Atzinums

Projekta ID
22-TA-2237
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūgums papildināt tabulu “Projekta iznākuma rādītāji” ar iznākuma rādītāju “Atjaunota teksta dokumentu digitalizācijas infrastruktūra (komplekts)”, norādot mērvienību “Skaits” un sasniedzamo vērtība projekta beigās “1”, ņemot vērā detalizētā projekta apraksta saskaņoto redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūgums anotācijā iekļaut pamatojumu par iespējamo atkāpi kvalitātes kritēriju vērtējumā Nr.4.3., ņemot vērā to, ka informācijas sistēmas izstrādes darbību finansējums tiek pārcelts no 1.kārtas uz 2.kārtu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 1.2.sadaļā "Mērķis" minēto, ka plānotas finansējuma pārdales un projekta izpildes termiņa pagarinājums, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā attiecīgie grozījumi ietekmēs īstenošanā esošos projektus un vai tie uzskatāmi par būtiskiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas sadaļu "Cita informācija", norādot, kuras Kultūras ministrijas budžeta programmas/apakšprogrammas esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros tiks nodrošināts finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 6.2.apakšpunktā "detalizēts izdevumu aprēķins" norādīto finansējuma apmēru sadalījumā pa gadiem, ņemot vērā, ka saskaņā ar rīkojuma projekta 1.punktu kopējais projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 4 076 774 euro apmērā, savukārt anotācijas 6.2.apakšpunktā "detalizēts izdevumu aprēķins" finansējuma kopsumma veido 4 076 592 euro.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" ir sagatavošanas procesā un tas nav stājies spēkā. Attiecīgi ir precizējama informācija anotācijas 6.punktā "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)" attiecībā par 2025.gadu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 6.punkts "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)" ir papildināms, norādot detalizētus aprēķinus, kuri pamatotu paredzēto uzturēšanas izdevumu palielinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums salāgot informāciju sadaļā “Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos” tabulas kolonā “2.kārtas projekts” pie M2 ar saskaņoto detalizēto projekta apraksta redakciju – “Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa saglabāšanu, turpinot 1. kārtas projektā uzsākto.
Mērķa īstenošanai plānots turpināt attīstīt vienotu un integrētu digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas sistēmu (DOM), kas nodrošinās Latvijas kultūras institūcijām iespēju drošai digitālā satura saglabāšanai ilgtermiņā un iespējas tā atkalizmantošanai, attīstīt starpinstitucionālu atsauces datu kopu, izveidot kinodokumentu un fotodokumentu digitalizācijas infrastruktūru, atjaunot teksta dokumentu digitalizācijas infrastruktūru, turpināt kultūras mantojuma datu infrastruktūras attīstību un attīstīt saistītos procesus”.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.punkta “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” sadaļas “Risinājuma apraksts” 3.rindkopā minēto informāciju, norādot, ka minētie grozījumi paredzēti 2.kārtas projekta aprakstā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūgums sadaļā 6. "Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)" norādīt visus skaitļus bez cipariem aiz komata.
Piedāvātā redakcija
-