Atzinums

Projekta ID
22-TA-2700
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 108) 100.2. apakšpunktu noteikumu projekta pirmajā punktā raksta (pārraksta) likumā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 2. punktu, precīzi atspoguļojot Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (turpmāk - noteikumi Nr. 503) 1. punktā Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 4. panta otrajā daļā ietverto deleģējumu, tai skaitā norādot uz kārtību, kādā veic projektu atlasi kā daļu no deleģējuma, kas paredz noteikt aizdevumu programmas īstenošanas kārtību, kā arī svītrojot norādi uz administratīvajiem nosacījumiem u.c.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu cita starpā paredzēts izdarīt grozījumus noteikumu Nr. 503 vienībās, ar kurām ir ieviestas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. panta, prasības, kā arī, ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu paredzēts pārņemt Komisijas paziņojuma "Krīzes pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu (2022/C 131 I/01)" saturu, kas stājās spēkā 2022. gada 24. martā, lūdzam saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļā sniegt pamatotu skaidrojumu par minētās regulas prasību ieviešanu, kā arī minētā paziņojuma satura pārņemšanu noteikumu projektā (informāciju par paziņojuma pārņemšanu norādot noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļas ailītē "Cita informācija").
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt (papildināt) noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta trešās daļas 3. punktam atbalsts minētā likuma izpratnē cita starpā ir aizdevumi ar kapitāla atlaidi, kas tiek piešķirta kā aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana, uz kuru var pieteikties šā panta 2.1 daļā minētie komersanti. Attiecīgi, ņemot vērā, ka atbilstoši minētajam likumam atlaide tiek piešķirta kā aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana (t.i., ne tikai daļēja dzēšana), lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu un sniegt noteikumu projekta anotācijā atbilstošu skaidrojumu par Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 4. panta otrajā daļā ietvertā deleģējuma izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta anotācijas izriet, ka aizdevumu programmā "Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi konkurētspējas veicināšanai" (turpmāk - Aizdevumu programma) ir noslēgusies pirmā kārta. Par pieejamo finansējumu iespējams atbalstīt 14 komersantus, ņemot vērā pieejamo finansējuma apmēru. Attiecīgi vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotams pamats noteikumu projekta 3. punktā ietvertajā noteikumu Nr. 503 7.2. apakšpunktā norādīt uz summa, kura atliek no pirmās atlases kārtas. Tā vietā lūdzam precīzi atspoguļot attiecīgajai atlases kārtai pieejamo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam salāgot noteikumu projektu, kas paredz, ka komersantiem 2022. gada 11. jūlijā nav pieticis valsts budžeta finansējums, ar noteikumu projekta anotācijā sniegto skaidrojumu, ka valsts budžeta finansējums nav pieticis 2022. gada 14. jūlijā, noteikumu projekta anotācijā sniedzot pamatotu skaidrojumu atsaucei uz minēto datumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā (noteikumos Nr. 503) lietot konsekventu terminoloģiju un konsekventi norādīt uz investīciju projektu vai projektu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt pamatotu skaidrojumu, kādēļ noteikumu projektā netiek paredzētas tiesības veikt precizējumus pieteikumā iekļautajā informācijā, jo īpaši ņemot vērā, ka slēgtās atlases kārta norisināsies atšķirīgos tiesiskos un faktiskos apstākļos. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Paužam bažas, ka no noteikumu projekta neizriet skaidra slēgtās atlases kārtība. Tai skaitā nav skaidri saprotama slēgtās atlases izsludināšanas un komersanta apstiprinājuma piedalīties slēgtajā atlases kārtā iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība. Attiecīgi tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam atbilstoši papildināt noteikumu projektu ar atbilstošu tiesisko regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 3.2. apakšpunktu lūdzam nodrošināt, ka noteikumos Nr. 503 netiek dublēts Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā ietvertais regulējums, nepieciešamības gadījumā noteikumu projektā izdarot atbilstošas atsauces uz minēto likumu. Tai skaitā norādām, ka minētā likuma 2. panta 2.1 daļā ietvertais regulējums būtībā tiek daļēji dublēts noteikumu projekta 14.1. apakšpunktā u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Paužam bažas, ka jaunu kritēriju iekļaušana slēgtajā atlases kārtā apstākļos, ja nav tiesisku iespēju precizēt pieteikuma saturu (tai skaitā iesniegt papildu dokumentus un informāciju), neatbilst taisnīguma principam un var norādīt uz to, ka atlase nav organizēta objektīvi un caurspīdīgi, kādēļ prasība norādīt šādu kritēriju pieteikumā un ranžēšana atbilstoši šim kritērijam nav atbalstāma. Attiecīgi lūdzam slēgtās projektu iesniegumu atlases vietā paredzēt jaunu - otro projekta iesnieguma atlases kārtu, paredzot attiecīgo projektu iesniegumu atlases kritēriju.