Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt noteikumu projektu ar punktiem, kas nosaka, ka:
- Investīcijas ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra slēdz vienošanos par projekta īstenošanu un piešķir investīcijas atbalstu (turpmāk – Atbalsta sniedzējs).
- Investīcijas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija pilda atbildīgās nozares ministrijas funkcijas (turpmāk – Nozares ministrija).
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar ANM plāna 707.§ investīciju mērķis ir ievērojami palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm (DESI 3.-5.līmenis), kas spēj pielietot augstās tehnoloģijas zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgu jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai dažādās nozarēs.
Lūdzam noteikumu projekta III sadaļā “Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas” skaidri noteikt skaidrus atbalstāmos digitālo prasmju līmeņus. Tāpat lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā sniegt skaidrojumu par DESI 3.-5.līmeņiem un DigiComp 7.-8. līmeņiem, kā arī sniegt atsauces uz Eiropas Komisijas līmenī izstrādāto metodiku to noteikšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra deleģētās regulas Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumu „Kopējo rādītāju saraksts” lūdzam noteikumu projektā norādīt, ka tiks uzkrāti kopējā rādītāja “Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits” dati pa vecuma grupām 0-17 (ja attiecināms), 18-29, 30-54, 55 un vecāki vīrieši, sievietes un nebinārās personas.
Tāpat lūdzam noteikumu projekta 34.8.apakšpunktā aizstāt vārdus “uzkrāt gala labuma guvēju datus” ar vārdiem “uzkrāt dalībnieku datus”. Vienlaikus aicinām noteikt šo datu apjomu, tai skaitā lūdzam izvērtēt vai ir jāuzkrāj dati par dalībnieku darba devējiem, ņemot vērā, ka investīcijas mērķa grupa ir privātā, publiskā un bezpeļņas sektora speciālisti.
Vienlaikus lūdzam precizēt noteikumu projekta 6., 7., 34.5., 35.1., 40. un 54.punktu, norādot korekto rādītāju terminoloģiju, ņemot vērā, ka ar terminu “kopējais rādītājs” 2.3.1.1.i. investīcijas ietvaros ir saprotams tikai kopējais rādītājs “Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits”. Atbilstoši lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka līdz 2026.gada 30.jūnijam ir sasniedzams tikai 5.1.apakšpunktā noteiktais rādītājs, lūgums nenorādīt rādītāju sasniegšanas termiņu 5.punktā, bet gan norādīt to atsevišķi 5.1. un 5.2.apakšpunktos.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, ja tiek pārsniegts apakšpunktos noteiktais rādītājs, vai tas neradīs papildus finanšu ietekmi? Īpaši lūdzam skaidrot attiecībā uz noteikumu projekta 5.2.apakšpunktā noteikto rādītāju, jo atbilstoši Darbības kārtības II pielikumā noteiktajam 2.3.1.1.i. investīcijas uzraudzības rādītāja “Izstrādāto studiju moduļu skaits” mērķim - 10 izstrādātie moduļi, nevis 14.
Attiecīgu skaidrojumu lūdzu sniegt arī par šo noteikumu 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums salāgot rādītāja nosaukumu ar Darbības kārtību: “Izstrādāto studiju moduļu skaits”
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ka Atveseļošanas fonds paredz gan kopējos, gan uzraudzības rādītājus, lūgums noteikumu projekta 6.punktā nedefinēt 5.punktā norādītos rādītājus kā “Atveseļošanas fonda kopējie investīcijas uzraudzības rādītāji”. Lūgums koriģēt šo nosaukumu arī citur noteikumu projekta tekstā.
 
Piedāvātā redakcija
6. Papildus šo noteikumu 5. punktā noteiktajiem rādītājiem finansējuma saņēmējiem ir sasniedzami Izglītības un zinātnes ministrijas kā par investīcijas īstenošanu atbildīgās nozares ministrijas (turpmāk – Nozares ministrija) noteiktie specifiskie monitoringa rādītāji, uzraudzības specifiskie monitoringa rādītāji un investīciju projekta mērķu ilgtspējas nosacījumi
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai 6.3.apakšpunktā norādītais ilgtspējas nosacījums ir domāts kā rādītājs un būs uzkrājams vadības informācijas sistēmā? Ja tā, lūgums norādīt arī kopējo sasniedzamo rādītāja vērtību (3).
