Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Vidzemes plānošanas reģions
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam šādai “pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” definīcijai. Pakalpojuma “pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” mērķis ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus mazapdzīvotās lauku teritorijās ar zemu pieprasījumu, kur regulāra autobusu satiksme nav uzskatāma par efektīvu. Šis pakalpojums ļauj pielāgoties pasažieru individuālām vajadzībām, vienlaikus cenšoties veidot pēc iespējas optimālāku brauciena maršrutu un izpildes laiku, lai apvienotu vairāku iedzīvotāju mobilitātes vajadzības vienā reisā. Pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma nenozīmē individuālu braucienu (“individuālas mobilitātes”) apmierināšanu.
Priekšlikums: definēt pakalpojumu “pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” kā sabiedriskā transporta pakalpojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam šādai tiesību normas redakcijai.
Šāda tiesību norma rada iespējamību, notikušos pārkāpumus/administratīvos sodus, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem, kas gadījumā, ja transportlīdzeklis tiks pārrakstīts bez plānošanas reģionu vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes, netiks apmaksāti.
Aicinājums 29. panta 6.1 daļas pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm transportlīdzekļa īpašniekam, pamatojoties uz plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības izdarītas atzīmes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.”
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam pret piedāvāto mērķa formulējumu. Pasažieru pārvadājumu pēc pieprasījuma mērķis ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus mazapdzīvotās lauku teritorijās ar zemu pieprasījumu, kur regulāri sabiedriskā autobusa pakalpojumi fiksētos maršrutos nav pieejami vai nav uzskatāmi par efektīvu. Šis pakalpojums nav paredzēts individuālas mobilitātes nodrošināšanai. Tas tiek piedāvāts noteiktā laika intervālā, noteiktā teritorijā elastīgos maršrutos, kas veidoti, balstoties uz iedzīvotāju pieprasījumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Normatīvajos aktos nav paredzēta licences apturēšana. Paredzēt administratīvo sodu par tādu darbību pārkāpšanu (komercdarbība pēc licences kartītes darbības apturēšanas), kad apturēšana nav vispār paredzēta likumos, nav korekti.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sagatavotie priekšlikumi par pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma neatbilst Vidzemes plānošanas reģiona redzējumam par šādu pakalpojumu kā sabiedriskā transporta sistēmas sastāvdaļu, kas nodrošinātu pasažieru pārvadājumus mazapdzīvotās lauku teritorijās un tiktu finansēti līdzīgi kā citi sabiedriskā transporta pakalpojuma veidi.  Anotācijā ir teikts: “Izvērtējot projekta rezultātus tika secināts, ka pakalpojums tika sniegts vietās, kur vairs nekursē autobusi, piesakot  transportu sev vēlamajā maršrutā un maršruts un izpildes laiks katru reizi atšķīrās. Atbilstoši pakalpojuma sniegšanas pazīmēm secināts, ka šāds pārvadājumu veids atbilst šā Likuma tvērumam kā neregulārs pasažieru pārvadājums vietējās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām nodrošinot nokļūšanu iedzīvotāju noteiktajos galamērķos.”  Vēlamies precizēt un atkārtoti uzsvērt, ka projekta rezultātu izvērtējums ļāva secināt sekojošo:
Pašreizējā sabiedriskā transporta plānošanas pieeja, kas balstās galvenokārt uz regulārajos autobusu reisos pārvadāto pasažieru skaitu, var būt maldinoša par reālo sabiedriskā transporta pieprasījumu mazapdzīvotās lauku teritorijās. Sniedzot pakalpojumu “transports pēc pieprasījuma” Alūksnes un Mazsalacas novados, tika identificēts līdz šim neapmierināts pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
Pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma spēj apmierināt lauku iedzīvotāju pieprasījumu, ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts noteiktā nedēļas dienā, noteiktā laika intervālā un elastīgā maršrutā, kas veidots, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām. Faktiski tas atbilst Autopārvadājumu likumā 1.panta 23) punktā minētajai situācijai: “…pārvadājumi zaudē neregulāro pārvadājumu statusu un iegūst regulāro pārvadājumu statusu, ja pasažieru pārvadājumi tiek veikti ar noteiktu regularitāti pa to pašu vai līdzīgu pasažieru regulārā pārvadājuma maršrutu un funkcionāli apkalpo tos pašus pasažierus, kurus uzņem vai izlaiž maršrutu apkalpes vietās vai sabiedriskajam transportam paredzētajās joslās”.
Pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma ir lietderīgāks sabiedriskā transporta pakalpojuma veids mazapdzīvotās lauku teritorijās nekā sabiedriskais autobuss fiksētā maršrutā noteiktā laikā, jo tie ir pielāgojami iedzīvotāju vajadzībām un spēj nodrošināt efektīvāku resursu, tai skaitā valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, kā arī samazina negatīvo ietekmi uz vidi, optimizējot maršrutus un tādējādi izvairoties no nelietderīgi nobrauktiem kilometriem.
Satiksmes ministrijas piedāvātais risinājums paredz, ka pašvaldības var pašas veikt pasažieru pārvadājumus vai organizēt šāda pakalpojuma pasūtījumu, slēdzot līgumu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā ir uzskaitītas pašvaldību funkcijas, un viena no tām ir organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. Izskatāmajā Likumprojektā pēc būtības jaunas pasažieru pārvadāšanas iespējas netiek piedāvātas un netiek ieviests jauns tiesiskais regulējums. Vidzemes plānošanas reģions jau 2019.-2020.gadā piedāvāja pakalpojumu “transports pēc pieprasījuma” ES līdzfinansētā projekta MAMBA ietvaros pēc pašlaik spēkā esošā normatīvā regulējuma – Autopārvadājumu likuma un ar to saistītajiem MK noteikumiem. Pakalpojums “transports pēc pieprasījuma” pēc būtības ir sabiedriskā transporta pakalpojums, pieejams ikvienam iedzīvotājam noteiktā teritorijā definētā laika intervālā elastīgā maršrutā, kas pielāgots iedzīvotāju vajadzībām, un par noteiktu braukšanas maksu. Lai šo pakalpojumu varētu piedāvāt mazapdzīvotās lauku teritorijās, tas ir jāparedz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā kā viens no sabiedriskā transporta pakalpojuma veidiem.
2020. gada 8.decembrī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika skatīts likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” trešajam lasījumam, tostarp pēc VPR iniciatīvas sagatavotais priekšlikums par pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma kā sabiedriskā transporta pakalpojumu. Komisijas sēdē notika spraigas diskusijas starp sabiedriskā transporta politikas veidotājiem (SM, ATD), VPR pārstāvjiem un Saeimas deputātiem, kā rezultātā deputāti lēma, ka tomēr ir nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus lauku teritorijās, lai sasniegtu likuma 2.pantā definēto mērķi - nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Tādēļ tika sagatavots priekšlikums uzdot Ministru kabinetam līdz 2021. gada 30. novembrim iesniegt Saeimai likumprojektu, kas paredz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma. Šis priekšlikums saņēma vienbalsīgu atbalstu Saeimā.
Papildus iepriekš minētajam norādām, ka Likumprojektā netiek atrisināts jautājums par braukšanas maksas noteikšanu un iekasēšanu un dotācijām pakalpojuma izmaksu segšanai. Uzskatām, ka ir nepieciešams veidot tādu normatīvo regulējumu, kas ļautu veikt pasažieru pārvadājumus pēc pieprasījuma kā sabiedriskā transporta pakalpojumu, attiecīgi tam paredzot publiskās dotācijas, nosakot maksu par braucienu un kārtību, kādā šāds pakalpojums organizējams.

Sadaļā “Problēmas un risinājumi” punktā Nr. 3.1.  Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili –
“Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili aizliegts izmantot autotransporta līdzekli, kuram transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta piemērotais liegums veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili. Lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm transportlīdzekļa īpašniekam, bez plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes.”
Šāda tiesību norma rada iespējamību, ka administratīvie sodi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem, gadījumā, ja transportlīdzeklis tiks pārrakstīts bez plānošanas reģionu vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes, netiks apmaksāti;
Par pasažieru komercpārvadājuma ar taksometru vai vieglo automobili veikšanu bez speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes, par pasažieru komercpārvadājumu turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes darbības apturēšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātājam no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.”.
Normatīvajos aktos nav paredzēta licences apturēšana. Paredzēt administratīvo sodu par tādu darbību pārkāpšanu (komercdarbība pēc licences kartītes darbības apturēšanas), kad apturēšana nav vispār paredzēta likumos, nav korekti
 
Piedāvātā redakcija
-