Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-299
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
30.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
1. Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka atbilstoši Tieslietu ministrijas skaidrojumam formulējums "pasludināts maksātnespējas process" aptver arī tādus maksātnespējas stāvokļa risinājumus kā bankrots, sanācija un mierizlīgums, līdz ar to aptver arī tos maksātnespējas procesus, kas pasludināti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Maksātnespējas likumu, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. novembrim”.
2. Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka MKN Nr.1065 10.2.punktā ietvertajā piebildē iekļautais nosacījums “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru” tiek pārbaudīts, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, t.sk. paredzot, ka šāda apliecinājuma iesniegšana ir paredzēta ALTUM projektu vērtēšanas kritēriju metodikā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2021.gada 6.aprīļa vēstuli Nr. 7-4/18/1868 par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta piemērošanu, kas attiecināms arī uz Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 4.panta 3 a) apakšpunktā noteikto, lūdzam papildināt MKN Nr.1065, iekļaujot normu, ka MKN Nr.1065 10.2.punktā ietvertā piebilde “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru” tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Noteikumu projektā ietverto MK noteikumu 5.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“5.5. 5 950 000 euro ERAF finansējums un 1 050 000 euro valsts budžeta finansējums šo noteikumu II. un III. nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem 13.1.1.1. pasākumam “aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai.”,  tai skaitā:
5.5.1. 2021. gada piešķīrums 5 404 134 euro apmērā (4 593 514 euro ERAF finansējums un 810 620 euro valsts budžeta finansējums);
5.5.2. 2022. gada piešķīrums 1 595 866 euro apmērā (1 356 486 euro ERAF finansējums un 239 380 euro valsts budžeta finansējums)."”
Vienlaikus lūdzam papildināt noteikuma projekta anotācija ar skaidrojumu, ka sabiedrība “Altum” maksājumu pieprasījumu par React – EU finansējumu 7 milj. euro apmērā iesniegs CFLA 2023.gadā.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts papildināts ar 6.,  11., 22., 25., 31.punktu, bet tie ir identiski jau ar spēkā esošo regulējumu, lūdzam pārvērtēt, vai šādi punkti ir nepieciešami un tos svītrot no noteikumu projekta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 3. punktu un izsakot Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" 5. punktu jaunā redakcijā ņemt vērā to, kāds finansējums ir iekļauts kopējā aizdevumu 236 047 797,11 euro apmērā un, kāds ir papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums. Piemēram, atbilstoši programmu rādītāju novērtējumam kopējā aizdevumu apmērā ir iekļauts finansējums, kurš 5. punkta jaunās redakcijas 5.4. un 5.5. apakšpunktos minēts kā papildus pieejamais, tādējādi nepamatoti palielinot kopējo programmas finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-