Atzinums

Projekta ID
23-TA-208
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu ar alternatīviem risinājumiem, piemēram projekta posmošanu starp 2014.-2020. gada un 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmām vai noteikt projektu kā nefunkcionējošu,  balstoties uz
2022. gada 14. decembrī aktualizētajām Eiropas Komisijas vadlīnijām, par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2022/C 474/01); https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/2014-2020_slegsanas-vadlinijas_apst_14.12.2022.pdf
Vēršam uzmanību, ka projekts uzsākts 30.03.2017., ar sākotnēji plānoto  pabeigšanas datumu 31.12.2020. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts 4 reizes – kopumā jau par 3 gadiem, bet projektā joprojām ir zema finansiālā izpilde – veikti maksājumi 36% apjomā no projektā paredzētā finansējuma, kā arī nav sasniegtas vērtības iznākuma rādītājam i.8.1.3.a “Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā”.
Projekta pilna neīstenošana šajā plānošanas periodā neradītu riskus snieguma ietvara rādītāja “Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā izglītības infrastruktūrā (CO35)” sasniegšanā, jo šī rādītāja izpilde citos projektos kopā sasniedz jau 96% atbilstoši KP VIS datiem uz 01.02.2023.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 2022.gada 25.oktobra Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem” tika sniegta informācija, ka Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecības būvdarbu sadārdzinājums ir 1 497 843 EUR apmērā, bet šajā ziņojumā sniegta informācija, ka 2022.gada jūnijā būvuzņēmējs ir iesniedzis būvniecības izmaksu sadārdzinājuma tāmes kopumā par 1 686 541 euro. Lūdzam skaidrot sadārdzinājuma apmēru atšķirību starp šiem ziņojumiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai nodrošinātu skaidrību par projekta īstenošanai kopā pieejamo finansējumu, lūdzam katram no finansēšanas avotiem uzrādīt arī piešķirtā finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 2. daļu ar informāciju par riskiem un turpmākajām darbībām, ja tiek atbalstīts finansējuma pārdalījums, kas nav visa nepieciešamā summa un ministrijai neizdodas piesaistīt atlikušo finansējumu, kā minēts šajā ziņojumā, kā arī termiņu kādā ministrija piesaistīs finansējumu, ņemot vērā, ka gala termiņš projekta izpildei ir 31.12.2023.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, kādi riski un tiesiskās sekas ir tiem projektiem, no kuriem ir izmantoti līdzekļi pagaidu risinājumam SAM 8.1.3. ietvaros, ja netiek atgriezti pagaidu risinājumam izmantotie naudas līdzekļi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" piekto rindkopu ar informāciju, kas ir pasūtītājs, ievērojot, ka ziņojumā tas nav atrunāts. Ņemot vērā turpmākā tekstā izteikto, ka ir izvērtēta informācija un sadārdzinājums atzīts par pamatotu, lūdzam norādīt, kura iestāde ir veikusi minēto izvērtējumu un atzinusi sadārdzinājumu par pamatotu, norādot zemsvītras atsaucē dokumenta datumu un numuru. Vienlaikus, zemsvītras atsaucē, lūdzam norādīt, ka Kuldīgas novada dome segs sadārdzinājumu pašvaldības finansējuma daļā un tādējādi tas neradīs slogu valsts budžetam.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" ceturto rindkopu ar izvērstāku skaidrojumu, ka, saņemot attiecīgo pārdalāmo finansējumu, līdz 31.12.2023. būvuzņēmējs pabeigs atlikušos 63% no projekta un tādējādi nepastāv risks, ka projekta īstenošana norādītāja termiņā ir apdraudēta (ņemot vērā, ka jau 2022. gadā ir veikti grozījumi līgumā ar attiecīgo būvdarbu veikšanas termiņu pagarinājumu), kā arī, vai norādītais 37% darbu izpildes apjoms ir pietiekams attiecīgajā laika periodā, pamatojoties ar izstrādāto darba izpildes plānu, vai arī no būvuzņēmēja puses ir radīti kavējumi, ja tādi ir, kāds ir šo kavējumu iemesls, un vai būvuzņēmējs nekavē norādītos termiņus, tādējādi sadārdzinot projekta izpildi. Vienlaikus lūdzam papildināt ar informāciju, vai būvuzņēmējam ir pieejami minētie būvniecības resursi projekta pabeigšanai, ņemot vērā, ka tirgū ir ierobežota to pieejamība
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, lūdzam papildināt protokollēmumu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" 15.1.13. punktā, ja iespējams, norādot termiņu kādā veicami grozījumi.
Piedāvātā redakcija
-
9.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu. Attiecīgi Finanšu ministrija neatbalsta finansējuma pārdali 505 374 euro apmērā  8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”  projektos.
Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūgums protokollēmuma 3.punktā sadalīt pārdalāmā finansējuma apmēru pa finansējuma avotiem, norādot konkrētas ERAF un valsts budžeta pārdalāmās finansējuma summas.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 1.sadaļas "INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA VIRZĪBU UN ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS" priekšpēdējā rindkopā norādīto summu, ņemot vērā, ka aritmētiski rēķinot papildus nepieciešamais finansējums sastāda 1 210 948 euro. 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka būvdarbi tiek finansēti arī no projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par šī projekta finansējuma apjomu un progresu.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam norādīt, ja iespējams, konkrētu termiņu, kad ministrija iesniegs atbilstošus grozījumus MK noteikumos par 8.1.3.SAM īstenošanu, kas minēts informatīvā ziņojuma pēdējā rindkopā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam norādīt informatīvā ziņojuma pirmās nodaļas "Informācija par projekta virzību un esošās situācijas raksturojums" septītajā rindkopā konkrētus ES fonda projektus, no kuriem tiek finansēti Kuldīgas tehnikuma centra pārbūve.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma ievada pirmajā rindkopā vārdus "ES struktūrfondu" ar vārdiem "Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk- ERAF)", attiecīgi tālāk tekstā, kur attiecināms, aizstājot vārdus "ES struktūrfonds" un "ES fondi" ar saīsinājumu "ERAF".
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums informatīvā ziņojuma 2.daļā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" pārdalāmo finansējumu (tai skaitā, neatbilstību un atlikumu pēc projektu pabeigšanas) sadalīt pa finansējuma avotiem (ERAF un valsts budžeta finansējums).
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
 Ziņojuma  2. punktā "2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI" precizēt atlikuma apmēru, to palielinot, ņemot vērā faktisko atlikumu   2. kārtas projektiem.
Piedāvātā redakcija
Skaitli "505 374" aizstāt ar skaitli "506 868",
Skailti "491 689" aizstāt ar skaitli "491 705",
Skaitli "13 685"aizstāt ar skaitli "15 163".