Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt vārdu "nosacījumus", aizstājot to ar vārdu vai vārdiem, kas atbilst normatīvajos aktos, uz kuru pamata noteikumu projekts izdots, ietvertajam pilnvarojumam. Vēršam uzmanību, ka Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta ceturtā daļa pilnvaro Ministru kabinetu apstiprināt programmas un noteikt to īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu Finanšu institūcijas izdevumu segšanai. Savukārt Likuma par budžetu un finanšu vadību" 19.³ panta otrā daļa pilnvaro Ministru kabinetu noteikt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas un nacionālā ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību un nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību, kā arī šā mehānisma ieviešanā iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kāds nepieciešams un kādā to paredz Ministru kabinets attiecīgo pienākumu izpildei. Neviens no minētajiem likumiem nedeleģē Ministru kabinetam tiesības noteikt atbalsta programmas "nosacījumus".
Atbilstoši minētajam lūdzam precizēt arī noteikumu projekta nodaļu nosaukumus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt pieteikto saīsinājumu “atbalsta programma”. No Ministru kabineta noteikumu projektā "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumu projekts) 1.1.apakšpunkta kopumā, ņemot vērā arī citus šajā apakšpunktā pieteiktos saīsinājumus, nav skaidrs, uz ko attiecas pieteiktais saīsinājums “atbalsta programma” - uz visu iepriekšējo apakšpunkta tekstu vai kādu tā daļu. 
Vēršam uzmanību arī uz to, ka pieteiktos saīsinājumus nepieciešams lietot konsekventi. Piemēram, noteikumu projekta 4.1.apakšpunktā termins “atbalsta programma” lietots citā nozīmē, nekā, piemēram, projekta 8.punktā. Savukārt noteikumu projekta 2.10.apakšpunktā lietots citāds formulējums - "šī programma".
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr.108) 2.1.apakšpunktu svītrot liekos vārdus “šajos noteikumos ietverto”.
Piedāvātā redakcija
atbalsta programmas īstenošanas kārtību;
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 1.4.apakšpunkts paredz noteikt atbalstāmās darbības, savukārt noteikumu projekts kopumā skaidri nenoteic 1.2.1.1.i.investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības (noteikumu projekta 26.punktā tiek noteiktas attiecināmās izmaksas). Noteikumu projekta anotācijā savukārt šīs attiecināmās izmaksas tiek sauktas par "atbalstāmajām darbībām". Lūdzam: 1) nodrošināt noteikumu prjekta satura atbilstību tā 1.punktā uzskaitītajam noteikumu projektā regulējamu lokam (noteikumu projektā skaidri norādīt  kas ir 1.2.1.1.i.investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības, vai arī precizēt noteikumu projekta 1.4. apakšpunktu, ja atbalstāmās darbības noteikumu projektā nav plānots noteikt); 2) novērst iepriekš minēto pretrunu noteikumu projektā un tā anotācijā. 
Citstarp vēršam uzmanību, ka "atbalstāmās darbības" un "attiecināmās izmaksas" ir dažādi termini ar atšķirīgu tvērumu, un šie termini savstarpēji neaizstāj viens otru. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt apakšpunktu atbilstoši likumos, uz kuru pamata projekts izdots, ietvertajam pilnvarojumam (lūdzam skatīt arī iebildumu par projekta 1.1.apakšpunktu).
Vēršam uzmanību, ka, piemēram, saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.³ panta otro daļu pieļaujams noteikt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas un nacionālā ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību.
Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 1.4.apakšpunkts -  noteikumu projekts nosaka “atbalstāmās darbības” - saturiski ietver iespēju noteikt arī darbības, kuras noteikumu projekta ietvaros nav atbalstāmas, līdz ar to nav nepieciešams to īpaši norādīt atsevišķā noteikumu projekta apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam izvērtēt termina definīciju, kā arī termina lietojumu visā noteikumu projekta tekstā. Vēršam uzmanību, ka vārds "atbalsts" noteikumu projektā lietots daudzās nozīmēs (piemēram, arī "komercdarbības atbalsts"); noteikumu projektā ir atsauces uz "atbalstu" gan kā kombinēto finanšu instrumentu kopumā, gan kā konkrētu finanšu instrumenta ietvaros sniegtu atbalsta veidu (aizdevums, garantija utt.), gan kā konkrētu pasākumu īstenošanā izmaksājamu finansējumu vai tā daļu (piemēram, projekta 68.punktā), gan kā finansiālu atbalstu pēc noteikumu projekta 3. un 5.punktā noteiktā atbalsta izbeigšanās (noteikumu projekta 8.punkts). Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja normatīvajā aktā tiek definēts konkrēta termina tvērums, to nepieciešams lietot vienveidīgi un konsekventi visā normatīvā akta tekstā.
