Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina papildināt noteikumu projektu ar definīciju par interešu konfliktu vai iestrādāt atsauci uz Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046, par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 2018/1046) 61.pantu, ņemot vērā Eiropas Komisijas vēstuli par interešu konflikta interpretāciju kompetenču centru ietvaros.
Piedāvātā redakcija
15.1. korupciju, krāpšanu un interešu konfliktu saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 2018/1046) 61.pantu;
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) vērš uzmanību par tiesību normas redakciju (deklaratīvs raksturs, tai nav juridiskās slodzes attiecībā uz sabiedrības "Altum" tiesībām saņemt un VID tiesībām un pienākumu sniegt VID informācijas sistēmās esošo informāciju par nodokļu maksātāju) un norāda, ka noteikumu projektā ir iekļaujams konkrēts tiesiskais regulējums par datu veidiem un apjomu (turpmāk - datu apjoms), ko plānots saņemt no VID informācijas sistēmām.
Ja normatīvajā aktā nav noteikts izsniedzamo datu apjoms, VID informāciju izsniegt nav tiesīgs. Minētais jautājums nav risināms ar paskaidrojošas informācijas aprakstu anotācijā var paredzot tiesisko regulējumu, ka konkrēts sniedzamās informācijas apjoms tiks noteikts vienošanās ar attiecīgo valsts informācijas sistēmas pārzini. Vienošanās ir slēdzama par datu nodošanas tehniskajiem aspektiem, bet ne par sniedzamo datu apjomu. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar konkrētu tiesisko regulējumu par datu apjomu, ko paredzēts iegūt no VID informācijas sistēmām.  Vienlaikus tiesiskā regulējuma izstrādē ņemt vērā informāciju, kuras publiskumu nodrošina VID (piemēram, par nodokļu parādiem).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3.apakšpunkta "Risinājuma paraksta" 8.nodaļā "Pieeja datiem valsts informācijas sisstēmās" norādīts, ka daļa datu sabiedrībai nav pieejama, piemēram:  - Pieeja VID datu noliktavām tādā līmenī, kā tas tiks nodrošināts citām ANM programmu administrēšanā iesaistītām valsts institūcijām, piemēram, CFLA, Finanšu ministrijai, lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju sabiedrībai “Altum” īstenot programmu nosacījumu atbilstības pārbaudes projekta un klienta līmenī- interešu konfliktu pārbaudes, MVK statusa noteikšanai, finanšu rādītāju izvērtēšanai, rādītāju uzskaitei par uzņēmumu darbiniekiem pirms un pēc investīcijas. Vienlaikus paskaidrots, lai sabiedrība “Altum” varētu izmantot tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros, ja nepieciešams jānoslēdz vienošanās ar attiecīgajiem valsts informāciju sistēmu turētājiem (iestādēm), t.sk., par nepieciešamo datu apjomu un pieejas veidu (saslēgums, lietotāja tiesības, informācijas pieprasījumi vai citādi), kā arī atsevišķos gadījumos var būt nepieciešami papildu grozījumi attiecībā uz normatīvo regulējumu, piemēram, MK noteikumiem, ar kuriem noteikts attiecīgo iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis, vai citiem tiesību aktiem, kuros noteikti ierobežojumi datu izmantošanai vai datu izmantošanai par maksu vai bez maksas. Jāuzsver, ka ar MK noteikumu projektu sabiedrībai “Altum” tiek sniegta iespēja saņemt datus, bet ņemot vērā šo noteikumu vietu tiesību aktu hierarhijā, tas nenodrošina, ka sabiedrībai “Altum” nepieciešamie dati tik tiešām būs pieejami ar vai bez samaksas. Nododot datus, kas satur personas datus, abas puses to apstrādē un glabāšanā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.
Ņemot vērā šajā atzinumā izteikto argumentāciju par noteikumu projekta 30.punkta redakciju, ka no VID informācijas sistēmām (datu noliktavas) iegūstamās informācijas apjoms nosakāms normatīvajā aktā, nevis sniedzot paskaidrojumu anotācijā vai paredzot tiesisko regulējumu par vienošanas slēgšanu ar datu pārzini nepieciešamības gadījumā, lūdzam pēc noteikumu projekta papildināšanas ar atbilstošu tiesisko regulējumu par datu apjomu (datu veidi, apjoms), papildināt anotāciju ar detalizētu aprakstu par katru no VID informācijas sistēmām iegūstamo datu veidu un apjomu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3.apakšpunkta "Risinājuma paraksta" 8.nodaļā "Pieeja datiem valsts informācijas sistēmās" norādīts, ka datubāzes, kuras izmanto sabiedrība “Altum”: 6) Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamā datu bāze:  - nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze; Informācija par nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 8. punktu; - Informācija par politiski nozīmīgām personām.
No anotācijā sniegtās informācijas nav nepārprotami izsecināms, ka informāciju no VID publiskojamās datu bāzes par nodokļu parādiem sabiedrība "Altum" iegūs patstāvīgi, bez nepieciešamības veidot piekļuvi VID informācijas sistēmām. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-