Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
02.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Aicinām izvērtēt Plānā iekļauto 4.3.6.uzdevuma (31.lpp.) redakciju, piem. izsakot šādā redakcijā: “Izvērtējums par personāla nodrošinājumu darbam ar  bērniem un jauniešiem (tajā skaitā, bērnu un jauniešu psihiatrijas, narkoloģijas, psiholoģijas jurisprudences un  sociālā darba jomās).”. Informējam, ka Veselības ministrija šobrīd izstrādā plānu psihiskās veselības aprūpes  pakalpojumu uzlabošanai 2023.-2025. gadam un profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam, kur veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājums tiek izvērtēts (piem. bērnu psihiatrs, narkologs, psihiatrs), kā arī plānoti pasākumi ārstniecibas personu politikas attīstībai. Jaunu specializāciju ieviešana veselības jomā nav plānota. Līdz ar to Labklājības ministrijai būtu jāvērtē, tieši kādi papildu specifiski aspekti atteiciba uz spcialitātem šajā plānā tiks izvērtēti? Iespējams, akcents varētu būt likts uz starpnozaru speciālistu komunikāciju, sadarbību un koordinētu rīcību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Plānā iekļauto rezultatīvā rādītāja “No vardarbības cietušo rehabilitēto bērnu skaits pieaug (< 130)” (7.lpp. un 23.lpp.) redakciju salāgot ar Pamatnostādņu projektā iekļauto 2.3.rezultatīvo rādītāju “No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (rehabilitēto bērnu skaits)” (13.lpp.).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projektā un Plāna projektā lietoto terminu "nepietiekamība" (piem. bērni ar attīstības traucējumiem, grūtībām un nepietiekamībām; bērni ar attīstības grūtību un nepietiekamību veidošanās risku; uzlabota bērnu attīstības traucējumu, grūtību un nepietiekamību savlaicīga atpazīšana utt.), ņemot vērā to, ka medicīniski tiek lietots termins “attīstības traucējumi”, kas ietver gan fiziskās, gan psihiskās veselības un uzvedības traucējumus (kognitīvie, mācīšanās, valodas vai uzvedības traucējumi).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot Veselības ministrijas iesaisti Pamatnostādņu projekta 5.uzdevuma - “Pilnveidoti atbalsta instrumenti ģimenēm visos bērna attīstības posmos, krīzes situācijās, nodrošinot pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu saņemšanu, veicinot pozitīvu pieredzi ar pirmo bērnu” (78.lpp.) īstenošanā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta 7.uzdevumu "Veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, it īpaši reģionos (zobārstniecības pieejamības absolūta nodrošināšana)" (78.lpp.), ņemot vērā, ka pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. zobārstniecības pakalpojuma, pieejamības nodrošināšanai ir iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādņu projektā 2021.-2027.gadam. Aicinām Pamatnostādņu projekta 2.pielikuma 2.apakšpunktu (5.lpp.) papildināt ar šo aspektu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projekta 4.darbības rezultātā (76.lpp.) svītrot teikumu "Nodrošināta neauglības ārstēšanas programmu (vīrieši/sievietes) pieejamība", ņemot vērā, ka pasākums valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai ir iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādņu projektā 2021.-2027.gadam, un uzdevums tika svītrots no Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu projektā 2022.-2027.gadam  4.1. Rīcības virziena.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projekta rezultatīvajam rādītājam “16.4. Zīdaiņu īpatsvars, kuri saņēmuši krūts barošanu (līdz 6 mēnešu vecumam)” (73.lpp.) kā bāzes vērtību norādīt 57,6% (2020).
