Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas paredz finansējuma saņēmējam, ja nepieciešams, gala labuma guvējiem, pienākumu nodrošināt Ekonomikas ministrijai piekļuvi izdevumu un rādītāju sasniegšanu pamatojošajai dokumentācijai vai skaidrot, ka piekļuves nodrošināšana tiks paredzēta starpresoru vienošanās vai cita dokumenta ietvaros. Vēršam uzmanību, ka šai informācijai ir jābūt ieļautai arī MK noteikumos ne tikai anotācijā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt  noteikumu projekta 2.8.punkta redakciju, ka pilnvarotā persona  var būt tikai juridiska persona, ņemot vērā, ka noteikumu projekta  2.2.apakšpunkts nosaka, ka atbalstu var saņemt mājas, kur ir  vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas, līdz ar ko kāds no īpašniekiem varētu būt pilnvarotā persona. Tāpat anotācijā ir skaidrots, ka atbalstu var saņemt viens īpašnieks, un, ja dzīvokļi šajā ēkā tiek izīrēti, tādējādi ēkas īpašnieks ir saimnieciskās darbības veicējs, līdz ar ko ir izslēgta iespēja, ka viens īpašnieks kā saimnieciskās darbības veicējs (kas nav juridiska persona) var pieteikties atbalstam. Papildus no anotācijas izriet, ka daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki var kļūt par sava apsaimniekojamā objekta, daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto personu, līdz ar ko šajā gadījumā arī ir izslēgts, ka pārvaldnieks (fiziska persona ar pārvaldnieka sertifikātu) varētu būt pilnvarotā persona. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ar noteikumu projektu 2.12.apakšpunktu ir izslēgta iespēja, ka projektu vadītājs var būt privātpersona (jautājums rodas, vai trīs telpu grupu dzīvojamai ēkai ir nepieciešams projektu vadītājs kā juridiska persona).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt lieto terminu un, ja nepieciešams, precizēt. Vēršam uzmanību, ka minētais termins var radīt interpretācijas iespējas, kā arī apjukumu, ņemot vērā, ka ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros arī tiek lietots termins “tehniskā palīdzība”, tomēr tam ir cita nozīme.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt, ja attiecināms, ņemot vērā, ka no anotācijā sniegtās informācijas šajā punktā ietvertias nosacījumus ir ietverts zem šo noteikumu 4.punkta. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt vai svītrot vārdu "deklarēšana", lai neradītu interpretācijas iespējas, ņemot vērā, ka deklarēšana kā ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda izpratnē nebūs.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā izvērtēta scenārijos balstīta turpmāka programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī pamatojumu par vadības izmaksām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktā un 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai līgumiem tiks noteikta cita spēkā stāšanās kārtība, ņemot vērā šajā punktā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt vai precizēt, kāds periods ir domāts "par 35 gadu periodu"– iepriekšējo vai nākošo gadu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt punkta ievaddaļu, norādot, kurš veic attiecīgo aprēķinu.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebilumu, ka MK noteikumu projekta  ietvaros atbalsts tiek sniegts arī dzīvokļu īpašniekiem - pašvaldībām. Lai novērstu komercdarbības atbalsta riskus, t.i. paklpojumu iegāde no komersantiem noteik, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, un tādējādi līguma slēgšanas tiesības var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts, lūdzam attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem – publiskām personām, papildināt MKN ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs (pašvadība) izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 24.6.apakšpunktu, t.sk. skaidrot anotācijā, ko ietver šajā apakšpunkta minētie citi pasākumi, jo pašreizēja punkta redakcija nodrošina pārāk plašas interpretācijas iespējas.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nosacījums "kapitāla atlaide kopā ar šo noteikumu 27.punktā minēto tehnisko palīdzību nepārsniedz 49% no sabiedrības “Altum” vai kredītiestādes izmaksātā aizdevuma apmēra šo noteikumu 24.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām" ir identisks šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajam. Lūdzam pārskatīt un, ja nepieciešams, precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar Finanšu ministrijas vadlīnijām “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas”.
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