Lūdzam apsvērt iespēju noteikumu projekta 2.1.apakšpunktu svītrot un šajā apakšpunktā ietverto skaidrojumu par kombinētu finanšu instrumentu un tā sastāvdaļām (atbalsta sniegšanas veidiem) ietvert projekta 3.punktā, ja nepieciešams, piesakot korektāku saīsinājumu ("1.2.1.1.i. investīcijas atbalsts" vai tamlīdzīgi), lai neradītu pārpratumus ar daudzveidīgo vārda "atbalsts" lietojumu noteikumu projekta tekstā.
Tāpat ierosinām apakšpunkta pēdējo teikumu "To veido aizdevums vai garantija, kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un tehniskā palīdzība tehniskās dokumentācijas izstrādei dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektu īstenošanai" formulēt kā patstāvīgu noteikumu projekta normu, nevis kā termina definīcijas sastāvdaļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 2.4.apakšpunktu, ņemot vērā, ka jēdziena "energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs" tvērums skaidri izriet no Energoefektivitātes likuma. 
Vēršam uzmanību arī uz to, ka no pašreizējās noteikumu projekta definīcijas nav skaidrs, kurš termins noteikumu projekta 2.4.apakšpunktā definēts - "ESKO" vai "energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs". Papildus norādām, ka nav ieteicams veidot saīsinājumus no vārdu pirmajiem burtiem, jo tas padara tekstu neskaidru un grūti lasāmu (kā tas redzams, piemēram, projekta V nodaļā).
Vēršam uzmanību arī uz to, ka noteikumu projekta V nodaļas nosaukumā -  "Energoefektivitātes pakalpojuma (ESKO) sniegšanas nosacījumi" -  saīsinājums "ESKO" lietots citā nozīmē, nekā noteikumu projekta 2.4.apakšunktā. Norādām, ka pieteiktie termini normatīvajā aktā jāizmanto vienveidīgi un konsekventi.

 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt frāzi "privātā sektora finansētāji", ņemot vērā, ka jēdziens "privātais sektors" ārējos normatīvajos aktos netiek lietots un nav juridiski viennozīmīgs. Ierosinām izmantot, piemēram, normatīvajos aktos lietoto terminu "privāto tiesību juridiskā persona".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas ir "atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādei" un vai šī projekta sastāvdaļa jāsaprot tāpat, kā noteikumu projekta 2.1.apakšpunktā minētā "tehniskā palīdzība tehniskās dokumentācijas izstrādei". Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.9.apakšpunktu, un, ja nepieciešams, citas noteikumu projekta normas atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.3.apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 1.punktā ir pieteikts saīsinājums "atbalsta programma". No noteikumu projekta 1.punkta izriet, ka "atbalsta programmas" īstenošanas kārtību noteiks šis noteikumu projekts, līdz ar to nav skaidrs, kādu vēl papildu atbalsta programmu apstiprinās Ministru kabinets. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 4.1.apakšpunktu un tajā lietotos vārdus "atbalsta programma", un attiecīgi precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot atsauci uz nesaistošo Eiropas Savienības tiesību aktu - Komisijas 2019. gada 8. maija Ieteikumu (ES) 2019/786 par ēku renovāciju (turpmāk - Ieteikums Nr.786). Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta piekto daļu "Ieteikumi un atzinumi neuzliek saistības". Norādām, ka ārējā normatīvajā aktā nav pieļaujamas atsauces uz nesaistošos dokumentos noteikto kārtību un prasībām.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka Ieteikums Nr.786 neparedz skaidrus un nepārprotami piemērojamus renovācijas apmēra kritērijus. Ieteikuma 2.3.1.1.punktā skaidrots, ka "Renovēto ēku prognozēto daļu var izteikt dažādi, piemēram: a) procentos (%); b) absolūtos skaitļos; vai c) renovēto telpu laukuma kvadrātmetros (m2) par katru ēkas veidu. Turklāt labākai precizitātei varētu izmantot renovācijas pamatīguma apzīmējumus (piemēram, “neliela”, “vidēja” un “pilnīga”). Vēl viens rādītājs varētu būt pārveide par gandrīz nulles enerģijas ēkām (NZEB)". Turklāt attiecībā uz "pamatīguma" apzīmējumu procentuālo apmēru Ieteikums Nr.786 atsaucas uz vēl citu rekomendāciju - Eiropas Savienības Ēku fonda observatorijas kontekstu, kā arī norāda, ka "NZEB renovācijas nav definētas pēc specifiskas primārās enerģijas ietaupījuma robežvērtības, bet gan saskaņā ar oficiālām nacionālajam NZEB renovācijas definīcijām".
Līdz ar to noteikumu projektā dzīvokļa īpašniekiem uzliktais pienākums ne vien izriet no juridiski nesaistošiem dokumentiem, bet arī nav viennozīmīgi skaidrs, līdz ar to nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēti dzīvokļu īpašnieku pieteikumi atbalstam. Lūdzam notekumu projektu precizēt un skaidri norādīt ar projektu sasniedzamās renovācijas robežvērtības.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai "tehniskā palīdzība" ir jāsaprot kā noteikumu projekta 1.1. un 2.1.punktā minētā "tehniskā palīdzība tehniskās dokumentācijas izstrādei". Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.2. un 2.3.apakšpunkta prasībām, nodrošinot terminoloģijas vienveidību.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās skaidrības un noteiktības nolūkos lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas procedūru, proti, skaidrot, kādā procesā (piemēram, administratīvā procesa kārtībā) šis lēmums tiek pieņemts.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot termiņu "līdz 2023.gada 31.decembrim" saistībā ar noteikumu projekta 4.2.apakšpunktā norādīto 1.2.1.1.i.investīcijas ietvaros sasniedzami rādītāju "līdz 2024.gada 30.septembrim sabiedrība “Altum” ir apstiprinājusi projektus par vismaz 40 097 400 EUR no šo noteikumu 5.punktā noteiktā finansējuma". Norādām, ka minētās normas savstarpēji nerada skaidru priekšstatu par termiņu, līdz kuram dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību iespējams pieteikties atbalstam 1.2.1.1.i.investīcijas ietvaros.
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā arī to, ka noteikumu projekta  regulējumam jābūt saprotamam un nepārprotamam arī noteikumu projekta galvenajai mērķgrupai - dzīvokļu īpašniekiem, lūdzam noteikumu projektā skaidri definēt termiņu, līdz kuram privātpersonām ir iespējams iesniegt pieteikumus projekta atbalstam.
Papildus vēršam uzmanību, ka formulējums "līgumu slēdz līdz" nerada skaidru priekšstatu par to, vai minētais datums ir datums, līdz kuram abām pusēm līgums jāparaksta, vai arī līguma beigu termiņš.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.2. un 2.3. apakšpunktam saskaņot frāzi "tehniskās palīdzības grants projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai" ar noteikumu projekta 1.1., 2.1.apakšpunktā un citur noteikumu projektā minēto frazeoloģiju/terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot notiekumu projekta 19.2.apakšpunktu un nepieciešamības gadījumā novērst pretrunu ar noteikumu projekta 12.punktu.
Noteikumu projekta 12.punkts paredz, ka "dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz atbalstu, ja projekta mērķis ir sasniegt (..)". Savukārt no noteikumu projekta 19.2.apakšpunkta pašreizējā redakcijā secināms, ka atbalstu iespējams saņemt, ja projekta mērķis ir jau sasniegts.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam vārdu "nodrošina" aizstāt ar vārdu "pārliecinās" vai citu vārdu, kas korektāk atspoguļo pilnvarotās personas pienākumu. Norādām, ka privātpersonai tās pilnvaru un kompetenes ietvaros nav iespējams "nordošināt", ka tās nolīgtie speciālisti ir izpildījuši visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu. 
Tāpat lūdzam atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.3.apakšpunktam precizēt frāzi "būvkomersants, autoruzraugs, būvuzraugs un citi piegādātāji atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par būvniecību".
