Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
30.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņiojuma 6.nodaļas kontekstā nav iespējams gūt pārliecību kā tieši valsts (nevis pašvaldība) plāno tālāku atbalstu attiecīgi "sakārtotiem" skolu tīkliem ar būtiskākajiem finašu instrumentiem - VK aizņēmumi un investīciju programma. 
Piedāvātā redakcija
Papildināt 6.nodaļas 5.punktu, paredzot to, ka saskaņota, efektīva un kvalitatīva skolu tīkla izveides gadījumā pašvaldībai ir garantēts atbalsts investīciju programmā un arī VK aizņēmumu atbalsts.
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
4.tabulas kontekstā nepeciešams ņemt vērā nevis iepriekšējo triju gadu statistiku, bet prognozējamo skolēnu skaita dinamiku un skolu piepildījumu.
Piedāvātā redakcija
4.tabulu papildināt ar atrunu par nākamo 3.gadu piepildījuma rādītājiem, nevis šī brīžā vai pagātnes vidējo.
 
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā līdzšinējo pārmaiņu vadības praksi nozarē, lūdzam objektīvi pārvērtēt 6.nodaļā minētos termiņus, ka neatbilst faktiskajai procesu virzībai divpsējo un trīspusējo sarunu kontekstā.    
Piedāvātā redakcija
Noteikt pārejas periodu trīs gadus, lai var izvērtēt aktuālās demogrāfijas un migrācijas tendences.
Noteikt pārejas periodu trīs gadus, lai pašvaldības var izvērtēt noteiktās prasības skolēnu skaitam izglītības posmos (ir zināmi spēles noteikumi un pašvaldības var izvērtēt, kā tajos iekļauties)
 
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 4.nodaļa vispār nerunā par izglītibas kvalitātes procesu un rezultātu, kur valstī jau pastāv ļoti skaidra un apreobēta izpratne par tās kritērijiem un mērinstrumentiem. Pašā ziņojumā līdz ar to veidojas pretruna starp tā virsrakstu, pielikumiem un to, ka runa ir tikai par efektivitāti, bet ne par kvalitāti, kas nav viens un tas pats.  
Piedāvātā redakcija
Papildināt 4.nodaļu ar 4.apakšsadaļu KVALITĀTĪVS IZGLĪTIBAS PROCESS UN REZULTĀTS
Šajā sadaļā ietvert akreditācijas rezlutātu aspektus un iestāžu mācību sasniegumu rezultātus 9/12. klasēs (OCE u tml). Vienlaicīgi, paredzot to, ka ja minētie kvalitatīvie rezultāti ir augsti, tad kvantitatīvo kritēriju piemērošanā var būt atkāpes laikā vai apjomā.
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma būtība ir aktualizēt izglītības kvalitātes jautājumus, taču paradoksāli, ka tieši izglītības kvalitātes novērtēšanas process un rezultāti tieši netiek vispār pieminēti un tālāk nekādā veidā "nepiedalās" tīkla modelēšanā.
Piedāvātā redakcija
Papildināt apakšdaļu GALVENIE RĀDĪTĀJI, KAS RAKSTURO EFEKTĪVU UN ILGTSPĒJĪGU SKOLU TĪKLU ar iestāžu akreditāciju rezultātu ietekmi uz tīkla attīstību un tālākajiem lēmumiem. Īpaši jāņem vērā skolas, kuru rezultāti ir "ļoti labi" un arī "izcili".
 
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
IZM nav ņēmis vērā līdz šim iesniegtos iebildumus attiecībā uz 4.tabulā norādīto skolēnu skaitu atbilstoši faktiskajai situācijai pašvaldībās un reģionos. Kā arī vairrākkārtēji ir argumentēti alternatīvi priekšlikumi tīkla attīstībai.
Piedāvātā redakcija
Ārpus administratīvajiem c. un citas pašvaldības 7.-9. un 10.-12. 45 skolēni
Pierobeža un reti apdzīvotas pašvaldības 10.-12. 45 skolēni
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka par jaunā fin. modeļa pamatprincipiem vispār nav bijusi nekāda diskusija un jau šobrīd piedāvātie kritēriji ir ļoti pretrunīgi, lūdzam ziņojumā atstāt tikai 3.nodaļas aprakstošo sadaļu par modeļa nozīmi un būtību. LIVA nepiekrīt 1., 2. un 3.tabulā norādītajiem kritērijiem un par šo nepieciešams papildu aprēķins un diskusija. 
Piedāvātā redakcija
Izslegt no ziņojuma 3.nodaļas apakšnodaļu "LIKMES PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI".
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņjuma 5.nodaļā minētie indiatīvie jaunu iestāžu būvniecības izmaksu aprēķini neatbilst faktiskajai situācijai tirgū. Minētie aprēķini ir pārāk optimistiski.
Piedāvātā redakcija
Lūdzam aizstāt 15,7 milj vietā ar 20-25 milj.