MK noteikumu projekta 29.2.apakšpunktā kā izmaksas, kas netiek finansētas no Atveseļošanas fonda, ir minēts arī projekta sadārdzinājums. Lūdzam skaidrot, kas ietilpst šajā apakšpunktā minētajā pasākumu sadārdzinājumā. Ja attiecīgais nosacījums dublē šo noteikumu 32.2.8.apakšpunktā noteikto, tad lūdzam šo apakšpunktu svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt punktu ar vērtēšanas kritērijiem atbalsta saņemšanai.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā norādīt, kas ir “drošas finanšu valdības princips” un izvērtēt iespēju tomēr noteikt izvērstus kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēta aizdevuma atmaksāšanās iespēja.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka ALTUM var darboties tikai tirgus nepilnības apstākļos, lūdzam papildināt šo sadaļu par garantiju izsniegšanas kārtību ar nosacījumu, ka kredītiestāde iesniedz apliecinājumu, ka tā bez sabiedrības "Altum" garantijas aizdevumu neizsniegs.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebilumu, ka MK noteikumu projekta  ietvaros atbalsts tiek sniegts arī dzīvokļu īpašniekiem - pašvaldībām. Lai novērstu komercdarbības atbalsta riskus, t.i. paklpojumu iegāde no komersantiem (energoservisa kompānijām) noteik, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, un tādējādi līguma slēgšanas tiesības var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts, lūdzam attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem – publiskām personām, papildināt MKN ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs (pašvadība) izvēlas pakalpojuma sniedzējus (energoservisa kompānijas) saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, ka, ievērojot to, ka de minimis atbalstu izvērtē, piešķir un dzīvokļu īpašniekiem (ja atbalsts tiem kvalificējas kā komercdarbības atbalsts) uzskaita atbalsta sniedzējs "Altum", nav skaidrs, kā šeit iesaistīsies ESKO. Vienlaikus, ja ESKO tiek iepirkts kā paklpojuma sniedzējs, nav skaidra tā saistība ar atbalsta saņēmēju - dzīvokļa īpašnieku un tā saņemto kapitāla atlaidi kā de minimis atbalstu.
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, ka no MKN projekta nav skaidrs, kā ESKO gadījumā tiks nodalītas funkcijas, proti, kad ESKO darbojas kā pakalpojuma sniedzējs, kuru izvēlas ieprikumā, un kad kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. No šobrīd iekļautā MKN ir skaidrs, ka veidoties situācija, kad ESKO ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona un iepirkumā izvēlēlas pats sevi, kā energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzēju. Attiecīgi lūdzam precizēt šo sadaļu tā, lai būtu skaidra rīcība gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ir arī ESKO un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt arī ar dubultā finansējuma neesamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktā ir ietvertais izņēmums, kad iespējams piemērot nozaru nodalīšanu ir sekojošs: "ja uzņēmums darbojas gan nozarēs, kas minētas 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, gan vienā vai vairākās nozarēs vai citās darbības jomās, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, atbalstam, ko piešķir pēdējām minētajām nozarēm vai darbībām, šo regulu piemēro ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ar tādiem piemērotiem līdzekļiem kā darbības vai izmaksu nošķiršana nodrošina, ka darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu", savukārt noteikumu projekta 70.punktā ietverā norma regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktā noteiktajam neatbilst, ievērojot to, ka noteikumu projekta 69.punkts ietver atsauci uz visu regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktu. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt noteikumu projekta 70.punktu tā, lai tajā ietvertais ierobežojums korekti atspoguļotu regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktā noteikto.
Vienlaikus lūdzam pārskatīt arī anotācijā ietvero atbilstības izvērtējumu pret  regulu Nr.1407/2013.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, ka šajā MKN noteikumu punktā ir noteikts, ka garantijām de minimis atbalsta saņēmējiem bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu, attiecīgi attiecinot to uz visiem de minimis atbalsta (garantija)  saņēmējiem neatkarīgi no to lieluma. Savukārt 67.3.apakšpunkts paredz, ka garantiju subsīdijas ekvivalentu šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (1. pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē, bet šo noteikumu 40.2. apakšpunktā noteiktajiem saimnieciskās darbības veicējiem, piemērojot regulas Nr.  1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot atsauces likmi. Lai novērstu pretrunu starp šīm normām, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nav piemērojamas vienlaicīgi, lūdzam saikli "un" aizstāt ar saikli "vai".
Piedāvātā redakcija
-
25.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Atkārtoti aicinām papildināt anotāciju ar informāciju, kā Ekonomikas ministrija nodrošinās stratēģiski svarīgu projektu identificēšanu, lai nodrošinātu papildus komunikācijas pasākumu plānošanu, ņemot vārā, ka energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamajās ēkās ir norādīta kā stratēģiski svarīgu aktivitāšu joma Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā. Vēršam uzmanību, ka šai informācijai ir jābūt iekļautai arī MK noteikumos ne tikai Atjaunošanas fonda komunikācijas plānā. 