Šis noteikumu projekta punkts arī nerada skaidrību par iepirkuma procedūras piemērošanu, jo būtībā nosaka, ka "normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek piemēroti normatīvie akti". Ierosinām noteikt, ka pilnvarotā persona attiecīgos piegādātājus izvēlas, ievērojot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā arī iebildumu par noteikumu projekta 1.4.apakšpunktu, lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 26.punktā uzskaitītās pozīcijas uzskatāmas par atbalstāmajām darbībām vai attiecināmajām izmaksām, un attiecīgi precizēt noteikumu projektu. 
Vēršam uzmanību arī uz to, ka ar "darbību" parasti apzīmē pasākumu vai pasākumu kopumu kāda mērķa sasniegšanai (piemēram, būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās), savukārt "izmaksas" parasti apzīmē konkrētas izdevumu pozīcijas šo darbību veikšanai (piemēram, būvmateriālu izmaksas, pievienotās vērtības nodoklis. u.tml.).
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt arī noteikumu projekta 28.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot vārdus "pēc “Altum” izvērtējuma". Pirmkārt, norāde tiesību normā uz to, ka izmaksu attiecināmība ir atkarīga no institūcijas vērtējuma, padara šo tiesību normu subjektīvu. Otrkārt, no noteikumu projekta kopumā ir skaidrs, ka sabiedrība "Altum" vērtēs visus iesniegtos pieteikumus. 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 28.2. un 28.3.apakšpunkts savstarpēji daļēji dublējas, turklāt atsevišķos gadījumos satur redakcionāli atšķirīgus vai pretrunīgus noteikumus par vieniem un tiem pašiem apstākļiem. Piemēram, saskaņā ar 28.2.apakšpunktu neattiecināmas ir izmaksas, kas "nav nepieciešamas, lai īstenotu daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu (..) bet ir saistītas ar mājas būvniecības un labiekārtošanas darbiem"; savukārt saskaņā ar 28.3.4.apakšpunktu - "citas izmaksas, kas nav saistītas ar ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, bet ir saistītas ar ēkas būvdarbu veikšanu, izņemot citu aizdevumu refinansēšanas un parādu nomaksas izmaksas".
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt un apvienot minētos apakšpunktus, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, tieši kādas izmaksas 1.2.1.1.i.investīcijas ietvaros uzskatāmas par neattiecināmām.

Vēršam uzmanību arī uz iebildumu par noteikumu projekta 26.punktu. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai "tehniskā palīdzība" ir noteikumu projekta 2.1.apakšpunktā minētā "tehniskā palīdzība tehniskās dokumentācijas izstrādei" atbalsta ietvaros, un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projektu atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.2. un 2.3.apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam precizēt, kas ir "līgums ar sabiedrību "Altum" šī punkta kontekstā. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts paredz vairākus dažādus līgumus, ko slēdz sabiedrība "Altum" - gan ar pilnvaroto personu (līgums par projekta īstenošanu), gan ar Ekonomikas ministriju, gan ar citu finansētāju.

Saistībā ar minēto lūdzam pārskatīt visu notekumu projekta tekstu un lietot konsekventu terminoloģiju attiecībā uz dažādu līgumu nosaukumiem, jo šobrīd gandrīz kartā noteikumu projektā vieni un tie paši līgumi apzīmēti ar atšķirīgiem terminiem.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot atsauci uz nesaistošu dokumetnu - "Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Norādām, ka normatīvajos aktos nav pieļaujams atsaukties uz dažādu institūciju izstrādātiem juridiski nesaistošiem dokumentiem. Vēršam uzmanību arī uz to, ka vadlīnijas pēc būtības nevar ietvert "prasības", tai skaitā prasības privātpersonām.
Nepieciešamības gadījumā informāciju par vadlīnijām vizuālās identitātes prasību ievērošanai var ietvert noteikumu projekta anotācijā. Turklāt, norādot minētās vadlīnijas noteikumu projekta anotācijā, nepieciešams norādīt arī vismaz to izdevēju, izdošanas datumu, kā arī informāciju par to, kur minētās vadlīnijas pieejamas.  
Citstarp vēršam uzmanību arī uz to, ka nav skaidrs, kādā veidā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadlīnijas būtu attiecināmas uz Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkā precizēt, kur tieši iekļaujama atsauce “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES” (piemēram, publiskajā informācijāpar projekta īstenošanu, vizuālajos materiālos projekta īstenošanas vietā vai tamlīdzīgi).