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projekta 91.atsauci (53.lpp.) šādā redakcijā:  Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021.-2027.gadam pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231 (3.1.8.11., 3.2.3.1., 3.2.4.3.uzdevums).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projekta 83.atsauci (50.lpp.) šādā redakcijā:  Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021.-2027.gadam pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Aicinām svītrot Pamatnostādņu projektā iekļauto rādītāju “9.2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (neapmierinātās vajadzības pēc veselības aprūpes pakalpojumiem)” (38.lpp.), jo tas neatspoguļo politikas rezultātu "2.3.Nodrošināta sociālā iekļaušana un vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī bērniem, kuriem nav noteikta paternitāte ", pie tam 9.2.rādītājs aptver visus iedzīvotājus, nevis jauniešus vai bērnus.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projekta 6.uzdevumu (21.lpp.) papildināt ar informāciju, kāds ir projekta "Barnahus ieviešana Latvijā” mērķis.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projekta rezultatīvajam rādītājam (14.lpp.) “3.3. Regulāri (vismaz reizi nedēļā) smēķējošu 15-gadīgu skolēnu īpatsvars (%)” bāzes vērtībai 12,3 iekavās norādīt, ka dati ir par 2018.gadu, kā arī 21.atsauci izteikt šādā redakcijā: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projekta pēdējai rindkopai "Bērnībā pieredzētā vardarbība saistīta gan ar sliktāka veselības un personības pašvērtējuma izredzēm, gan ar pārmērīgas alkohola lietošanas, vielu un procesu atkarībām, antisociālas uzvedības, psihoemocionālās veselības problēmu attīstības un pašnāvības mēģinājumu veikšanas augstāku iespējamību jauniešu un pieaugušā vecumā." (11.lpp.) pievienot atsauci šādā redakcijā: L.Spriņģe "Vardarbības izraisītie veselības traucējumi bērniem un jauniešiem Latvijā", https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/2630/1/2017-11_Sprinjgje-Lauma_PDK_17-212.pdf.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projektā (13.lpp.) un Plāna projektā (7. un 23.lpp.) rezultatīvo rādītāju "Regulāri aizskarto un pazemoto 15 gadus veco skolēnu īpatsvars", ņemot vērā, ka plānošanas dokumentos tiek izmantots termins "ņirgāšanās" (bullying).
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatojoties uz Pamatnostādņu projektā lietoto terminu "ņirgāšanās", lūdzam precizēt un lietot vienotu terminoloģiju arī Plāna projekta uzdevumā Nr. 2.4.7. (22.lpp.), aizstājot terminu "mobings" ar terminu "ņirgāšanās".
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par Plāna projekta uzdevumu Nr.4.1.4. (28.lpp.), norādot, kāda veida palīdzības un atbalsta formas (sociālie pakalpojumi, veselības aprūpes pakalpojumi) ir plānots izstrādāt, jo no esošās redakcijas nav skaidrs. Vienlaikus norādām, ka Veselības ministrija izstrādā jaunu rīcības plānu "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam", kurā arī viens no rīcības virzieniem būs atkarību profilakse un kurā būs specifiski pasākumi selektīvās un arī indicētās profilakses jomā, kas līdz šim netika ieviesti pilnvērtīgi.  Viens no pasākumiem, ko Veselības ministrija ir iekļāvusi plānā, ir  izvērtēt šobrīd slimnīcā "Ģintermuiža" sniegto stacionārās rehabilitācijas pakalpojumu  nepilngadīgām personām ar vielu lietošanas traucējumiem, kas ietver programmas sniegto pakalpojumu satura un kvalitātes izvērtējuma  veikšanu un pakalpojuma pilnveidošanu. Vienlaikus lūdzam no uzdevuma rezultatīvā rādītāja svītrot vārdus "tajā skaitā ar piespiedu elementiem". Norādām, ka saskaņā ar  2003.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.726 "Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības" 6. punktu narkoloģisko palīdzību bez bērna un vismaz viena no viņa vecākiem, aizbildņa vai bērna dzīvesvietas bāriņtiesas piekrišanas var sniegt tikai gadījumos, ja bērnam ir smaga alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācija un ir apdraudēta viņa dzīvība vai viņam ir sākušies psihiski traucējumi, kuru dēļ viņš ar savu rīcību apdraud sevi, tuviniekus vai citas personas.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pie Plāna projekta uzdevuma Nr.2.5.3. (23.lpp.) pie līdzatbildīgājiem pievienot arī VM un SPKC.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Plāna projekta uzdevumu Nr.1.1.1. (9.lpp.), norādot kāda vecuma bērnu vecākiem paredzēts attīstīt un veidot programmu. Vai paredzēts izstrādāt vienu programmu visiem bērnu vecumiem, vai tomēr  tiks dalītas vairākas programmas, katrai vecuma grupai. Tāpat lūgums papildināt ar rezultatīvo rādītāju.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatojoties uz Starpinstitūciju darba grupas par ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības iestādēs ietvaros panākto vienošanos, konceptuālā ziņojuma "Par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē" izstrāde ir atlikta uz nenoteiktu laiku, tāpēc lūdzam Pamatnostādņu projekta 3.pielikumā svītrot tekstu "Konceptuālais ziņojums "Par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē", VM (izstrādes stadijā). Tas ir izstrādāts sadarbībā ar LM un IZM, lai vērstu uzmanību uz vienu no izplatītākajiem vardarbības veidiem izglītības iestādēs – ņirgāšanos, kā arī piedāvātu iespējamos risinājumus ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības vidē. Konceptuālajā ziņojumā   “ņirgāšanās” definēta kā spēka un pārākuma demonstrēšana pret citu personu, kas tiek realizēta ar agresijas palīdzību, ietverot negatīvu vārdisku, sociālu, fizisku rīcību ar apzinātu naidīgu nolūku un vairākkārtīgi atkārtota ilgākā laika periodā, radot otram kaitējumu vai ciešanas.  Pieejams: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/publiskai-apspriesanai-lidz-13augustam-nodots-konceptualais-zinojums-par-nirgasanas-izplatibas-mazinasanu-izglitibas-vide ". 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam Pamatnostādņu projektā precizēt 30. atsauci (20.lpp.) šādā redakcijā: "VM “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” 1.rīcības virziena “Veselīgs un aktīvs dzīvesveids” 1.5 uzdevums "Uzlabot iedzīvotāju psihoemocionālo labklājību, īstenojot vienotu psihiskās veselības politiku sabiedrībā”; Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231.".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projekta rādītājus Nr.3.5 un 3.6. (14.lpp.), norādot datu avotus un atsauces, jo šobrīd nav saprotama to izcelsme.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt papildināt Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.9 (70.lpp.) ar citām ministrijām, tostarp Labklājības ministriiju, kā līdzatbildīgajām institūcijām.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.6 (25.lpp.), jo šāds pasākums ir jau iekļauts Veselības ministrijas Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā un nav nepieciešams dublēt. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā ir 1.3.11.uzdevums - Izstrādāt rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem, iekļaujot ieteikumus bērna vecumam atbilstošam, pie elektroniskās ierīces ekrāna pavadītajam laikam dienā, tai skaitā mācību procesa ietvaros, kā arī ieteikumus vecākiem, pedagogiem un izglītības iestādēm, lai mazinātu iespējamo procesu atkarības attīstības risku. Rosinām Pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekts paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā, un tāpēc šajās Pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus, jo tie tiks iekļauti Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.5 (25.lpp.), jo šāds pasākums ir jau iekļauts Veselības ministrijas Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā un nav nepieciešams dublēt. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā ir iekļauts 1.3.9.uzdevums -   Adaptēt un īstenot pierādījumos balstītas un standartizētas narkotiku lietošanas profilakses programmas dažādām mērķa grupām: bērniem (Good Behavior Game); jauniešiem (Unplugged) un uz “FredgoesNet” principiem balstītu programmu jauniešiem tai skaitā nepilngadīgiem likumpārkāpējiem.  Rosinām Pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekts paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā, un tāpēc šajās Pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus, jo tie tiks iekļauti Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.4 (25.lpp.), jo šāds jau ir Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā un nav nepieciešams dublēt. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā ir 1.3.6. uzdevums - Nodrošināt atkarību izplatības mazināšanas un profilakses jomā strādājošo speciālistu (piemēram, psihologu, sabiedrības veselības speciālistu, policistu, bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un krīžu centru darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu,  probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu darbinieku, ģimenes asistentu, romu mediatoru u.c.). izglītošanu vai apmācību par atkarību izraisošo vielu lietošanas un atkarību izraisošo procesu praktizēšanas profilaksi. Rosinām Pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projekts paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā un līdz ar to šajās Pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus, jo tie tiks iekļauti Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.3. (25.lpp.), jo šāds jau ir Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā un nav nepieciešams dublēt. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā 2021.-2027.gadam ir 1.3.5. uzdevums -  Attīstīt atkarību izraisošo vielu selektīvo profilaksi, īstenojot pasākumus specifiskām iedzīvotāju grupām ar paaugstinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas risku (piemēram, bērni vispārējās izglītības iestādēs, kuras sniedz dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, sociālās korekcijas izglītības iestādēs,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jaunieši SOS bērnu ciematos un jauniešu  mājās, krīzes centru un probācijas dienestu klienti u.c.), tai skaitā īstenojot pasākumus caur pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu reģionālajām struktūrvienībām. Rosinām Pamatnostādņu tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projekts paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā, un tāpēc šajās Pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus, jo tie tiks iekļauti Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā. Vienlaikus norādām, ka Veselības ministrija šobrīd strādā pie jauna rīcības plāna "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam", kurā arī viens no rīcības virzieniem būs atkarību profilakse un kurā būs specifiski pasākumi selektīvās un arī indicētās profilakses jomā, kas līdz šim netika ieviesti pilnvērtīgi.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.1 (24.lpp.), jo šāds jau ir Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā un nav nepieciešams dublēt. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā ir  1.3.1. pasākums -  Īstenot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus dažādām mērķa grupām par atkarību izraisošo vielu lietošanas, kā arī  procesu un dažādu jauno moderno tehnoloģiju pārmērīga patēriņa ietekmi uz veselību un ar to saistītājiem riskiem. Rosinām Pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projekts paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā un ka tāpēc šajās Pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus, jo tie tiks iekļauti Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā.
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu projekta piektajā rindkopā (11.lpp.) minēto: “Dati par atkarību izraisošo vielu lietošanu bērnu un pusaudžu vidū liecina, ka ik gadu pirmreizēji reģistrēto bērnu skaits, kam psihiski un uzvedības traucējumi radušies no pārmērīgas alkohola lietošanas  ir mainīgs.”. Pievienotajā atsaucē [15] atrodams tikai “Bērnu skaits, kuri apdraud savu veselību un attīstību, piemēram, lietojot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas pa gadiem”, nevis “tikai psihiski traucējumi, kas radušies alkohola dēļ”. Saskaņā ar NVD sniegto informāciju pirmreizējo nepilngadīgo  pacientu skaits ar F10 diagnozi (psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ, alkohola kaitējoša pārmērīga lietošana vai akūta intoksikācijas alkohola lietošanas dēļ) – 2017.g. – 296, 2018.g.- 281, 2019.g. – 243, 2020.g. – 244, 2021. g- 197.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt izteikt Pamatnostādņu projekta (9.lpp.) 1.mērķa 3.punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
“Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana”.
30.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt papildināt Pamatnostādņu projektu ar informāciju, ka Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam” izstrādes, paredzot nodrošināt pēctecīgu ārstēšanas un atkarību profilakses pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī iekļaujot tajā pasākumus, kas vērsti uz bērniem un vecākiem,  lūdzot pasākuma īstenošanai piešķirt arī papildus valsts budžeta finansējumu. Minētais plāns drīzumā tiks nodots publiskai apspriedei Tiesību aktu projektu publiskajā portālā atbilstoši noteiktajai tiesību aktu izstrādes procedūrai.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Pamatnostādņu projekta uzdevumu Nr.6 (53.lpp.) ar SPKC un NVD kā līdzatbildīgajām institūcijām.
Piedāvātā redakcija
-