 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 26.2.3. punkts nosaka, nav attiecināms kanalizācijas sistēmas nomaiņa, lūdzam precizēt anotāciju, ko ietver inženiersistēmu atjaunošana, jo kanalizācijas sistēmas atjaunošana arī ir klasificējams kā inženiersistēmas atjaunošana.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 26.2.2. punkts nosaka, ka nav attiecināms kāpņu telpas remonts, lūdzam precizēt anotāciju, ko ietver būvdarbu veikšana koplietošanas telpās, jo kāpņu telpas remonts arī ir klasificējams kā būvdarbu veikšana koplietošanas telpās.
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, norādot kādus pasākumus Altum veiks, lai neiestātos dubultās finansēšanas risks.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdam zemsvītrā iekļaut termina "DME programma" skaidrojumu,
Piedāvātā redakcija
-
30.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam zemsvītras atsaucē ietvert termina "Cosme garantija" skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Noteikumu projektā un anotācija ir minēti finansējuma ierobežojumu (arī citi), līdz ar ko anotācija būtu papildināma ar pamatojumu šādiem aprēķiniem vai jānorāda avots, uz kā pamata ir noteikts finansējuma apmērs/ ierobežojums.
 
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas sadaļā "Vispārīgi programmas nosacījumi" noteikto, t.i., ka atbalsta saņēmēji ir arī juridiskas personas, lūdzam pārskatīt vai nav nepieciešams papildināt/precizēt MK noteikumu projekta noteikto terminu par atbalsta saņēmējiem – dzīvokļu īpašniekiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
33.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, ka anotācijā nepieciešams skaidrojums par gadījumiem, ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ir arī ESKO. No MKN  noteikumu projekta nav skaidrs, kā ESKO gadījumā tiks nodalītas funkcijas, proti, kad ESKO darbojas kā pakalpojuma sniedzējs, un kad kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Lūdzam sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.

 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, par nepieciešamību papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai "Altum" izsniegtās garantijas citu finansētāju aizdevumiem ir kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts citam finansētājam. Izvērtējumu lūdzam sniegt, ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (2008/C 155/02) skaidroto. Piemēram, no MK noteikumu projekta un tā anotācijas šobrīd nav skaidra galvojumu sniegšanas kārtība, atlīdzības noteikšana un risku sadale, lai varētu secināt, ka cita finansētāja līmenī nav konstatējams komercdarbības atbalsts.
Tai skaitā lūdzam skaidrot, lai novērstu bažas par komercdarbības atbalsta sniegšanas risku, sabiedrībai "Altum" sniedzot garantiju citam finansētājam, lūdzam anotācijā skaidrot, kā tiks nodrošināts, ka viss no publiskajiem resursiem gūtais labums tiek nodots gala saņemēju līmenim (dzīvokļu īpašnieki) un, ka starpnieku līmenī (cits finansētājs) nekāds labums gūts netiek.


