Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt noteikumu projekta 1. punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 108) 100. punktam, korekti atspoguļojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 pantā ietverto pilnvarojumu. Vēršam uzmanību, ka minētās normas pilnvaro Ministru kabinetu noteikt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību, nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību, iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, finansējumu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt un, piemēram, 1.1. apakšpunktā ietverto regulējumu ietvert noteikumu projekta 1. punktā, bet pārējos apakšpunktos ietverto regulējumu kā 1. punkta ievaddaļā minētā pilnvarojuma satura konkretizāciju, ņemot vērā, ka Ministru kabinets pilnvarojums nevar pārsniegt noteikumu projekta 1.1. apakšpunkta saturiskās robežas. Kā arī, ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietvertās normas regulē arī Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena "Administratīvi teritoriālā reforma" 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" uzraudzības kārtību, lūdzam to atbilstoši norādīt noteikumu projekta 1. punktā, attiecīgi papildinot noteikumu projekta izdošanas tiesisko pamatu ar norādi uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 pantā pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 11.4. apakšpunktā vai noteikumu projekta anotācijā detalizētāk skaidrot, kas saprotams ar stabilu izglītojamo skaita dinamiku, tai skaitā paredzot attiecīgai dinamikai konkrētākus kritērijus. Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka, vērtējot atbilstību šim nosacījumam, tiks pieļauts, ka izglītojamo skaits pēdējos piecos gados var svārstīties, tai skaitā var būt kritums kādos no gadiem. Kopumā izglītojamo skaita dinamika nedrīkst liecināt par riskiem investīciju projekta ilgtspējai nepietiekama izglītojamo skaita dēļ. Tomēr norādām, ka nosacījums par izvērtējumu par pēdējiem pieciem gadiem (nav arī skairs atskaites punkts šiem pieciem gadiem) neizriet no noteikumu projekta, tāpat, piemēram, nav nepārprotami skaidrs, kādam jābūt izglītojamo skaitam, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 12. punktu, skaidrojot, kā konkrēti priekšatlasē tiek piemēroti pašvaldību domju lēmumi, vai atbilstoši redakcionāli precizējot minēto punktu. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta 13. punktu ar 11. punkta ievaddaļu. Norādām, ka 11. punkta ievaddaļa paredz, ka, pamatojoties uz priekšatlases kritērijiem, tiek izvērtēts projekta iesniedzējs (t.i., pašvaldība), nevis izglītības iestāde (pašvaldības iestāde).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu par noteikumu projekta 16. punkta pirmā teikuma atbilstību noteikumu projekta izdošanas tiesiskajam pamatam Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta pirmajai un otrajai daļai. Norādām, ka no minētās likuma vienības neizriet Ministru kabineta pilnvarojums paredzēt vispārīgu, t.i., ar noteikumu projektā paredzētu projektu iesniegumu atlasi un projekta īstenošanu tieši nesaistītu, pienākumu novadu pašvaldībām sadarboties ar to teritorijai blakus esošajām valstspilsētām to vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā. Ja atbilstošu skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam precizēt vai svītrot noteikumu projekta 16. punkta pirmo teikumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 18. punktu, saskaņā ar noteikumu Nr. 108 3.3. apakšpunktu nedublējot tajā šo noteikumu 13. un 14. punktā ietverto nosacījumu par atbilstību Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2022. gada 1. septembrī.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nodrošināt, ka noteikumu projekta 22.1. un 22.2. apakšpunktā netiek dublētas vispārējās izglītības iestādes ēkas pārbūves izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projekta 23. punktu, paredzot kā neattiecināmās izmaksas arī izmaksas, kuras noteikumu projektā nav paredzētas kā attiecināmas. Alternatīvi lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā, kādēļ tas nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 25. punktā izdarīt atbilstošu atsauci uz regulas Nr. 2021/241 17. panta 2. punktu. Norādām, ka atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas spriedumam lietā 34/73 Fratelli Variola S.p.A. v Amministrazione italiana delle Finanze "nav pieļaujama procedūra, kuru izmantojot tiesību normas subjektiem netiek atklāts, ka attiecīgā norma ir Eiropas Kopienas norma". Tas nozīmē, ka dalībvalstij, izdodot nacionālos normatīvos aktus, skaidri jānorāda, kuras ir Eiropas Savienības un kuras – nacionālās normas.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un sniegt pamatotu skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanās un noturības mehānismu (turpmāk - regula Nr. 2021/241) prasībām, kuras nepieciešams ieviest noteikumu projektā saistībā ar investīcijas īstenošanu (no noteikumu projekta izriet, ka tajā ietverti vairāki nosacījumi, ar kuriem paredzēts nodrošināt minētās regulas prasību īstenošanu, arī minētās regulas 5. un 22. pants paredz dalībvalstu pienākumus), atbilstoši aizpildot noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļu, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 9.19. apakšpunktu. Nepieciešamības gadījumā lūdzam papildināt (precizēt) noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 136. punktu noteikumu projektā neietver atsau­ces uz zemāka juridiskā spēka normatīvo aktu vai normatīvo aktu, kas vēl nav stājies spēkā. Attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu projekta 27. punktu, neatsaucoties uz nolikumu, bet paredzot, ka atbalsta sniedzējs apstiprina attiecīgo nolikumu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 28. punkts paredz, ka vērtēšanas komisija projektu iesniegumus vērtē cita starpā saskaņā ar šo noteikumu 27. punktā (noteikumu projektā kļūdaini norādīts uz 28. punktu) minēto nolikumu. