Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt likumprojekta 2.panta redakciju, norādot, ka deklarāciju pievieno, deponējot konvencijas pieņemšanas un apstiprināšanas instrumentu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šāda deklarācija nevar tikt uzskatīta par atrunu starptautisko tiesību izpratnē, ņemot vērā tai skaitā to, ka pie konvencijas iespējamo atrunu apjomu izsmeļoši un detalizēti nosaka konvencijas 78.pants. Gadījumā, ja likumprojekta 2.pantā un pielikumā minētās deklarācijas mērķis ir izteikt atrunu pie konvencijas, vēršam uzmanību, ka šāda atruna būtu pretrunā Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām (turpmāk - Vīnes konvencija) 19.pantam un saskaņā ar Vīnes konvencijas 20.pantu jebkurai citai līgumslēdzējai pusei būs tiesības izteikt iebildumu par šādu Latvijas puses veikto atrunu.

Papildus aicinām apsvērt iespēju likumprojekta anotāciju papildināt ar informāciju par deklarācijas mērķi, kā arī līdzšinējo starptautisko praksi līdzīgu deklarāciju izteikšanā. Informācija par citu valstu izteiktām līdzīgām deklarācijām un citu konvencijas dalībvalstu izteiktajiem iebildumiem par šīm deklarācijām pieejama konvencijas depozitārija tīmekļa vietnē: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210 .
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Konvencijas 10.panta pirmā daļa paredz, ka "konvencijas dalībvalstis norāda vai izveido vienu vai vairākas oficiālas iestādes, kas atbild par tās politikas un pasākumu saskaņošanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu [..]”. CItiem vārdiem, konvencijas 10.panta pirmajā daļā paredzētās saistības ir norādīt vai izveidot koordinējošo iestādi (iestādes). 
No likumprojekta anotācijā norādītā kopumā secināms, ka plānots Labklājības ministriju noteikt par konvencijā (nevis tikai tās 10.panta 1.punktā) paredzēto saistību izpildi koordinējošo iestādi. Ievērojot minēto, lai norma būtu skaidra, kā arī lai faktiski tiktu izpildīts konvencijas 10.pantā minētais pienākums, lūdzam precizēt likumprojekta 3.pantu, vai nu norādot, ka  "konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija", vai norādot, ka "konvencijas 10.panta pirmās daļas izpratnē Latvijas Republikas koordinējošā iestāde ir Labklājības ministrija".
 
Piedāvātā redakcija
Konvencijas 10.panta pirmās daļas izpratnē Latvijas Republikas koordinējošā iestāde ir Labklājības ministrija.
3.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Norādāms, ka atbilstības tabulā pie 33. panta “psiholoģiska vardarbība” jānorāda arī  KL 125. panta otrās daļas 9. punkts, 126. panta otrās daļas 7.punkts. Un tad jāliek atsauce uz likumam “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3. pielikuma 14. punkta 6. apakšpunktu un 20. punkta 11. apakšpunktu.

Norādāms, ka atbilstības tabulā pie 38. panta “Sieviešu dzimumorgānu kropļošana” jānorāda arī KL 125. panta otrās daļas 9. punkts. Un tad jāliek atsauces un likumam “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3. pielikuma  16.3.c.punkts.

Norādāms, ka atbilstības tabulā pie 39. panta “Piespiedu aborts un piespiedu sterilizācija” papildus jānorāda arī KL 125. pants. Un tad jāliek atsauces un likumam “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3. pielikuma  16.3.c.punkts.

Norādams, ka atbilstības tabulā pie 40. panta “Seksuāla rakstura aizskārums”  norādīts, ka pants ir pārņemt pilnībā.  Norādīts, ka pants pārņemts ar Darba likuma 29.pantu un KL 149.1 pantu. Norādāms, ka 40. pants tvērums ir plašāks par seksuāla rakstura aizskārumu darba vietā.

Norādāms, ka atbilstības tabulā pie 39. panta “Obligātu alternatīvu strīdu izšķiršanas procesu vai notiesāšanas veidu aizliegums” papildus jānorāda arī KPL 97.1 panta pirmās daļas 4. punktu.

Norādāms, ka atbilstības tabulā pie 57. panta “Juridiskā palīdzība” papildus jānorāda arī KPL 108.panta 5.1 daļa.
 
Piedāvātā redakcija
-