Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 1. pantā paredzēts, ka pašvaldības uzrauga un kontrolē šā likuma prasību ievērošanu "attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību tās administratīvajā teritorijā gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem".

Tieslietu ministrijas iepriekšējā atzinumā secināts, ka projektā paredzētais regulējums ir neskaidrs un nerada priekšstatu par efektīva uzraudzības un kontroles mehānisma esību. Ja pašvaldībai ir paredzētas tiesības rīkoties arī ārpus administratīvā pārkāpuma procesa, tad tam izveidojams pienācīgs regulējums.

Šobrīd no likumprojekta sagatavošanas materiāliem joprojām nav skaidrs uzraudzības vai kontroles saturs un tā mijiedarbība ar administratīvā pārkāpuma procesu. Līdz ar to Tieslietu ministrija uztur izteikto iebildumu.

Projekta anotācijā esošā informācija būtībā nav mainīta: "Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu tiesību normu piemērošanu, ievērojot atbilstošu juridisko tehniku, Dzīvnieku aizsardzības likuma 9. panta pirmā daļa papildināma ar 3. punktu, nosakot pašvaldību kompetenci likumā. Pašvaldība veiks pārbaudes mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietās gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad tiek saņemtas sūdzības par dzīvniekiem brīvdienās un darbdienu vakaros. Tas uzlabos izpratni par pašvaldību nozīmi attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību uzraudzību un kontroli. Pašvaldībām šī nav jauna funkcija un nerada papildu administratīvo slogu."

Savukārt izziņā skaidrots: "Uzraudzība un kontrole var būt gan bez tam sekojoša administratīvā procesa, gan kā šī procesa sākotnējās darbības. Viss ir atkarīgs no pārbaudes laikā konstatētā. [..]" No konteksta secināms, ka ar "administratīvo procesu" šajā gadījumā ir domāts "administratīvā pārkāpuma process". Līdz ar to īpašas bažas rada administratīvā pārkāpuma procesa un uzraudzības vai kontroles pasākumu mijiedarbība.

Ja ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem, tad tas varētu būt administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanas pamats. Nav pieļaujama situācija, ka amatpersona izmanto nozares likumā piešķirtās pilnvaras, lai izmeklētu un pierādītu administratīvo pārkāpumu, un process tiek uzsākts tikai tad, kad lieta faktiski jau izmeklēta (Laveniece-Straupmane N. 15. nodaļa. Administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšana. Skaidrojumi. Grām.: Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 382. lpp.).
 
Piedāvātā redakcija
-