Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
PKC uztur Projekta izziņas 14. punktā norādīto / izteikto iebildumu un uzskata, ka PKC izteiktais iebildums nav ņemts vērā. Norādām, ka ES regulējums  (Regula 2021/2115) par KLP SP rādītāju noteikšanas un intervenču novērtēšanas kārtību neveido pretrunas ar KLP SP intervenču novērtēšanas mehānismu, kura ietvaros tiktu analizēts  arī progress noteiktu vides un klimata politiku mērķvērtību sasniegšanā, lai mērķtiecīgi risinātu Latvijas specifiskos vides un klimata izaicinājumus. PKC aicina veidot tādu KLP SP intervenču uzraudzības mehānismu, kas datos balstīts un izsekojams par investīciju atdevi konkrētu nacionālo mērķvērtību sasniegšanā.
Ievērojot minēto, lūdzam ZM  sadarbībā ar VARAM izstrādāt un vienlaicīgi ar KLP SP iesniegt izskatīšanai MK sēdē MK rīkojuma projektu, kurā noteikti no KLP SP ietverto nozaru atbalsta virzieniem izrietošie sasniedzamie  vides un klimata nacionālie mērķi (piemēram, SEG emisiju apjoms lauksaimniecībā vai tā samazinājums pret bāzes gadu, oglekļa dioksīda piesaistes apjoms  vai tā pieaugums pret bāzes gadu lauksaimniecībā, u.t.t.), kas novērtējami KLP SP ieviešanas gaitā, tāpat paredzot rīcību, ja izvēlētās  KLP SP intervences nesniedz pietiekamu ieguldījumu noteikto mērķu plānoto vērtību sasniegšanā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
PKC uztur Projekta izziņas 15. punktā norādīto / izteikto iebildumu un uzskata, ka PKC izteiktais iebildums nav ņemts vērā. Atkārtoti lūdzam Projektā norādīt nacionālo klimata un vides mērķa vērtību sasniedzamo līmeni, kas panākams esošā KLP SP budžeta ietvaros. Vienlaicīgi norādām, ka bez analīzes par esošo pasākumu efektivitātes novērtējuma,  būtu pārsteidzīgi un maldinoši noteikt papildu līdzekļu apjomu vides mērķu sasniegšanai, ievērojot to, ka šāda analīze nav veikta pat KLP SP SIVN. Turklāt, ja ZM jau šobrīd ir identificējusi lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoram nozīmīgus draudus SEG emisiju samazināšanā un CO2 piesaistē, lūdzam Projekta MK protokollēmumu papildināt ar jaunu punktu, nosakot ZM izvērtēt lauksaimniecības politikas pārejas perioda pasākumu efektivitāti (īsteno ieguldījumus klimata pārmaiņu mazināšanā) gan uz SEG emisiju samazinājumu, gan CO2 piesaisti, tā fokusēti identificējot dominējošos ar klimata politiku saistītos izaicinājumus lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoram, kā arī minētā informācija būtu pamatojums papildu līdzekļu pieprasījumam noteikto mērķvērtību sasniegšanai.
Ievērojot minēto, lūdzam svītrot Projekta protokollēmuma 3. punktu
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
PKC izsaka jaunu iebildumu par Projekta 40. punktu. Ņemot vērā, ka valsts pārvalde tiecās kļūt efektīvāka un 2021.-2027.gada plānošanas periodā ELFLA finansējums būs mazāks nekā iepriekšējā periodā, lūdzam detalizētāk skaidrot plānoto tehniskās palīdzības finansējuma izlietojumu un pamatot nepieciešamību to saglabāt iepriekšējā periodā līmenī, papildus piešķirot līdzekļus no valsts budžeta.
Vienlaikus aicinām no 37.atkāpes svītrot tekstu “lai varētu izpildīt Nacionālās attīstības plānā 2021.-2027. gadam rīcības virzienā “Daba un vide – “Zaļais kurss” paredzētos uzdevumus”. Vēršam uzmanību, ka ELGF un ELFLA ietvaros Latvijai faktiski pieejamais finansējums pārsniedz Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam plānotos līdzekļus, līdz ar to nav saskatāmi finansējuma nepietiekamības riski, lai izpildītu tajā noteiktos uzdevumus.
 
Piedāvātā redakcija
-