Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka lai gan Pamatnostādnēm plānotais finansējums ir būtiski samazināts, tas joprojām ir ievērojami lielāks nekā indikatīvās valsts budžeta fiskālās iespējas un pieauguma prognozes līdz 2027.gadam.
Projektā plānotais finansējums veselības jomā no publiskajiem līdzekļiem gadā ir vērtējams kā pārlieku optimistisks un nav ticami, ka tas šādā apjomā varētu tikt piešķirts, ņemot vērā valsts budžeta apjomu un tā pieauguma prognozes, kā arī citu nozaru vajadzības pēc finansējuma. Šeit jāņem vērā arī Latvijas, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, relatīvi mazā IKP pārdale caur nodokļiem, sekojoši relatīvi zemais publisko pakalpojumu finansēšanas līmenis un arī tā pieauguma perspektīva vidējā un ilgtermiņā.
Lai pamatnostādņu dokumentu veidotu sasaistītu ar valsts budžeta fiskālām iespējām un radītu skaidrāku priekšstatu par veselības jomas prioritātēm nākamajiem gadiem, aicinām pārskatīt pamatnostādņu projekta turpmākās rīcības plānu, tabulā identificējot prioritāri īstenojamos uzdevumus un pasākumus un atsevišķi norādot uzdevumus un pasākumus, kuri tiks realizēti tad, ja būs pieejams papildus valsts budžeta finansējums.
Aicinām arī objektīvi novērtēt alternatīvus risinājumus resursu piesaistei atsevišķu iniciatīvu īstenošanai ar plašāku privātā sektora iesaisti, kur publiskajām investīcijām ir jāsedz pamatā tirgus nepilnības un investīciju projekti nav īstenojami tikai par publiskajiem resursiem.
Piedāvātā redakcija
-