Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt plāna projekta pielikumu ar informāciju, ka plāna projekta 5.4. pasākumu “Pilnveidot fizioterapeitu, ergoterapeitu, medicīnas māsu, audiologopēdu programmas, iekļaujot tajās RS jautājumus” un 5.5. pasākumu “Pilnveidot ārstniecības personu zināšanas par RS” plānots īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” ietvaros. Kā arī lūdzam norādīt, šiem pasākumiem plānoto indikatīvo finansējumu.
Papildus norādām, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam vēl nav apstiprināta Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā, līdz ar to atbalsts vēl var mainīties.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Nepieciešams salāgot plāna projekta pielikumā “Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” norādīto papildu nepieciešamā finansējuma sadalījumu pa apakšprogrammām ar Veselības ministrijas 2022.gada 30.jūnija vēstuli Nr.01-13FM-1/3120 iesniegtajā prioritārā pasākuma “Reto slimību jomā 2023.-2025.gadam plāna (projekts) realizācija” kartiņā Nr.29_03_P norādīto sadalījumu pa apakšprogrammām.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
Nepieciešams salāgot plāna projekta 11.lpp. norādīto nepieciešamo papildu finansējuma apmēru 2024.gadam, 2025.gadam un turpmāk ik gadu ar plāna projekta pielikuma “Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” norādīto papildu finansējuma apmēru.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Nepieciešams salāgot plāna projekta pielikumā “Kopsavilkums par plānā iekļauto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” 3.rīcības virziena 3.1.pasākumam 2024.gadam norādīto summu apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 528 478 euro apmērā ar pielikumā Nr.3.1. norādīto summu 528 474 euro apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-