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt noteikumu projekta 7.punktu, nosakot, ka Nozares ministrija veic arī ilgtspējas nosacījumu uzraudzību un apstiprināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt vārdus "ierobežota projektu iesniegumu atlase". Vēršam uzmanību, ka ANM ietvaros netiek lietots termins “ierobežota projektu iesniegumu atlase”. Lūdzam to aizstāt ar vārdiem, piemēram “ierobežots pretendentu loks” vai “iepriekš noteikts pretendentu loks” vai citu terminu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 11.punktu ar informāciju, ka valsts budžeta līdzfinansējums ir paredzēts neattiecināmo izmaksu, t.i., PVN segšanai, vienlaikus svītrojot noteikumu projekta 27.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par 17., 18. un 19.punktā ietverto normu atbilstību ANM plāna 2.pielikuma papildinājumā ietvertajam 2.3.1.1.i. investīcijas izmaksu pamatojumam, proti, vai šajos punktos norādītie virzieni atbilst konkrētajām jomām, īpaši lūdzam skaidrot par jaunu zāļu izstrādes atbilstību augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomai.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka uzturēšanas izmaksas ir attiecināmas tikai projekta īstenošanas periodā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums paskaidrot, ar ko domāti investīcijas uzraudzības rādītāji noteikumu projekta 21.punktā. Ierosinām atsaukties uz noteikumu projekta 5. un 6.punktiem.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka visām izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu Darbības kārtības noteiktos atskaites punktus un mērķus, jābūt iekļautām ANM plāna izmaksās/aprēķinos, kas tika apstiprināti no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) puses. Atbilstoši EK sniegtajai informācijai, iestāžu esošo darbinieku tekošās atalgojuma izmaksas nav finansējamas no ANM plāna finansējuma, jo ANM plāna finansējums nav paredzēts iestādes ikdienas funkciju izmaksu segšanai. Ja ANM plāna ietvaros tiek īstenots projekts/reforma, kura īstenošana nav tieši saistīta ar iestādes ikdienas procesiem un funkcijām, šīs funkcijas ir nodalāmas, kā arī darbiniekam ANM plāna finansēta projekta/reformas ietvaros nāksies veikt pienākumus, kas nav viņa ikdienas pienākumu ietvaros, iestāde var vērtēt projekta/reformas vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksas segt no ANM plāna līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot paredzēto mērķu un atskaites punktu atbilstošu sasniegšanu noteiktajā apmērā. Nodarbinātības formu un veidu iestāde organizē atbilstoši iestādes ierastajai kārtībai un Darba likumam. Kā arī atgādinām, ka specifiski attiecināmības jautājumi individuāli ir jāskaņo ar EK. Ņemot vērā sniegto skaidrojumu, kā arī dažādos reformu/investīciju ieviešanas modeļus un to dažādo specifiku, lūdzam ministrijai izvērtēt sniegto skaidrojumu un piemērot atbilstošāko no risinājumiem. Papildus lūdzu skaidrot vai ANM plāna 2.pielikumā “ANM investīciju izmaksu pamatojumi” ir ietvertas minētas izmaksas, jo no 2.3.1.1.i investīcijas izmaksu veidojošiem principiem un pieņēmumiem nevar skaidri nolasīt kādas konkrēti izmaksu pozīcijas paredzētas zem studiju moduļu izstrādes un īstenošanas izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par 24.5.apakšpunktā noteikto darbību iekļaušanas pamatojumu un nepieciešamību. Vēršam uzmanību, ka investīcijas mērķis ir palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm un veicināt inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu. Savukārt, jaunu sadarbības projektu izstrāde finansējuma piesaistei Horizon Europe un Digital Europe programmā, pirmkārt, rada dubultfinansējuma risku un, otrkārt, projekta izstrādei ir nepieciešams tikai administratīvie resursi projektu vadības izdevumu segšanai, kas pēc būtības nav atbalstāmi AF ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu, ka sadarbības partnerim, piemēram, 14.2.5. apakšpunktā minētajam, netiktu piešķirta ekonomiskā priekšrocība, lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka atlīdzības izmaksas ekspertiem nepārsniedz tirgus cenu. Lūdzam atbilstoši papildināt anotāciju ar skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par 26.punkta apakšpunktos ietverto regulējumu par pievienotās vērtības nodokļa atgūšanas iespējām, nepieciešamības gadījumā lūdzam svītrot normas, kas nav attiecināmas uz investīcijas finansējuma saņēmējiem un to sadarbības partneriem, piemēram, vai slimnīcas, plānošanas reģioni, pašvaldību kapitālsabiedrības u.c. var būt finansējuma saņēmēju sadarbības partneri investīcijas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt noteikumu projekta 26.punktu, aizvietojot vārdus "projektu īstenotājiem" ar "Finansējuma saņēmējiem".
