Atzinums

Projekta ID
21-TA-799
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 18.punktā lūdzam precizēt tekstu "bērni ar iespējamu vai esošo invaliditāti" uz "bērni ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti", atbilstoši mērķa grupas aprakstam ziņojuma 15.punktā.
Papildus lūdzam skaidrot vai pasākuma iznākuma rādītājā tiek ieskaitīti arī bērni, kuri nav tieši saņēmuši psihoemocionālo atbalstu (piem., zīdaiņi), bet kuru ģimenes locekļi ir saņēmuši šo psihoemocionālo atbalstu. Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā (15.punkts) kā mērķa grupa ir norādīti ne tikai bērni ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti, bet arī viņu ģimenes locekļi.


 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 20.punkts- lūdzam pārskatīt rezultāta rādītāja formulējumu, lai tas atbilstu Regulas Nr. 2021/1060 2.pantā sniegtajai rezultāta rādītāja definīcijai. Vēršam uzmanību, ka specifiskais rezultāta rādītājs dublē iznākuma rādītāju. Abi rādītāji, kaut formulēti atšķirīgi, pēc būtības ir vienādi, jo abos paredzēts uzskaitīt bērnus, kas saņem psihoemocionālo atbalstu. Atšķiras tikai tas, ka rezultāta rādītājs ir bērnu skaits gadā, savukārt iznākuma rādītājs ir kopējais bērnu skaits visā projekta īstenošanas periodā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam pārformulēt informatīvā ziņojuma 24.punktu, jo šobrīd nav skaidrs, vai finansējums darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai paredzēts 23.2.1. apakšpunktā minēto līgumu ietvaros vai arī papildus 23.2.1. minētajiem līgumiem var plānot pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 21.1.2.apakšpunktā minēts izmēģinājumprojekta īstenošana un rezultātu efektivitātes novērtēšana. Vēršam uzmanību, ka no 31.punkta redakcijas nav skaidrs, vai arī rezultātu efektivitātes novērtēšanu veic plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta īstenošanas personāls. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt 31.punktu un nepieciešamības gadījumā izdalīt 21.1.2. apakšpunktā norādītās darbības.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informātīvā ziņojuma 24.3. apakspunktu atbilstoši  Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un  neattiecināmo izmaksu noteiktšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 6.punktā noteiktajiem nosacījumiem, kas paredz, ka kancelejas un telpu nomu izmaksas iekļaujamas netiešajās attiecināmājās izmaksās.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 34.7.apakšpunktu- ka informāciju uzkrāj par šī ziņojuma 18.punktā minētajām personām, tādējādi nosakot, ka “Pārskatā par projekta dalībniekiem” iekļauj tikai projekta tiešo mērķa grupu – bērnus, kas saņems psihoemocionālo atbalstu un tiks uzskaitīti projekta iznākuma rādītājā. Aizstāt vārdus ... "maksājuma pieprasījuma veidlapā" ar ..."Pārskatā par projekta dalībniekiem".
Papildus lūdzam izdalīt atsevišķā apkšpunktā, kāda informācija plānotajam finansējuma saņēmējam ir uzkrājama par atbalstu saņēmušajiem ģimenes locekļiem, ņemot vērā15.punktā norādīto, ka mērķu grupa ir arī bērnu ģimenes locekļi (bērna vecāki, aizbildnis, audžuģimenes, kā arī citas personas, ar ko bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā).
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 23.1. apakšpunktu pēc vārdiem "attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu" ar vārdiem "no normāla darba laika" atbilstoši Finanšu ministrijas 2.1. vadlīniju "Nr. 2.1. Vadlīnijas attiecināmo un neattecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" noteiktajiem nosacījumiem un aktuālajām Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķi redakcijām. Vienlaikus aicinām atbildīgais iestādei izvērtēt iespēju izstrādāt vienas vienības stundas likmi personāla izmaksām vai izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  55.panta 1.punktā noteikto 20% likmi personāla izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 12.1.2.apakšpunktu ar nosacījumu, ka sadarbības iestādei iesniegtās informācijas izvērtēšanai un saskaņošanai paredzētais termiņš nav īsāks par 7 darbadienām.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 20.punkts -  lūdzam skaidrot vai specifiskajā rezultāta rādītājā tiek ieskaitīti arī bērni, kuri  gada laikā nav tieši saņēmuši psihoemocionālo atbalstu (piem., zīdaiņi), bet kuru ģimenes locekļi ir saņēmuši šo psihoemocionālo atbalstu.Vēršam uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā (15.punkts) kā mērķa grupa ir norādīti ne tikai bērni ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti, bet arī viņu ģimenes locekļi.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 34.2.apakšpunkts - lūdzam izvērtēt vai nosacījums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu nav attiecināms arī uz īstenošanas personālu un nepieciešamības gadījumā šo punktu papildināt.  No informatīvā ziņojuma nevar viennozīmīgi secināt, ka īstenošanas personāls būtu piesaistāms tikai uz pakalpojuma līguma pamata.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegtos 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” projektu iesniegumu atlases dokumentus izskatīšanai 2021.gada 26.novembra Uzraudzības komitejas Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas sēdē (turpmāk – apakškomitejas sēde), vēršam uzmanību, ka izrietoši no apakškomitejas sēdē panāktajām vienošanām attiecīgi precizējumi būs jāveic arī informatīvā ziņojuma projektā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ziņojuma pielikumā pievienotie plānotie projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji atšķiras no 2021.gada 26.novembra apakškomitejas sēdes izskatīšanai iesniegtiem.