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pirmo teikumu un attiecīgi redakcionāli precizēt otro teikumu. Norādām, ka pilnvarotāja un pilnvarnieka tiesiskās attiecības, tai skaitā mantiskās attiecības, atbildību, pilnvarojuma izbeigšanas un atsaukšanas nosacījumus noteic Civillikums. Citstarp Civillikuma 2313.pants paredz, ka pilnvarotājam ir tiesība katrā laikā vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai šajā apakšpunktā minētais ir dzīvokļa īpašnieku vai pilnvarotās personas pienākums (proti, kāpēc šādu informāciju nav iespējams sniegt ar pilnvarotās personas starpniecību). Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt punktu, skaidrojot, kas ir šajā punktā minētie "visi dokumenti", kas apliecina projekta īstenošanas pabeigšanu (ja nepieciešams, lūdzam iekļaut atsauces uz citām noteikumu projekta vienībām, kur minēti attiecīgie "visi dokumenti"). Šobrīd no noteikumu projekta nav skaidrs, kāds ir privātpersonas pienākums un kādi dokumenti tam jāsagatavo, lai projektu uzskatītu par īstenotu.
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 131. - 137.punkta prasībām, norādot konkrētu normatīvo aktu vai normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atbilstoši noteikumu projekta 31.2. apakšpunktā noteiktajam precizēt vārdus "neatbilstoši veikto izdevumu". Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta 31.2.apakšpunkta izriet pienākums dzīvokļa īpašniekiem segt "projekta sadārdzinājumu un izmaksas, kas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanās [un noturības mehānisma]"  līdzekļiem. Pretējā gadījumā nav skaidrs, par ko tieši dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam punktu svītrot atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.1. un 3.3. apakšpunktam. Vēršam uzmanību, ka šis noteikumu projiekta punkts dublē citas noteikumu projekta normas, tai skaitā noteikumu projekta 35.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt otrā teikuma nepieciešamību, jo no noteikumu projekta 26.punkta secināms, ka izmaksu attiecināmības noteikumi attiecas uz visiem atbalsta veidiem. Vēršam uzmanību arī uz to, ka, piemēram, noteikumu projekta 33.punktā šādas piebildes nav, līdz ar to, lasot noteikumu projekta normas sistēmiski, nav skaidrs, vai aizdevuma izsniegšanas gadījumā var būt vēl citas attiecināmas izmaksas, kas nav minētas noteikumu projekta 26.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saīsinājums "ESKO" neatbilst termina skaidrojumam, kas ietverts noteikumu projekta 2.4.apakšpunktā ("ESKO – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas dzīvokļu īpašniekiem sniedz energoefektivitātes pakalpojumus saskaņā ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu"). Lūdzam precizēt V nodaļas nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli un saturiski precizēt, ievērojot Noteikumu Nr. 108 2., kā arī 137.punktu. Tai skaitā vēršam uzmanību, ka saīsinājums "ESKO" tiek atšifrēts kā "energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs", līdz ar to saskaņā ar noteikumu projekta 52.punktu "Dzīvokļu īpašnieki projekta īstenošanai atlasa energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju kā pakalpojuma sniedzēju". Šis noteikumu projekta punkts arī nerada skaidrību par iepirkuma procedūras piemērošanu, jo būtībā nosaka, ka "normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek piemēroti normatīvie akti".
Papildus minētajam lūdzam vārdu "atlasa" aizstāt ar korektāku vārdu, piemēram, "izvēlas".


 
Piedāvātā redakcija
53. Dzīvokļu īpašnieki projekta īstenošanai var piesaistīt energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju izvēlas, ievērojot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Punkts daļēji dublē Energoefektivitātes likuma 19.panta ceturtājā daļā noteiktos energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanas nosacījumus (noteikumu projekta 55.2., 55.3.apakšpunkts). Lūdzam saskaņā ar Noteikumu Nr. 108 3.2.apakšpunktu svītrot dublējošās normas. Nepieciešamības gadījumā, ja tas nepieciešams noteikumu projekta skaidrākai uztverei, ierosinām papildināt noteikumu projekta 55.punktu ar atsauci uz attiecīgo Energoefektivitātes likuma normu.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt terminoloģiju analoģiski iebildumā par noteikumu projekta 33.2.7.apakšpunktu minētajam.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt (pārformulēt) 59.punktu, ņemot vērā tai skaitā noteikumu projekta 60.punktā noteikto, ka sabiedrības "Altum" atzinums  nedod tiesības dzīvokļu īpašniekiem pieprasīt atbalstu no sabiedrības “Altum” un nerada pienākumu sabiedrībai “Altum” piešķirt atbalstu, ja netiek izpildīti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi atbalsta saņemšanai. Proti, ja dzīvokļu īpašnieki neievēro 1.2.1.1.i.investīcijas atbalsta saņemšanas nosacījumus savas vainas vai no dzīvokļu īpašniekiem neatkarīgu apstākļu dēļ, tie objektīvi nevarēs izpildīt pienākumu  noslēgt attiecīgu līgumu.
