Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Regula 2022/2554 attiecībā pret Direktīvu 2022/2555 ir uzskatāma par nozarspecifisku Eiropas Savienības tiesību aktu attiecībā uz finanšu vienībām un to, ka šī likumprojekta prasības attiecībā uz finanšu vienībām nepiemēro, ja līdzvērtīgas prasības jau izriet no Regulas 2022/2554, kā arī, lai  nepārkāptu dubultās sodīšanas aizlieguma principu (ne bis in idem), jo arī Regulas 2022/2554 50., 51. un 52.pants paredz noteikt sankcijas, administratīvos pasākumus un kriminālsodus,  Finanšu ministrija lūdz atbilstoši precizēt likumprojekta 3. panta trešo daļu.
 
Piedāvātā redakcija
(3) Likums attiecas uz finanšu vienībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) Nr. 2022/2554 par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) Nr. 2016/1011 (turpmāk – Regula 2022/2554) 2. panta 2. punkta izpratnē, izņemot gadījumus, ja Regulā 2022/2554 un citos normatīvajos aktos par finanšu vienību kiberdrošību nav noteikts citādi, tai skaitā, citas speciālās prasības attiecībā uz risku pārvaldību (trešo personu saistīto risku pārvaldību,  darbības noturību,  testēšanu  un incidentu ziņošanu). Likums neattiecas uz finanšu vienībām, kuras ir izslēgtas no Regulas 2022/2554 darbības jomas saskaņā ar Regulas 2022/2554 2. panta 4. punktu.
 
2.
Likumprojekts
Iebildums
Finanšu ministrija lūdz precizēt likumprojektā lietoto terminu "tirdzniecības vietas organizētājs" atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 1 .panta pirmās daļas 77. punktam.
Piedāvātā redakcija
n) kredītiestāde, centrālais darījumu partneris vai tirdzniecības vieta (Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē);