāciju.

 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam ņemt vērā iepriekš sniegto iebildumu pie noteikumu projekta 65.punkta. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību uz Komisijas regulas Nr.1407/2013 4.panta 3.punkta a) apakšpunktā un 6.punkta a) apakšpunktā ietverto nosacījumu, kas paredz, ka piešķirot atbalstu lielajam uzņēmumam aizdevuma vai garantijas veidā, atbalsta sniedzējam ir jāpārliecinās, ka atbalsta saņēmējs (lielais uzņēmums) ir tādā situācijā, kas pielīdzināma vismaz B- kredītreitingam. Lai nodrošinātu atbilstību Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem, lūdzam nodrošināt augstāk minētā nosacījuma ietveršanu MK noteikumu projektā. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai ir izvērtētēta un kā plānots nodrošināt biedrību un nodibinājumu iesaisti investīcijas īstenošanā. Gadījumā, ja iesaiste nav iespējama, aicinām sniegt informāciju un apsvērumus, kādēļ to iesaiste ieviešanā nav iespējama.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par investīcijas sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultfinansējuma riska mazināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt noteikumu projektu ar normu par pieeju informācijas sistēmām, tai skaitā skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt noteikumu projektu ar normu par ALTUM pieeju informācijas sistēmām, tai skaitā papildinot ar skaidrojumu anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu “Latvijas” ar vārdiem “Eiropas Savienības”, atbilstoši noteikumu projekta nosaukumā minētajam.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus “Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum")” ar vārdiem “sabiedrības “Altum””, ņemot vērā noteikumu projekta 2.1.apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 4.punktā norādīto atsauci, aizstājot skaitli "24" uz "25", ņemot vērā, ka sasniedzamais mērķis ir noteikts noteikumu projekta 25.punktā. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam salāgot noteikumu projekta 9.punktā norādīto informāciju ar noteikumu projekta 41.punktu, kas paredz, ka projektu īsteno un dokumentus iesniedz līdz 2026.gada 31.martam. Vēršam uzmanību, ka līdz 2026.gada 31.augustam ir nepieciešams nodrošināt noteikto rādītāju sasniegšanu, investīcijas darbību veikšanu, maksājumu veikšanu, kā arī nodrošināt visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par rādītāju sasniegšanu un izdevumu attiecināmību. 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu “Atveseļošanās” ar vārdu “Atveseļošanas”.
Lūdzam attiecīgus precizējumus veikt noteikumu projekta 9.punktā., 40.2.apakšpunktā un 46.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 11.punkta redakciju un nepieciešamības gadījumā papildināt ar atsauci uz Altum iekšējiem noteikumiem, kuri minēti anotācijā, tai skaitā norādot informāciju par to publisku pieejamību.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 19.punktā vārdus “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma” ar vārdiem “Atveseļošanas fonda”, ņemot vērā noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 21.2.apakšpunktā skaitli un vārdu “10 miljoni” ar skaitli “10 000 000”.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdz izvērtēt un svītrot vārdus “Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā”, kas norādīti dubultā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un informatīvā nolūkā papildināt noteikumu projekta 23.punktu ar vārdiem “un citām Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību nodrošinošām institūcijām”.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 24.punkts paredz, ka pirmo avansa maksājumu 30% apmērā sabiedrība "Altum" var saņemt 2022.gadā, savukārt anotācijas 3.sadaļā ir norādīts papildu finansējums investīcijai sākot ar 2023.gadu, turklāt 35% apmērā. Lūdzam veikt nepieciešamos precizējumus, lai anotācijā sniegtā informācija atbilstu noteikumu projektā paredzētajam.     
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros var tikt īstenotas arī ar energoefektivitāti tieši nesaistītas darbības, aicinām izvērtēt iespēju papildināt noteikumu projekta 32.punktu ar jaunu apakšpunktu, vienlaikus nosakot procentuālu ierobežojumu šādām darbībām.
 
Piedāvātā redakcija
32.9. ar energoefektivitātes darbiem saistītie, bet tieši energoefektivitāti neveicinošie darbi, nepārsniedzot 20% no projekta attiecināmajām izmaksām.
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot noteikumu projekta 32.2.apakšpunktā minēto izmaksu sasaisti ar Atveseļošanas fonda plānu un investīcijas mērķu sasniegšanu. 
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt iespēju papildināt anotāciju ar informāciju, vai visos gadījumos projekta vadības izmaksas būs vienādas un kā tās tiks izvērtās.  
Piedāvātā redakcija
-
30.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka šī noteikumu projekta 16.punktā minēto nosacījumu izvērtējumu veic Ekonomikas ministrija saskaņā ar Altum noslēgto un noteikumu projektā minēto vienošanos un Ekonomikas ministrija attiecīgi apliecina finanšu līdzekļu pieprasījuma atbilstību  šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
31.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka stratēģiski svarīgiem projektiem tiks nodrošinātas koordinētas komunikācijas aktivitātes ar Eiropas Komisiju, kā arī norādīt, kura iestāde to nodrošinās. 

 
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt sadaļas "Vispārīgi programmas nosacījumi" pēdējā rindkopā minēto informāciju, norādot, vai minētie iekšējie noteikumi ir publiski pieejami tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu caurspīdīgu un pārskatāmu izvērtēšanas kārtību.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam svītrot sadaļā "Vispārīgi programmas nosacījumi" sesto rindkopu ņemot vērā, ka tā dublē iepriekšējo rindkopu.


 
Piedāvātā redakcija
-