Ierosinām noteikt, ka noteikumu projekta 58.4.apakšpunktā minētais atzinums ir derīgs sešus mēnešus, un, ja dzīvokļa īpašnieki šajā laikā nenoslēdz līgumu par projekta īstenošanu (vai līgumu  par garantijas vai aizdevuma saņemšanu projekta īstenošanai), noteikumu projekta 58.punktā minētais izvērtējums uzsākams no jauna (vai arī dzīvokļa īpašnieki zaudē tiesības pretendēt uz atbalstu).

 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sakidrot, kas ir "nepieciešamie pamatojošie dokumenti" un attiecīgi precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot atsauci uz Komisijas paziņojumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01). Norādām, ka normatīvajos aktos nav pieļaujams nolūkā noteikt privātpersonu pienākumus atsaukties uz uz juridiski nesaistošiem dokumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības iestāžu izdotiem nesaistošiem dokumentiem.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam skaidrojumu par papildinošu darbību un atsauci uz Komisijas paziņojumu ietvert noteikumu projekta anotācijā (turklāt nepieciešams norādīt arī citus šī dokumenta rekvizītus, piemēram, datumu, kā arī norādi, kur šo dokumetu iespējams atrast). Savukārt, ja minētā Komisijas paziņojuma saturu nepieciešams attiecināt uz privātpersonām, tad lūdzam šī paziņojuma saturu ietvert (pārņemt) noteikumu projekta tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Apakšpunkts dublē noteikumu projekta 64.punktā noteikto. Lūdzam saskaņā ar Noteikumu Nr. 108 3.3.apakšpunktu dublējošo tiesību normu svītrot, vai arī precizēt noteikumu projekta 64.punktu, novēršot tiesību normu dublēšanos.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt atsauci uz juridiski nesaistošo dokumentu - Komisijas paziņojumu - ar atsauci uz Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, kas ir noteikumu projekta 68.3.apakšpunktā minēto atsauces/ diskonta likmju publicēšanas tiesiskais pamatojums. 
(sk., piemēram, Komisijas paziņojumu par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2021. gada 1. novembris (Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 794/2004); pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021XC1013(01))
Piedāvātā redakcija
-
41.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt projekta anotāciju ar informāciju par noteikumu projekta V nodaļā ietverto tiesisko regulējumu un tā nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam precizēt 1.tabulas "C" aili, aiztājot vārdus "pārņemts pilnībā" ar vārdu "atbilst" vai tamlīdzīgi. Vēršam uzmanību, ka Eiropas Savienības regulu normas nepārņem nacionālajos normatīvajos aktos. Tāpat vēršam uzmanību, ka nebūtu korekti arī norādīt uz regulu normu "ieviešanu pilnībā", jo noteikumu projektā minētās regulu norma ir ar horizontālu efektu un to ieviešanas mehānismi netiek pilnībā noteikti šajā normatīvajā aktā.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt pieteiktā saīsinājuma "ANM plāns" nepieciešamību. Vēršam uzmanību, ka minētais saīsinājums lietots tikai noteikumu projekta 3.punktā, kur tas izmantots kopā ar 1.1.apakšpunktā pieteikto saīsinājumu "1.2.1.1.i. investīcija", kas savukārt saskaņā ar notiekumu projekta 1.1.apakšpunktu ir ANM plāna investīcija. Līdz ar to saīsinājums "ANM plāns" pēc būtības nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam atbilstoši Noteikumu Nr.108 44. un 124.punktam atšifrēt saīsinājumu "t.sk."
