Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Salīdzinot projekta 1.punktā ietverto 30.13.apakšpunkta redakciju ar spēkā esošo Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" (turpmāk - Noteikumi Nr.740) 30.13.apakšpunkta redakciju, konstatējams, ka piedāvātie grozījumi būtiski maina spēkā esošo 30.13.apakšpunkta regulējumu. Vienlaikus konstatējams, ka projekta 30.13.apakšpunktā nav skaidri un nepārprotami nodefinēti datu atlases kritēriji. Līdz ar to nav saprotams, par kādu subjektu loku, kādā datu apjomā un kādā kārtībā būs atlasāmi Fizisko personu reģistra dati projekta 30.13.apakšpunkta prasību izpildei.
Vienlaikus secināms, ka katra šāda Fizisko personu reģistra pieprasījuma apstrādei būs jāveic liela datu apjoma salīdzināšana, kas radītu būtisku veiktspējas noslodzi uz Fizisko personu reģistra datubāzi. Turklāt norādāms, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šobrīd noris darbs pie sarežģīta tehniskā risinājuma izstrādes, lai atbilstoši Noteikumu Nr.740 40.punkta regulējumam no 2023.gada 1.janvāra nodrošinātu spēkā esošā 30.13.apakšpunkta prasību izpildi. Savukārt jauna tehniskā risinājuma izstrādei ir nepieciešams gan papildu laiks, gan arī papildu finanšu līdzekļi.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams attiecīgi papildināt projektu ar jaunu tiesību normu, kurā tiek noteikts atliktais projekta 1.punktā ietvertajā 30.13.apakšpunktā piedāvāto grozījumu spēkā stāšanās laiks, kā arī nepieciešams attiecīgi aizpildīt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 3.sadaļu, ietverot tajā konkrētu tam nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķinu.
Vēršam uzmanību, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šobrīd nav iespējams vienpusēji izvērtēt jaunā tehniskā risinājuma ieviešanas iespējamību, tostarp tā izstrādes un ieviešanas termiņus un tam nepieciešamā finansējuma apjomu. Tāpēc aicinām organizēt kopīgu ekspertu līmeņa sanāksmi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Svītrot projektā piedāvātajā 30.13.1.apakšpunktā vārdu "viņu".
Vienlaikus nepieciešams izvērtēt, vai projektā piedāvātajā 30.13.1.apakšpunktā bez vārda "viņu" nav svītrojams arī tam sekojošais vārds "aizgādībā", jo pretējā gadījumā rodas jautājums, vai ar šādu vārdu nebūtu papildināmas kā citas projektā piedāvātās tiesību normas, tā arī citas jau šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" tiesību normas, kurās ir ietverta norāde uz attiecīgo bērnu skaitu.
Piedāvātā redakcija
-