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka ar noteikumu projektu projekta iesniedzējam noteikta prasība ievērot nolikuma prasības. Saistībā ar minēto vēršam uzmanību, ka atbalsta sniedzēja (tiešās pārvaldes iestādes) izstrādāts nolikums nav ārējais normatīvais akts un to ar noteikumu projektu nevar noteikt kā saistošu projekta iesniedzējam (pašvaldībai), kas nav hierarhiski padots atbalsta sniedzējam, turklāt nav arī skaidra attiecīgā nolikuma pieejamība (tai skaitā no noteikumu projekta neizriet, ka paredzēts nolikumu vai informāciju par tīmekļa vietni, kurā tiks publicēts nolikums, publicēt oficiālā izdevumā) un saturs (t.i., kādi jautājumi nolikumā tiks regulēti). Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu un sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projekta 28. punktā ietverto atsauci uz šo noteikumu 28. punktu, ņemot vērā, ka attiecīgajā punktā nav sniegts nolikuma skaidrojums. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta 28.1. apakšpunktu ar noteikumu projekta anotāciju. Norādām, ka noteikumu projekta anotācijā minēts, ka investīcijas ietvaros var tikt apstiprināti tādi projekti, un to ietvaros plānotās darbības un rezultāti, kas paredzēti pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos, savukārt noteikumu projekts paredz, ka minētajam plānam jāatbilst projekta iesniegumā plānotajām darbībām.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un noteikumu projekta 29.4. apakšpunktu papildināt ar norādi uz attiecīgā dokumentu kopuma iesniegšanas kārtību vai sniegt pamatotu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā, kādēļ tas nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 28.4., 28.5., 30.1. un 30.4. apakšpunktā pēc būtības tiek dublēti projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja pienākumi. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu, novēršot tajā ietvertā regulējuma dublēšanos, nepieciešamības gadījumā izdarot atbilstošas atsauces.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nodrošināt noteikumu projektā (piemēram, 30.5. apakšpunktā) konsekventu terminoloģiju attiecībā uz terminiem - projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs. Uzsveram, ka viena jēdziena izteikšanai jāizmanto vieni un tie paši termini. Iekšējā terminoloģiskā konsekvence veicina normatīvā akta skaidrību, novēršot pretrunīgus viedokļus vai šaubas par dažādu terminu saturu.
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 30.7. apakšpunktā ietverta atsauce uz dokumentu “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Ievērojot to, ka minētais dokuments nav juridiski saistošs un tam ir ieteikuma raksturs, lūdzam precizēt noteikumu projekta 30.7. apakšpunktu, svītrojot atsauci uz minēto dokumentu. Tā vietā, ja nepieciešams, lūdzam attiecīgo vadlīniju saturu, pārņemt noteikumu projektā, līdzīgi kā pārņem direktīvu normas, vai ietvert vienošanās par projekta īstenošanu. Norādām, ka atbilstoši noteikumu Nr. 108 131. punktam noteikumu projektā var ietvert atsauces uz citām noteikumu projekta normām vai tāda paša vai augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka būvdarbu veicēju un piegādātāju tiesību un pienākumu noteikšana pirmšķietami neatbilst noteikumu projekta izdošanas tiesiskajam pamatam, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 33. punktu, piemēram, paredzot, ka avansa maksājumu finansējuma saņēmējs var saņemt, ja būvdarbu veicējs vai piegādātājs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma avansa atmaksāšanas garantiju. Alternatīvi lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu par noteikumu projekta 33. punkta atbilstību noteikumu projekta izdošanas tiesiskajam pamatam noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nedublēt noteikumu projekta 34. punktā atbalsta sniedzēja pienākumus, kuri izriet no Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" un cituviet noteikumu projektā (piemēram, attiecībā uz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas; dublējas arī pašā 34. punktā ietvertais regulējums), ievērojot noteikumu Nr. 108 3.2. un 3.3. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 1.1. apakšpunktu papildināt ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna struktūras iedalījuma vienību, kur ietverta 3.1.1.5.i investīcija "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" (t.i., norādot uz 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena "Administratīvi teritoriālā reforma"), līdzīgi kā noteikumu projekta nosaukumā .
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam nodrošināt noteikumu projektā konsekventu terminoloģiju un aizstāt 10. punktā vārdu "aicinājumu" ar vārdu "uzaicinājumu".
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām noteikumu projekta 13. un 14. punktā ievērot gramatikas prasības un norādīt konkrētu datumu (2021. gada 1. septembrī), nevis uz konkrētu datumu (uz 2021. gada 1. septembri).
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam noteikumu projekta 15. punktā konsekventi lietot atrunāto saīsinājumu "priekšatlases kritēriji".
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka pretēji noteikumu projekta 16. punktā norādītajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nav 25. panta. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt attiecīgo atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām redakcionāli precizēt noteikumu projekta 28.3. apakšpunktu, nenorādot uz izmaksu pozīciju apjomu nepārsniegšanu, bet, piemēram, uz izmaksu ierobežojumu nepārsniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteiktu dokumentu iesniegšanas kārtība sevī ietver arī termiņus, lūdzam, piemēram, noteikumu projekta 29.1. apakšpunktā un cituviet nenorādīt uz termiņiem līdztekus kārtībai.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektā nav atrunāts saīsinājums "Noslēguma maksājums", lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu, atrunājot attiecīgu saīsinājumu vai nodrošinot vienveidīgu terminoloģijas lietojumu noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-