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt terminu "Atveseļošanās fonds" atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulai (ES) 2021/241 , ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk - ANM Regula), proti, "Atveseļošanas un noturības mehānisms". Vēršam uzmanību arī uz to, ka "Atveseļošanas fonds" ir normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos lietots minētā mehānisma nosaukuma saīsinājums.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, vai sabiedrībai "Altum" ir pienākums ieviest 1.2.1.1.i.investīciju pilnā apmērā, tai skaitā sasniedzot noteikumu projekta 4.1.apakšpunktā minēto rādītāju "līdz 2022.gada 31.martam Ministru kabinetā apstiprināta atbalsta programma energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās".
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam savstarpēji saskaņot terminu "Valsts kases aizdevums" un noteikumu projekta 16.punktā minēto terminu "valsts aizdevums".
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam savstarpēji saskaņot terminu "valsts aizdevums" un noteikumu projekta 15.punktā minēto terminu "Valsts kases aizdevums".
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt nodaļas nosaukumu atbilstoši tās saturam. Lūdzam ņemt vērā arī iebildumus par noteikumu projekta 1.1. un 1.4.apakšpunktu saistībā ar noteikumu projekta izdošanas pamatojumu, struktūru un regulējamo jautājumu loku.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka noteikumu projekta 21.punkts neatbilst nodaļas nosaukumam, proti, tas attiecas uz atbalsta pieteikuma iesniegšanas kārtību, nevis atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 
 
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt saīsinājumu "BIS", ņemot vērā, ka nav ieteicams veidot saīsinājumus no vārdu pirmajiem burtiem, jo tas padara tekstu neskaidru un grūti lasāmu.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izmantot noteikumu projekta 2.4.apakšpunktā definēto terminu.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos norādīt, ka tiek slēgts trīspusējs līgums. Gadījumā, ja šajā punktā plānots regulēt divpusēja līguma noslēgšanu, vēršam uzmanību, ka šāds līgums nevar saturēt trešajai pusei (pilnvarotajai personai, dzīvokļu īpašniekiem) saistošas prasības. Vēršam uzmanību arī uz to, ka noteikumu projekta 25.punktu nepieciešams precizēt atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.1. un 2.3.apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija

25. Sabiedrība “Altum”, cits finansētājs un pilnvarotā persona noslēdz sadarbības līgumu, kurā vienojas par finansējuma un atbalsta piešķiršanu (tai skaitā sabiedrības “Altum” garantijas piešķiršanu cita finansētāja aizdevumam) un sadarbību ar dzīvokļu īpašniekiem.
53.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.2.apakšpunktam (saskaņot ar noteikumu projekta 26.punkta ievaddaļu).
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt frāzi "nodrošinot gan būvprojekta, gan būvdarbu atbilstību šo noteikumu 12.punkta nosacījumiem", jo līguma noslēgšana pati par sevi nevar nodrošināt noteikumu projekta 12.punktā minētā rezultāta sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam precizēt, kas ir "šīs" izmaksas. No noteikumu projekta 29.punkta ievaddaļas tas skaidri neizriet.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noformēt atsauci uz regulu atbilstoši Noteikumu Nr.108 171.punktam ((Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu).
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam saskaņā ar Noteikumu Nr. 108 2.1.apakšpunktu svītrot vārdus "arī gadījumā, ja šo noteikumu ietvaros netiek saņemta kapitāla atlaide", jo tie ir lieki - nav skaidrs, kāpēc nepieciešams uzsvērt šo vienu gadījumu.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.3.apakšpunktam, ņemot vērā, ka normatīvajā aktā izmanto vienvveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta III nodaļas nosaukums ir "Sabiedrības “Altum” aizdevums, tā piešķiršanas kārtība un nosacījumi", IV nodaļas nosaukums ""Garantiju izsniegšanas un saņemšanas nosacījumi" (nenorādot, ka tās izsniedz sabiedrība "Altum"), utt.
Piedāvātā redakcija
Aizdevuma piešķiršanas kārtība
59.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu proejkta anotācijā norādīt informāciju, kur būs pieejama minētā veidlapa. 
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai šajā noteikumu projekta punktā nav nepieciešams norādīt uz "dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu", lai nodrošinātu atbilstību Dzīvokļa īpašuma likumā lietotajai terminoloģijai.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam saskaņā ar Noteikumu Nr. 108 2.1.apakšpunktu svītrot vārdus "kas ir tiesīga iesniegt atbalsta pieteikumu projektam" un citus noteikumus, kas dublē noteikumu projekta 2.8.apakšpunktā  noteikto, ka pilnvarotā persona ir "juridiska persona, tai skaitā biedrība, ESKO, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu un izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt  projekta vadītājs".