 
Piedāvātā redakcija
-
35.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Lūdzam papildināt ar Ekonomikas ministriju, ņemot vērā tai noteiktās funkcijas.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam visā tekstā pārskatīt normas atbilstoši gramatikas prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu 1.punktu ar nosacījumu, ka noteikumi nosaka kārtību atbalsta saņēmējiem.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar vārdu "kārtību" aiz vārda "nosaka".
Piedāvātā redakcija

1. Noteikumi nosaka kārtību:
39.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt un iekavas pārcelt pirms vārda “plāna”, ņemot vērā, ka turpmāk tekstā tiek lietots arī termins “Atveseļošanas fonda plāns”
 
Piedāvātā redakcija

1.1. kādā īsteno Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” (turpmāk – 1.2.1.1.i.investīcija), kuru sniedz aizdevuma,garantijas, kapitāla atlaides aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un tehniskās palīdzības tehniskās dokumentācijas izstrādei veidā (turpmāk – atbalsta programma);
40.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu "Latvija"  ar vārdiem "Eiropas Savienības" atbilstoši noteikumu projekta nosaukumam.
 
Piedāvātā redakcija
1.1. kādā īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds) 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” (turpmāk – 1.2.1.1.i.investīcija), kuru sniedz aizdevuma,garantijas, kapitāla atlaides aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un tehniskās palīdzības tehniskās dokumentācijas izstrādei veidā (turpmāk – atbalsta programma);
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt terminu "aizdevuma garantija" ar skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un, ja nepieciešams, precizēt terminu, jo turpmāk tekstā tiek izmantots "dzīvokļu īpašnieki". 
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus “kombinētā finanšu instrumenta” ar vārdu “atbalsta”, ņemot vērā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteikto. Attiecīgi lūdzu pārskatīt un precizējumu veikt arī citur tekstā.
 
Piedāvātā redakcija
2.5. kapitāla atlaide – atbalsta sastāvdaļa, finansējums granta veidā kredītiestādes vai Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") sniegtā aizdevuma daļējai pamatsummas dzēšanai pēc daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas un pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu darbu pabeigšanas, ja saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu ir sasniegts noteikts primārās enerģijas ietaupījums;
44.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam punktu papildināt ar šadu informāciju kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, kas šo noteikumu izpratnē ir “pakalpojumu sniedzēji”
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt punktu, ka līgumu slēdz par sadarbību – par ieviešanu, t.sk., finansējuma investēšanu, uzraudzību un savstarpēju informācijas apmaiņu nevis par finansējuma pārvaldīšanu.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt punktu ar personām, kurām tiek piešķirts atbalsts.
 
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un nosacījumu "Kapitāla atlaide veidojas no šādām daļām:" izteikt kā atsevišķu punktu, ņemot vērā, ka kapitāla atlaide ir minēta arī šo noteikumu 25.1.apakšpunktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām papildināt, ka jāņem vērā, ka uz projektu iesniegumu atlases brīdi vai Atveseļošanas fonda plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības.
 
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdu “sabiedrībai” aiz vārda “iesniedz”.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdu "sabiedrībā" aiz vārda "saņemšanu"
Piedāvātā redakcija

49.1. projekta īstenošanas laikā energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs sagatavo nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu atbalsta saņemšanu sabiedrībā “Altum”, ievērojot šo noteikumu II, III un IV un VI nodaļā noteiktos nosacījumus;
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt pirms skaitļa un vārda "1.pielikums" ar attiecīgu normatīvo aktu vai dokumentu uz ko attiecīgā atsauce ir attiecināma.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu paskaidrot, kas ir domāts ar terminu "AEF"
Piedāvātā redakcija
-
54.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus "ES fondu" ar vārdiem "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda" aiz skaitļiem un vārda "2014.-2020.gada"
Piedāvātā redakcija
-
55.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus "Atveseļošanas fonda" ar vārdiem “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk -Atveseļošanas fonds) plāna”
 
Piedāvātā redakcija
-
56.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam svītrot 5.1.punktā norādīto finansiālo ietekmi, ņemot vērā, ka atbalsta programmas finansējumu 100% veido Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums. 
Piedāvātā redakcija
-
57.
Anotācija (ex-ante)
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS" ar iepriekš tekstā atrunāto saīsinājumu. Papildus lūduz norādīt, ka Rīgas namu pārvaldnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
 
Piedāvātā redakcija
-
58.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzuam svītrot vārdu “zināšanai”. Vēršam uzmanību, ka attiecīgais noteikumu projekts Ministru kabinetam ir jāpieņem un jāapstiprina.
Piedāvātā redakcija
-