Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
22-TA-3813
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļā "Risinājuma apraksts" ir norādīts, ka projekta "VVD APUS - Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" ietvaros tiks veiktas Atkritumu plūsmu uzskaites sistēmas (turpmāk - APUS) integrācijas ar citām informācijas sistēmām, tostarp Kuģu atkritumu  pieņemšanas uzskaites sistēmu (turpmāk - KAUPS).
Ministru kabineta 2022.gada 22.marta noteikumu Nr.193 „Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība” anotācijā sniegtā informācija liecina, ka Valsts vides dienests ir izstrādājis KAUPS, kuras mērķis ir efektīva kontroles veikšana, kā arī tiešsaistes informācijas pieejamības nodrošināšana ostām un citiem iesaistītiem dienestiem par atkritumu pieņemšanu. KAUPS nodrošinās bezmaksas funkcionalitāti atkritumu apsaimniekošanas operatoriem elektronisko datu ievadam.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 16.novembra atzinumā par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā" pases apstiprināšanu" sniegto informāciju, Valsts vides dienests līdz 2024. gadam izstrādās informācijas sistēmu KAUPS, kur kuģu atkritumu apsaimniekotājiem būs iespēja elektroniski aizpildīt atkritumu nodošanas kvīti. Proti, izveidojot KAUPS risinājumu, tas sniegs atbalstu atkritumu apsaimniekošanas operatoriem atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā. Minētais KAUPS funkcionalitātes apraksts ir analoģisks APUS funkcionalitātes aprakstam projekta pasē un anotācijā.
Ievērojot faktu, ka nav pieejams KAUPS darbības tiesiskais pamatojums, kā arī projekta "VVD APUS - Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pasē un anotācijā sniegtā informācija par KAUPS izstrādi ir neskaidra un funkcionalitātes apraksts pārklājas ar APUS funkcionalitāti, lūdzam rīkojuma projekta anotācijā sniegt precīzu informāciju par KAUPS izstrādes/darbības pašreizējo statusu (ir izstrādāta un ieviesta/ nav izstrādāta), sistēmas darbības tiesisko regulējumu un funkcionalitāti (ir integrēta APUS/nav integrēta APUS).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Rīkojuma projekta anotācijas 1.3.sadaļā  ir minēts, ka VVD APUS projekta ietvaros notiks VVD APUS integrācija ar KAUPS. Ministru kabineta 2022.gada 22.marta noteikumu Nr.193 "Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" anotācijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija skaidroja, ka elektroniskā kuģu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas uzskaites sistēma (KAUPS) ir Valsts vides dienesta sadarbībā ar biedrību “International Transport Development Association" Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta projekta ietvaros izstrādāta sistēma (anotācijas 14. lpp.), kas līdz 2023.gada 30.decembrim tiks nostiprināta kā valsts informācijas sistēma - ar nosaukumu, kas atbilst minētajos Ministru kabineta noteikumos lietotajam (kuģu atkritumu pieņemšanas elektroniskā sistēma), un ar detalizētu regulējumu atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 5. pantam (anotācijas 31. lpp.). Līdz ar to, VVD APUS projekta (proti, projekta, kas ilgs līdz 2026. gadam) ietvaros integrācijai vajadzētu notikt nevis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta ietvaros izstrādāto KAUPS, bet gan ar jau tiesiski pilnvērtīgi nostiprinātu attiecīgu valsts informācijas sistēmu ar koriģētu nosaukumu (kuģu atkritumu pieņemšanas elektroniskā sistēma).
Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši precizēt rīkojuma projekta anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-