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Svītrot vārdus "ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevumam sabiedrībā “Altum”", jo tie ir lieki (izriet no termina "cita finansētāja apliecinājums" definīcijas).
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.1. - 2.3.apakšpunktam savstarpēji dublējošo teksta daļu, tai skaitā "citu projekta izvērtēšanai būtisku informāciju, kas nepieciešama atbalsta pieteikuma novērtēšanai".
Piedāvātā redakcija
33.6. citu sabiedrības “Altum” tīmekļvietnē norādīto informāciju, kas nepieciešama atbalsta pieteikuma novērtēšanai;
64.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.3.apakšpunktam, ņemot vērā, ka normatīvajā aktā izmanto ienvveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta III nodaļas nosaukums ir "Sabiedrības “Altum” aizdevums, tā piešķiršanas kārtība un nosacījumi", IV nodaļas nosaukums ""Garantiju izsniegšanas un saņemšanas nosacījumi" (nenorādot, ka tās izsniedz sabiedrība "Altum"), utt.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektam ir tikai viens pielikums, lūdzam svītrot skaitli "1.". Attiecīgi lūdzam precizēt arī pielikuma nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precziēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.2. un 2.3.apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
VI. Kapitāla atlaides rezervēšanas un piešķiršanas noteikumi
vai
VI. Kapitāla atlaides rezervēšana un piešķiršana 
67.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt terminu "atbalsta rezervēšana". Norādām, ka noteikumu projekta 58.punkta ievaddaļā un citur projekta tekstā izmantots termins "kapitāla atlaides rezervēšana".
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām aizstāt vārdus "kas ir noteikts kapitāla atlaides rezervēšanas brīdī" ar vārdiem "kas noteikts šo noteikumu 58.4.apakšpunktā minētājā atzinumā".
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt atbilstoši Noteikumu Nr.108 2.2. un 2.3.apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija

61.1. ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir pabeigti, ēka ir nodota ekspluatācijā un pilnvarotā persona ir iesniegusi sabiedrībā “Altum” vai Būvniecības informācijas sistēmā  ēkas pagaidu energosertifikātu, pie nosacījuma, ja tas nav iesniegts BIS, kas apliecina šo noteikumu 12. punktā minēto nosacījumu izpildi. Ēkas pagaidu energosertifikāts tiek precizēts pēc projekta pabeigšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā;
70.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt norādi uz normatīvajiem aktiem, piemēram, "normatīvie akti par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam tiesiskās skaidrības un pārskatāmības nolūkos precizēt noteikumu projektu, vai nu svītrojot vārdus "kurā šo noteikumu 64.punktā minēto dzīvokļu īpašnieki pieteicās de minimis atbalstam", vai, ja šīs frāzes mērķis ir informēt privātpersonas par pieteikšanās kārtību de minimis atbalsta saņemšanai, iekļaut attiecīgu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā. Norādām, ka pašreizējā noteikumu projekta 57.punkts pēc būtības satur uzdevumu sabiedrībai "Altum", un šāds "starp citu" iespraudums  "kurā šo noteikumu 64.punktā minēto dzīvokļu īpašnieki pieteicās de minimis atbalstam"  ir maldinoša. 
Piedāvātā redakcija
-
72.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ssadaļā "Atbalstāmās darbības" norādīts, ka atbalstu var piešķirt "citiem pasākumiem, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar Noteikumu projekta 32.1.-32.4. apakšpunktā minētajiem pasākumiem". Lūdzam precizēt atsauci uz noteikumu projekta vienībām.
Piedāvātā redakcija
-
73.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informāciju "2) mērķis- līdz 2024.gada 30.septembrim sabiedrība “Altum” ir apstiprinājusi projektus par vismaz 40 097 400 EUR no šo noteikumu 7.punktā noteiktā finansējuma". Vēršam uzmanību, ka finansējuma apmērs noteikts noteikumu projekta 5.punktā.

 
Piedāvātā redakcija
-
74.
Anotācija (ex-ante)
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā norādītos ES tiesību aktu CELEX numurus. Piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnijja Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai CELEX numurs ir 32021R1060
Piedāvātā redakcija
-