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam precizēt noteikumu projekta 12. punktu, kā arī līdzīgos gadījumos citas noteikumu Nr. 503 vienības, skaidri norādot, par kādu brīdi saistībā ar lēmuma par atbalsta piešķiršanu attiecīgajās vienībās ir runa, t.i., par lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas, paziņošanas vai kādu citu brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam svītrot vai precizēt noteikumu projekta 12. punktu, nedublējot tajā noteikumu Nr. 503 31.3. apakšpunktā un noteikumu projekta 5.1. apakšpunktā ietverto regulējumu. Norādām, ka vērtējumu par komersanta lielumu sabiedrība “Altum” var veikt, iegūstot noteiktu informāciju. Turklāt norādām, ka noteikumu projekta 12. punktā ietvertais regulējums rada interpretācijas iespējas, vai atbalstu var piešķirt komersantiem, kuri lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīdī neatbilst citiem noteikumu projekta 5. punktā ietvertajiem nosacījumiem.
Papildus lūdzam salāgot noteikumu projekta anotācijā sniegto informāciju, ka paredzēts noteikumos Nr. 503 iekļaut skaidrojošu normu, ka sabiedrība “Altum” lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz noteiktu informāciju un dokumentāciju (noteikumu Nr. 503 31.punkts) (..), ar noteikumu projektu 12. punktu, kas paredz regulējumu vienīgi saistībā ar komersanta atbilstību vidējam vai lielajam komersantam.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu projekta 13. punkts cita starpā paredz tiesisku iespēju iesniegt pirmās atlases kārtas ietvaros līdz 2022. gada 30. novembrim noteiktus dokumentus un informāciju. Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta un tā anotācijas neizriet pamatojums pirmās atlases kārtas, kura ir noslēgusies, ietvaros pagarināt termiņu informācijas un dokumentu sniegšanai. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 13. punktu, neparedzot attiecīgo tiesisko iespēju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta 13. punkta nav skaidri saprotams, par kādu aģentūras lēmumu minētajā punktā iet runa. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 13. punktu, nodrošinot skaidras tiesību normas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 137. punktu lūdzam noteikumu projekta 15. punktā atsauces uz sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem vietā izdarīt atsauci uz konkrētu normatīvo aktu jomu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā arī ietverti nosacījumi atbalsta piešķiršanai, ne tikai noteikumu projektā (noteikumos Nr. 503), kādēļ lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 15. punktu (attiecināmā gadījumā arī citas noteikumu projekta vienības), izdarot atbilstošu atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Paužam bažas, ka izvērtēšana atbilstoši noteikumu projekta 15. punktam (t.i., nesaņemot noteikumu Nr. 503 31.2. apakšpunktā minēto informāciju) neatbilst noteikumu Nr. 503 10. punktam, kā arī varētu veidot nesamērīgu administratīvo slogu, ievērojot, ka daļa no komersantiem varētu arī nebūt turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum". Attiecīgi lūdzam sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto noteikumu projekta anotācijā, kā arī lūdzam salāgot noteikumu projekta 15. punktu ar noteikumu Nr. 503 10. punktu, nepieciešamības gadījumā svītrojot noteikumu projekta 15. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" juridiski dokumenti Ministru kabinetā jāiesniedz attiecīgajam ministram, lūdzam atbilstoši precizēt lēmuma projekta 3. punktu, pirms vārdiem "iesniegt" papildinot ar vārdiem "ekonomikas ministram".
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projektu (tai skaitā 8. punktu). Norādām, ka pieteikumā tiek norādīts nevis pats kritērijs, bet tā vērtība, t.i., informācija, kas pamato kritērija izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, novēršot tehniskas kļūdas, tai skaitā noteikumu projekta 15. punktā norādot uz noteikumu projekta vienību ar numuru 31.1. apzīmējumu, kā arī noteikumu projektā konsekventi atspoguļojot saīsinājumu sākuma burtus (jo īpaši sk. saīsinājumu "aģentūra", kurš noteikumu projektā norādīts nekorekti "Aģentūra").
Piedāvātā redakcija
-