Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 28. decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 12. panta pirmās daļas 1) apakšpunktā tiek noteikts, ka Eiropas Savienības dalībvalstis nevar noteikt pienākumu pakalpojumu sniedzējiem reģistrēt komercdarbību vai saimniecisko darbību attiecīgajā dalībvalstī. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1724 ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 3. panta 1. punktā tiek noteikts, ka vienotās digitālās vārtejas lietotājs ir ne tikai Savienības pilsonis vai iedzīvotājs, bet arī juridiska persona ar juridisko adresi kādā no dalībvalstīm un kurš var piekļūt informācijai, nepieciešamajām procedūrām vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumiem. Ņemot vērā minēto, norādām, ka saredzam riskus noteikumu projekta 181. punkta sniegtajā gala lietotāja definīcijā, jo atbilstoši definīcijai juridiska persona ar juridisko adresi kādā no ES dalībvalstīm nevar tikt uzskatīta par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla gala lietotāju, kas pārkāpj ES tiesībās noteikto. Papildinām, ka tiklīdz ES tiks realizēta eiDAS autentifikācija juridiskām personām, būs nepieciešams atkārtoti grozīt 2017. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi", jo pie portāla gala lietotājiem ir jābūt uzskatītām arī juridiskām personām ar juridisko adresi jebkurā no ES dalībvalstīm, lai Latvijas likumdošana neierobežotu šo personu tiesības, kas tām noteiktas ES regulējumā.
Piedāvātā redakcija
-