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu skaidrot vai šie līdzekļi tiks pieprasīti atsevišķi vai arī tiks paredzēti iestādei piešķirto līdzekļu ietvaros? Minētais attiecas arī uz pārējos apakšpunktos minēto. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu anotācijas 1.3.sadaļā sniegt skaidrojumu kādi vēl finanšu avoti vārētu tikt attiecināti zem vārdiem “cits piesaistītais finansējums”.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 28.punktu, jo noteikumu projekta 11.punktā jau tiek atrunāts investīcijai pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums PVN izmaksu segšanai. Vienlaikus norādām, ka anotācijā nav iekļauta informācija par noteikumu projekta 28.punktā paredzētās normas ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem. Nav atbalstāma tādu normu iekļaušana noteikumu projektā, kuras var radīt neprognozējamas saistības valsts budžetam.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu, ka, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, Finansējuma saņēmējam ir pienākums ievadīt informāciju vadības informācijas sistēmā pēc tās funkcionalitātes nodrošināšanas.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 31.2.apakšpunkta redakciju un vārdu “saskaņo” aizvietot ar vārdu “apstiprina”.
Piedāvātā redakcija
pēc investīciju projekta iesnieguma saņemšanas, atbilstoši Nozares ministrijas izstrādātajai kārtībai Nozares ministrija izvērtē un apstiprina finansējuma saņēmēja investīciju projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes prasībām.
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 32.punktu ar papildus nosacījumu, ka IZM izvērtēs projektu iesniegumos ietverto atbalstāmo darbību izmaksu atbilstību ANM plāna 2.pielikumā noteiktajiem investīcijas izmaksu ierobežojumiem:
1) 50% izmaksas tiek novirzītas studiju moduļu sagatavošanai un īstenošanai;
2) Pētniecības un attīstības darbībām tiek novirzīti ap 33% izmaksu;
3) P&A infrastruktūras nodrošināšanai - ANM plāna ietvaros infrastruktūrai tiek novirzīts 10% finansējuma. Ja izmaksas pārsniedz 10%, tās sedz finansējuma saņēmējs;
4) Projekta administrēšanai tiek novirzīts ap 7% no izmaksām.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam papildināt arī anotācijas 1.3.sadaļu ar skaidrojumu par šo izmaksu izvērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt, ka finansējuma saņēmējs tiks izvērtēts atbilstoši Finanšu regulas 136.pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem, tik tāl cik tas ir attiecināms uz konkrēto investīciju.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai investīcijas projektu īstenošanā, piesaistot sadarbības partneri, tiks nodrošināts, ka netiek pārkāpts nacionālais normatīvais regulējums iepirkumu jomā, t.i., vai nepieciešamā funkcija, kuru plānots veikt sadarbības partneriem, nav iepērkama, veicot iepirkumu. Nepieciešamības gadījumā aicinām precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt ar darbībām, kas veicamas, ja projektu jāprecizē. Papildus lūdzu skaidrot vai finansējuma saņēmējiem būs iespēja apstrīdēt lēmumu, ja piemēram projekta iesniegums neatbildīs kādam no kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, aizstājot vārdus "saskaņošanas" ar "apstiprināšanas" un "saskaņojuma" ar "apstiprinājuma".
Piedāvātā redakcija
33. Nozares ministrija pēc investīciju projekta iesnieguma apstiprināšanas šo noteikumu 30. punktā noteiktajā kārtībā nosūta informāciju par apstiprinājumu Atbalsta sniedzējam un finansējuma saņēmējam.
