Atzinums

Projekta ID
21-TA-683
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, bet noteikumu projekta 6.punktā iekļauta informācija par to, kādiem mērķiem tiek sadalīts valsts budžetā plānotais finansējums, uzskatām, ka noteikumu projektā ir iekļaujams punkts, kurš sākotnēji saskaņošanai sūtītajā redakcijā bija iekļauts (21.punkts), bet šobrīd ir svītrots – “xx. Noteikumus piemēro atbilstoši valsts budžetā attiecīgajam gadam šim mērķim paredzētajam finansējumam.”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ja ar rādītāju “Dot” ir jāsaprot viss Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” plānotais finansējums, lūdzam precizēt šajā punktā iekļauto formulu, jo no formulā iekļautajiem rādītājiem izriet, ka sadalīts tiek lielāks finansējuma apmērs, nekā plānots Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka gadskārtējā valsts budžeta likumā finansējums ir plānots izdevumu veikšanai pēc naudas plūsmas principa no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, lūdzam svītrot vārdus “pēc uzkrāšanas principa”
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iebildumu. Nepieciešams aizstāt vārdus "Valsts kases" ar vārdu "konta", jo saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu šāds ir korektais termins (konta izraksta kā pārskata nosaukums gan Valsts kasē, gan kredītiestādēs).
Piedāvātā redakcija
18.2. pārskatam pievieno konta izrakstu par pārskata periodu;
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotāciju atbilstoši noteikumu projektā izteiktajam iebildumam (18.2.apakšpunkts) aizstājot vārdus "Valsts kases" ar vārdu "konta".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti izsakām priekšlikumu svītrot vārdus "Valsts kasē", jo konta atvēršanu Valsts kasē valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai nosaka Likums par budžetu un finanšu vadību - nebūtu jānosaka dublējoša norma. 
Vienlaikus norādām, ka konta esamība Valsts kasē vai kredītiestādē nav saistīta ar darījumu atsekojamību (konta izrakstu struktūra ir analoga), kā arī konta esamība Valsts kasē nepalīdz novērst dubultās finansēšanas risku. Tādēļ lūdzam izvērtēt, cik atbilstoši ir minēt Valsts kontroles revīzijās sniegto ieteikumu kā pamatu priekšlikuma neņemšanai vērā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti izsakām priekšlikumu svītrot vārdus "Valsts kasē", jo konta atvēršanu Valsts kasē valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai nosaka Likums par budžetu un finanšu vadību - nebūtu jānosaka dublējoša norma. 
Vienlaikus norādām, ka konta esamība Valsts kasē vai kredītiestādē nav saistīta ar darījumu atsekojamību (konta izrakstu struktūra ir analoga), kā arī konta esamība Valsts kasē nepalīdz novērst dubultās finansēšanas risku. Tādēļ lūdzam izvērtēt, cik atbilstoši ir minēt Valsts kontroles revīzijās sniegto ieteikumu kā pamatu priekšlikuma neņemšanai vērā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt, vai šis apakšpunkts nebūtu jāpapildina arī ar iespēju grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru arī gadījumā, ja kāda cita izglītības iestāde pārsūdzēs šī noteikumu projekta 13.punktā minēto lēmumu un pārsūdzības rezultātā tiks pieņemts lēmums šai izglītības iestādei tomēr piešķirt valsts finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotāciju atbilstoši sniegtajam priekšlikumam par 16.punktu, svītrojot vārdus "Valsts kasē".
Piedāvātā redakcija
-