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 18. punktā precizēt iznākuma rādītāju (EECO06) atbilstoši Eiropas komisijas ESF+ kopējā rādītāja EECO06 nosaukumam un definīcijai  - bērni vecumā līdz 18 gadiem. Dalībnieku skaits, kas jaunāki par 18 gadiem, uzsākot dalību ESF+ atbalsta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam salāgot Informatīvā ziņojuma 20.punktā un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam, kā arī SAM rādītāju metodoloģijas aprakstā lietoto specifiskā rezultāta rādītāja nosaukumu. Darbības programma un rādītāju metodoloģijas aprakstā ir lietots – “Bērnu ar smagu invaliditāti skaits, kuri saņem psihoemocionālu atbalstu diagnozes noteikšanai, gadā”.  
Piedāvātā redakcija
-
14.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Salāgojami MK sēdes protokollēmuma projekta 2.punktā (“ātrāku uzsākšanu”), 3.punktā (“sākot ar 2021.gada 4.ceturksni”) un 4.punktā (“ne agrāk par 2021.gada 1.decembri”) pasākuma uzsākšanas termiņi.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktā norādīto finansējumu pa gadiem, jo, matemātiski saskaitot norādīto finansējumu pa gadiem, veidojas 4 349 999 euro nevis 4 350 000 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1.Informatīvā ziņojuma 15.punktā lūdzam izvērtēt iespēju:
   1) pārskatamībai izdalīt atsevišķi mērķa grupas;
   2) papildināt ar vārdu "bērna" teikuma daļu..."kuri saslimšanas brīdī nonāk bērnu slimnīcas stacionārā vai regulārā ambulatorā uzraudzībā dēļ bērna smagās diagnozes..."
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju apvienot informatīvā ziņojuma 23.2.2. un 23.2.3. apakšpunktus, kā arī norādīt, kādu darbību īstenošanai nepieciešamas šīs izmaksas 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam visā informatīvā ziņojuma projektā, tai skaitā nosaukumā precizēt lietotos vārdus "ES fondu vadības likums",  Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programma", "Eiropas Sociālā fonds" atbilstoši aktuālajam regulējumam, un situācijai precizējot uz vārdiem "Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda vadības likums", "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam", "Eiropas Sociālā fonds Plus", lietojot arī attiecīgo saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, vai un kādā veidā plānotajam finansējuma saņēmējam ir uzkrājama informācija par sniegtā atbalsta veidiem un apjomiem bērniem vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) un viņu ģimenes locekļiem, lai būtu apkopojama informācija par faktiski sniegtā atbalsta apjomu projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 37.punktā, ka līgums par projekta īstenošanu tiek slēgts ar plānoto finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 34.1. apakšpunktā  vārdu "tiek" aizstāt ar vārdu "netiek". 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 37.punktā aizstāt vārdus “Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā” ar vārdiem “sadarbības iestādē”. Aicinām neiekļaut informatīvajā ziņojumā informāciju par dokumentu iesniegšanu KPVIS, kamēr nav apstiprināta Darbības programma un ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums. Informācija par dokumentu iesniegšanu KPVIS būtu iekļaujama MK noteikumos par 4.3.6.3.pasākuma īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma projekta 8.punktā paredzēts, ka pasākuma mērķis ir psihoemocionālā atbalsta sniegšana bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem (bērna vecāki, aizbildnis, audžuģimene, kā arī citas personas, ar ko bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā). Ierosinām skaidrot mērķa grupai “Bērniem līdz 17 gadiem” paredzēto vecumu – 17 gadi.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma projektā papildināt 9.atsauci, ņemot vērā, ka tajā nav norādīts skaidrojums.
 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 34.7. apakšpunkta pirmā teikuma sākumu ar tekstu “Līdz atbilstošu normatīvo aktu izdošanai par ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu…”.
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam salāgot informatīvā ziņojumā lietoto un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam papildinājumā lietoto 4.3.6.3. pasākuma nosaukumu, ņemot vērā, ka otrajā tiek lietots „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem”.
Piedāvātā redakcija
-
27.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums

Lūdzam MK protokola projektā precizēt lietotos vārdus "Eiropas Sociālā fonds" atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulā (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai noteiktajam regulējumam  uz vārdiem  "Eiropas Sociālā fonds Plus".
Piedāvātā redakcija
-
28.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā noteiikumu 4. punktā minēto, ka projektā ir attiecināmas izmaksas no 01.12.2021., aicinām izvērtēt nepieciešmību noteikumu 5. punktā noteikt izmaksas arī 2021.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
29.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt iespēju ar precīzu norādi starpresoru vienošonās, tas ir "Nr. LM2018/21-07/15 "Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā".
Piedāvātā redakcija
-