Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 39., 40. un 74. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Norādām, ka nav skaidrs, kur tiks ietverti atbilstoši ekspertu pienākumi (ziņojums un lēmuma projekts nav šiem ekspertiem saistošs), nav skaidri saprotams, kādēļ ekspertiem jāveic šī ziņojuma 46.punktā noteiktie pienākumi (kuri adresēti Latvijas Zinātņu akadēmijai), kā arī nav saprotams, kādēļ ekspertiem jāpilda nozares uzdotie pienākumi (nav skaidrs, kas ir domāts ar nozari).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nav skaidri saprotama ziņojuma 58. punktā ietvertā prasība, ka projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu vadības informācijas sistēmā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no uzsaukuma brīža, ņemot vērā, ka nav skaidri saprotams, par kādu uzsaukumu minētajā punktā iet runa, un ziņojuma 57. un 58. punkts jau paredz termiņus attiecīgi projekta iesnieguma un projekta iesniegumu precizējumu iesniegšanai. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā ietvertās informācijas precīzam un skaidram atspoguļojumam, lūdzam pārskatīt un precizēt ziņojumu, nodrošinot precīzas un korektas iekšējās atsauces. Norādām, ka šobrīd neprecīzas un neskaidras atsauces ietvertas ziņojuma 41. punkta ievaddaļā (ziņojumā nav atrodams 41.1. apakšpunkts), 44.5. apakšpunktā un 29. punkta ievaddaļā ("Šī ziņojuma 26.punktā minēto sasniegšanu") .
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt ziņojuma 33. punktu. Norādām, ka nav skaidri saprotams, vai ar minētajā punktā norādītajiem pamatojošiem dokumentiem saprotami ziņojuma 29. punktā minētie dokumenti un informācija.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt ziņojuma 60. punkta ievaddaļu, kuras saturs un tvērums ir grūti uztverams. Kā arī, ņemot vērā, ka finansējuma saņēmēji ir valsts institūcijas, lūdzam izvērtēt un skaidrot, kuras personas attiecīgajās institūcijās (piemēram, nodarbinātie v.c.) nedrīkst būt atzītas par vainojamām noziedzīgos nodarījumos, ņemot vērā, ka valsts institūcijām nav valdes vai padomes locekļa v.tml. (minētās personas var būt vienīgi publiskas personas kapitālsabiedrībā). Tāpat līdzīgi lūdzam izvērtēt un skaidrot, vai uz finansējuma saņēmējiem ir attiecināms kritērijs, kas paredz, ka personai ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajam komersantam u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Latvijas Zinātņu akadēmija saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 20. pantu ir atvasināta publiska persona un ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu nevar minētajai institūcijai noteikt saistošus pienākumus vai prasības, ciktāl tas neizriet no ārējiem normatīvajiem aktiem. Attiecīgi lūdzam svītrot vai precizēt ziņojuma nosacījumus, kas paredz noteikt pienākumus Latvijas Zinātņu akadēmijai, ja vien attiecīgie pienākumi neizriet vienīgi no sadarbības līguma vai cita individuāla tiesību piemērošanas mehānisma. Tai skaitā lūdzam ziņojumā precīzi noteikt, vai projekta iesnieguma iesniedzējs (nevis projekta pieteikuma iesniedzējs, kā dažviet norādīts ziņojumā) ir Ekonomikas ministrijas struktūrvienība un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (sk., piem., ziņojuma 23. punktu), ņemot vērā, ka cituviet ziņojumā norādīts, ka projekta iesnieguma iesniedzēja ir minētā aģentūra un Latvijas Zinātņu akadēmija (sk., piem., ziņojuma 44.6., IV sadaļu "Investīcijas īstenošanas un uzraudzības nosacījumi"), vai visas iepriekš minētās institūcijas (sk. ziņojuma 49. punktu).
Piedāvātā redakcija
-