Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
21.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Tiesību akta projekta pielikumā 2.kolonas nosaukums ir "Pakalpojuma nosaukums". Secināms, ka šajā kolonā ir norādīti VZD pakalpojumu nosaukumi. Salīdzinot minēto pielikumu ar portālā Latvija.lv un VZD tīmekļvietnē pieejamiem VZD pakalpojumu aprakstu nosaukumiem, informācija neatbilst. Piemēram, abās minētajās vietnēs nav pieejams pakalpojums "Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana" (skat. tiesību akta projekta pielikuma 1.punktu). Līdz ar to nav saprotams, vai tiešām pielikumā ir uzskaitīti VZD pakalpojumi. 
Lūdzu precīzi norādīt, kādus VZD pakalpojumus ietekmēs plānotie grozījumi pakalpojumu cenrādī.
Lūdzu anotācijas 1.6.punktā atzīmēt, ka VZD precizēs VZD pakalpojumu aprakstus pakalpojumu pozīciju izmaksu daļā atbilstoši cenrādim un aktualizētie pakalpojumu apraksti būs pieejami portālā Latvija.lv un VZD tīmekļvietnē pakalpojumu sadaļā, un citās tīmekļvietnēs, kur attiecināms, piemēram, Kadastrs.lv un BIS.gov.lv nekavējoši pēc tiesību akta projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Saskaņā ar MK 04.07.2017. noteilkumu Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 2.1.apakšpunktu, "valsts pārvaldes pakalpojums ir secīgu darbību kopums, kas dod guvumu vai ir obligāts privātpersonai un ko sniedz valsts pārvaldes pakalpojuma turētājs, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar deleģētiem valsts pārvaldes uzdevumiem".
Anotācijas 1.pielikuma tabulas C kolonā un 2.pielikuma tabulas C kolonā ir norādīts "pakalpojuma veids". Kolonā uzskaitītie  paklapojumu veidi neatbilst portāla Latvija.lv un VZD tīmekļvietnē pieejamo VZD pakalpojumu nosaukumiem. 
Lūdzu skaidrot, kas ir domāts ar "pakalpojuma veidu" - kāda informācija ir attēlota abu pielikumu C kolonnā?
Lūdzu izskatīt iespēju nomainīt C kolonas nosaukumu no "Pakalpojuma veids" uz '"Pakalpojumu grupa" vai piemērotāku nosaukumu. 
Piedāvātā redakcija
-