Atzinums

Projekta ID
21-TA-699
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Projekta 1.13.punktā noteikts, ka risku ierobežošanas uzskaiti attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem:
Valsts kase valsts budžeta finanšu uzskaitē piemēro, sākot ar 2021.gadu, finanšu instrumentiem, kuri ir tās grāmatvedības uzskaitē 2021.gada 31.decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 430.punktu (456.31.apakšpunkts);
citas budžeta iestādes, finanšu instrumentiem, par kuriem vienošanās noslēgtas, sākot ar 2023.gadu, saskaņā ar Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"432.punktu (456.32.apakšpunkts).
Valsts kontrolei nav saprotams, kāpēc Projekta 1.13.punktā noteikts, ka, ieviešot finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaiti, vienā gadījumā (456.31.apakšpunkts) tā tiek uzskatīta par grāmatvedības uzskaites principu maiņu un korekcijas grāmatvedības uzskaitē ir jāveic retrospektīvi, savukārt otrā gadījumā (456.32.apakšpunkts) šāda uzskaites principu maiņa tiek uzskatīta par aplēses maiņu un ir jāpiemēro perspektīvi.
Valsts kontroles ieskatā, abos gadījumos finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaites ieviešana ir grāmatvedības uzskaites principu maiņa un saskaņā ar Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 430.punktu, mainot grāmatvedības uzskaites principus, korekcijas jāveic tā, it kā jaunie grāmatvedības uzskaites principi vienmēr būtu piemēroti, t.i., retrospektīvi. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt Projekta 1.13.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Projekts satur vispārīgus nosacījumus finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaites ieviešanai un būtu nepieciešams papildināt Valsts kases grāmatvedības uzskaites rokasgrāmatu ar detalizētākiem nosacījumiem un piemēriem par atvasināto finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaiti.
 
Piedāvātā redakcija
-