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu, norādot dokumentu kopumu vai iekļaujot atsauci uz Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību (https://www.esfondi.lv/upload/anm/darbibas_kartiba_lv.pdf), kas apliecinās noteikumu projekta 5.punktā norādīto rādītāju sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā iekļaut prasību par datu ievadīšanu un uzkrāšanu Vadības informācijas sistēmā:
1) Informācijas ievades apjomu, t.sk. vai nepieciešams uzkrāt datus par dalībniekiem;
2) Datu ievades regularitāti, kas ir nepieciešama, lai uzraudzītu AF plāna ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma un nacionālā ekonomikas un atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktajam;
3) Atbildības sadalījumu starp CFLA, IZM un finansējuma saņēmēju datu ievadē. IZM un CFLA vienojas par atbildības sadalījumu datu ievadē, nepieciešamības gadījumā slēdzot starpresoru vienošanās par sadarbību datu ievadē KPVIS (ja attiecināms);
4) Nepieciešamo pamatojošo dokumentu par noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu augšupielādes apjomu un regularitāti vadības informācijas sistēmā.
Vēršam uzmanību, ka minētā prasība izriet no Finanšu ministrijas 2021.gada 26.novembra vadlīniju Nr.1 “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” 54.punkta.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju 34.punktā, aizstājot vārdus "saskaņojuma" ar "apstiprinājuma".
Piedāvātā redakcija
34. Pēc Nozares ministrijas apstiprinājuma saņemšanas par investīciju projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes prasībām, Atbalsta sniedzējs noslēdz vienošanos par investīciju projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, tostarp iekļaujot šādu informāciju:
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka maksājumu pieprasījumu un izdevumus, un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniedz Vadības informācijas sistēmā divas reizes gadā.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt 34.11.apakšpunktu ar papildus informāciju, nosakot, ka Atbalsta sniedzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
a) finansējuma saņēmējs nepilda līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
b) finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
c) citos gadījumos, ko paredz līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu;
d) investīcijas ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt finansējuma saņēmēja pienākumu, tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam nozares ministrijai noteikt pienākumu sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudei, t.sk. datu ticamības pārbaudei.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja projekta īstenošanas rezultātā tiks radīts publiskas personas (t.sk. valsts augstskolas) intelektuālais īpašums, attiecīgajai publiskajai personai ir saistošs normatīvais regulējums, kas regulē rīcību ar publiskas personas mantu (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums) un speciālais regulējums, ja tāds ir. Ievērojot normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju, Ministru kabineta noteikumu projektā nevar tikt ietverts regulējums, kas būtu pretējs likumā noteiktajam.
Ministru kabineta 2020.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.32 5.§) 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju tika uzdots līdz 2020.gada 1.decembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", ietverot nosacījumus pētniecības rezultātu, tai skaitā tehnoloģiju, tiesību komercializācijai, taču atbilstoši Finanšu ministrijas rīcībā esošajai informācijai attiecīgs likumprojekts nav izskatīts Ministru kabinetā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību atsavināšanu, lai tas nebūtu pretrunā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

 
Piedāvātā redakcija

43.2.3. investīciju projekta noteikumus attiecībā uz ieguldījumu, risku un rezultātu sadali, rezultātu izplatīšanu, piekļuvi intelektuālā īpašuma tiesībām un noteikumiem par šo tiesību piešķiršanu, atsavināšanu vai pirmpirkuma tiesību piešķiršanu atbilstoši normatīvajam regulējumam nosaka sadarbības partneru sadarbības līgumā, kuru noslēdz pirms investīciju projekta īstenošanas uzsākšanas.
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Gadījumā, ja projekta īstenošanas rezultātā tiks radīts publiskas personas (t.sk. valsts augstskolas) intelektuālais īpašums, attiecīgajai publiskajai personai ir saistošs normatīvais regulējums, kas regulē rīcību ar publiskas personas mantu (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums) un speciālais regulējums, ja tāds ir. Ievērojot normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju, Ministru kabineta noteikumu projektā nevar tikt ietverts regulējums, kas būtu pretējs likumā noteiktajam. 
Vēršam uzmanību, ka Ministru kabinetam nav dots deleģējums noteikt atšķirīgu kārtību publiskas personas mantas (konkrētajā gadījumā publiskas personas intelektuālā īpašuma tiesību) atsavināšanai, līdz ar to lūdzam svītrot noteikumu projekta 44.1.apakšpunktu (un tā apakšpunktus).
