Atzinums

Projekta ID
21-TA-554
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
29. Ja zemes vienībai, kurai nosakāms vai maināms apbūves zemei atbilstošs lietošanas mērķis, vietējās pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, pašvaldība atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā atļautajam galvenajam teritorijas izmantošanas veidam nosaka vienu piemērotāko lietošanas mērķi.
Iebildums
Lūdzam vārdus “atļautajam galvenajam teritorijas izmantošanas veidam” aizstāt ar vārdiem “atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem”. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.240) 24.2 punkts nosaka, ka teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā katrā funkcionālajā zonā pašvaldība var noteikt gan galvenos teritorijas izmantošanas veidus, gan papildizmantošanas veidus, nosakot arī to procentuālo attiecību. Piemērojot procentuālo aprēķinu visam apbūves kvartālam vai teritoriāli vienotai daļai, funkcionālās zonas teritorijas papildizmantošanas veidus var īstenot arī kā vienīgo atļauto izmantošanu atsevišķā zemes vienībā. Jāņem vērā arī, ka  noteikumu Nr.240 5.punkts noteic teritorijas atļautās izmantošanas, kuras atļautas visās teritorijās, neatkarīgi no noteiktā funkcionālā zonējuma. Lūdzam attiecīgi precizēt arī atbilstošo risinājuma aprakstu anotācijā
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
Priekšlikums
Noteikumu 14.2., 17.4., 17.6., 23.1. un 23.2 apakšpunktos lietots termins “plānotā (atļautā) izmantošana". Lūdzam minēto terminu aizstāt ar teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajos aktos lietoto terminu “teritorijas atļautā izmantošana” nepieciešamajā locījumā.
 
Piedāvātā redakcija
-