Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atzinums iesniegts
02.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
LBAS sadarbībā ar LVSADA atkārtoti iepazinās ar pamatnostādņu projektu Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (2021-TA-1693; turpmāk – Projekts). Projektam tā pašreizējā redakcijā ir divi būtiski trūkumi.
        Pirmkārt, Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” aprakstošā daļa nepietiekami objektīvi atspoguļo esošo situāciju.
        Otrkārt, Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumi neparedz konkurētspējīgas darba samaksas nodrošināšanu veselības nozares darbiniekiem. Projekta 6. pielikumā ietvertais apakšuzdevums “4.1.11. Uzlabot ārstniecības personu darba samaksas konkurētspēju, izstrādājot un ieviešot ārstniecības personu atalgojuma modeli, kurā tiek ņemts vērā sniegto pakalpojumu līmenis un veids.” minēto trūkumu nenovērš, jo nenodrošina nepieciešamo politisko prioritāti un konkrētību.
        Ņemot to vērā, LBAS un LVSADA nevar atbalstīt tālāku Projekta virzību. Lai minētos trūkumus novērstu, LBAS un  LVSADA izvirza trīs zemāk minētus priekšlikumus par Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” papildināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
Priekšlikumi
1. Sadaļas [7.] punktu papildināt ar teikumu: “Diemžēl joprojām pietrūkst politiskās gribas, lai nodrošinātu adekvātu valsts finansējumu Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojuma Nr. 394 “Konceptuālais ziņojums Par veselības aprūpes sistēmas reformu” izpildei: rīkojumā noteiktais ārstniecības personu bāzes darba samaksas palielinājums (neskaitot piemaksas par darbu ar Covid-19 slimniekiem) 2021. un 2022. gadā nav sasniegts.”
2. Sadaļas [9.] punktu papildināt ar trīs teikumiem: “Ziņojums par jauno darba samaksas modeli nav apstiprināts arī Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē. Par iemeslu tam ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Slimnīcu biedrības iebildumi pret vairākiem būtiskiem modeļa trūkumiem. Galvenie iebildumi un priekšlikumi par nepieciešamajām korekcijām ir iekļauti ziņojumā.”
3. Sadaļas uzdevumiem (47. un 48. lpp.) pievienot uzdevumu Nr. 4.4. sekojošā redakcijā: “Uzlabot veselības nozares darbinieku mēneša vidējās darba samaksas konkurētspēju tautsaimniecībā, pakāpeniski tuvinot to attiecīgajiem OECD konkurētspējas rādītājiem.”; Izpildes termiņš (gads) – 2021. – 2027.; Atbildīgā institūcija – VM; Līdzatbildīgās institūcijas – FM; Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju – PR: 11./ RR: 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. PR: 12./ RR: 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. PR: 13./ RR: 13.1., 13.5., 13.6. PR 14. / RR: 14.1., 14.2., 14.3. PR 17. / RR: 17.1., 17.2., 17.3., 17.5.; Sasaiste ar NAP2027 uzdevumu – [68., 69., 70., 71.]”; attiecīgi papildināt arī Projekta 6. pielikumu.