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
CFLA nepiekrīt noteikumu projekta 45.punktā uzliktajam pienākumam uzraudzīt papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumu visā investīciju projekta infrastruktūras amortizācijas periodā. Vienlaikus, lai atbalsts infrastruktūrai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts un netiktu pārkāptas komercdarbības atbalsta regulējuma normas, ierosinām noteikumu projektā paredzēt, ka finansējuma saņēmējam būtu jāparedz pienākums vienu reizi gadā iesniegt datus atbildīgajai nozares ministrijai un atbildīgajai nozares ministrijai būtu pienākums uzkrāt datus par papildinošas saimnieciskas darbības veikšanu projektā atbalstītajā infrastruktūrā un ziņot CFLA, ja gadījumā atbildīgā nozares ministrija konstatē, ka ir pārkāpti papildinošas saimnieciskas darbības nosacījumi. Attiecīgi pārkāpuma konstatēšanas sekas būtu nelikumīga valsts atbalsta atmaksāšana kopā ar procentiem. Balstoties uz minēto, lūdzu precizēt noteikumu projekta 45.punktu un sniegt attiecīgus skaidrojumus anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 48.3.apakšpnktu, to izsakot piedāvātajā redakcijā.
Atbilstoši lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, (turpmāk – Regula Nr. 2021/241) 34. pantam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantam, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina informācijas un publicitātes prasību ievērošanu;
41.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka IZM veic projektu iensiegumu vērtēšanu, bet CFLA tikai slēdz līgumus ar finansējuma saņēmējiem, tad lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā ietvert informāciju par IZM un CFLA sadarbību projektu iesniegumu vērtēšanas procesā un investīcijas īstenošanaā, īpaši aprakstot projektu vērtēšanas posmu un projektu uzraudzības jautājumus.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt skaidrojumu par demarkācijas nodrošināšanu ar informāciju par atbalsta demarkāciju AF ietvaros, piemēram, 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” investīciju ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļā ir sniegts skaidrojums, ka studiju moduļu izstrādē un pasniegšanā, būs iespēja iesaistīties pasniedzējiem, kas savas prasmes ir pilnveidojuši ar jaunākām metodēm informācijas tehnoloģiju kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas štata Bufalo Universitātē.
Lūdzam sniegt skaidrojumu vai tikai Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas štata Bufalo Universitātes pasniedzējiem, kas savas prasmes ir pilnveidojuši ar jaunākām metodēm informācijas tehnoloģiju kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, būs iespēja iesaistīties moduļu izstrādē un pasniegšanā.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt anotācijā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā sniegt skaidrojumu par PVN izmaksu attiecināšanu gadījuma, ja projekts tiek īstenots konsorcijā ar sadarbības partneriem, kas ir privātie uzņēmumi, jo PVN izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem tikai publiskajām iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu ar informāciju par 2.3.1.1.i. investīcijas sasaisti ar Digitālo dimensiju, piemēram, šādā redakcijā: ar 2.3.1.1.i. investīciju tiks veikta digitālo prasmju attīstība un tā plānota zem ieguldījuma koda 108 “Atbalsts digitālo prasmju attīstīšanai”, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanās un noturības mehānismu VII pielikumu sniedz 100 % pienesumu digitālo mērķu sasniegšanā.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka ANM plāna 1.pielikuma “Nenodarīt būtisku kaitējumu” izvērtējamā ir norādīts, ka 2.3.1.1.i. investīcijai nav paredzamas ietekmes uz vides mērķiem, lūdzam šo informāciju norādīt anotācijas 1.3.sadaļā.
Savukārt, gadījumā, ja finansējuma saņēmējiem ir jāveic pašnovērtējums attiecībā uz principu „Nenodarīt būtisku kaitējumu”, tad lūdzam to noteikt noteikumu projektā kā finansējuma saņēmēja pienākumu un IZM pienākumu šo informāciju izvērtēt.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā ES fondu revīzijas iestādes iepriekš izteikto audita ieteikumu, lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļu, nodrošinot, ka minētajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai jābūt pieejamai atbalsta pretendentiem, pirms tie sagatavo projekta pieteikumus (proti, visiem nosacījumiem projektu iesniedzējiem ir jābūt zināmiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas), lai nodrošinātu, ka atbalsta pretendentiem ir skaidrība par to, kā būs jāuzskaita papildinošā saimnieciskā darbība un kāda darbība var tikt kvalificēta kā papildinoša saimnieciskā darbība.
 
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt skaitli “19.3” ar skaitli “19.3”, t.i., trīs prim.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt saīsinājumu pirms vārda "plāna".
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu norādīt vārdu “GRID tipa tīmeklis” atšifrējumu iekavās.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām noteikumu projekta 3.2.apakšpunktā noteikt, ka jāveicina arī eksporta potenciāls.
 
Piedāvātā redakcija
radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina  inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt šo noteikumu 9. un 10. punkta nepieciešamību. Minētajām normām nav juridiskā sloga.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar atsauci “t.sk. piešķirto finansējuma apjomu un kārtību” aiz vārda “sasniegšanu””.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un svītrot vārdus “un vienošanās par investīciju projekta īstenošanu slēdzēju ar Atbalsta sniedzēju”. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu slēdz tikai finansējuma saņēmējs ar atbalsta sniedzēju.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
 Lūdzu izvērtēt un aizstāt vārdus "investīciju projekta" ar vārdu “konsorcijas”.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām svītrot vārdus “Atveseļošanas fonda”. Liekvārdība.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izsekojamībai, piedāvājam šo punktu pārcelt pie punktiem, kas paredz projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar AF vadlīniju 19.punktu: "Neatkarīga revidenta/ iekšējā audita izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no AF finansējuma, izņemot gadījumus, kad minēto funkciju veic nozares ministrijas vai Valsts kancelejas iekšējā audita struktūrvienība".
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “(Vispārīgā datu aizsardzības regula)” aiz vārda un skaitļa “Direktīvu 95/46/EK”.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam vārdus “gala maksājums” aizstāt ar vārdiem “noslēguma maksājums”.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā 38.2.apakšpunktu apvienot ar 38.1.apakšpunktu, jo abos apakšpunktos ir norādīta noteikumu projekta 6.punktā noteikto specifisko monitoringa rādītāju uzraudzība un pārbaudes.
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt normu, beigās papildinot ar vārdiem "pasūtītāja finansētiem projektiem" (tāpat kā noteikumu projektu 48.8.apakšpunktā).
Papildus lūdzam arī skaidrot, kā pēc būtības atšķiras noteikumu projekta 44.4.apakšpunkta un 48.8.apakšpunkta regulējums.
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām papildināt noteikumu projekta punktu, pievienojot atsauci uz noteikumu 6.punktu, kurā norādīti specifiskie monitoringa rādītāji un ilgtspējas nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
64.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot vai PVN tiek paredzēts tikai 2022.gadam (Sestais punkts). 
Piedāvātā redakcija
-
65.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 40.punktā noteikto, ka finansējuma saņēmējs var pieprasīt avansu, kas nepārsniedz 30 procentus no kopējā investīcijas finansējuma, lūdzam izvērtēt vai anotācijas 3.sadaļā ir sniegta korekta informācija, piemēram, ka 2022.gadā investīciju projektu īstenošanai nepieciešams finansējums veido aptuveni 13% no kopējā investīcijai pieejamā finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu precizēt 6.punktu, ņemot vērā, ka daļa informācijas jau norādīta  6.1. un 6.2. apakšpunktos un sadaļā “Cita informācija”
Piedāvātā redakcija
-
67.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu papildināt sadaļu “Cita informācija” ar informāciju par veidu, kā tiks pieprasīts finansējums 2022.gadam, kā arī priekšlikumu sniegšanu par nepieciešamo finansējumu turpmākajiem gadiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu precizēt  6.2. apakšpunktu, norādot tajā informāciju par Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo izdevumu sadalījumu pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu precizēt anotācijas III sadaļas 6.1. apakšpunktu, norādot tajā informāciju par Atveseļošanas fonda finansējumu sadalījumā pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzu tehniski precizēt 5.1. apakšpunktu norādot tajā informāciju par ietekmi uz valsts pamatbudžetu.
Piedāvātā redakcija
-
71.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Aicinām pārskatīt un precizēt 5.4.1. tabulā iekļautās atsauces uz MK noteikumu projekta  2.2., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktiem. Vienlaikus atbilstošus precizējumus aicinām veikt arī anotācijas 1.3. sadaļā sniegtajos skaidrojumos.
Piedāvātā redakcija
-